Gwneud cais am grant gwisg ysgol ac offer

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Gellir defnyddio’r daflen hon i wneud cais am grant gwisg ysgol ar gyfer hyd at 5 plentyn. Os hoffech wneud cais i fwy na 5 plentyn defnyddiwch ffurflen ychwanegol.

  Mae’n rhaid bod gennych gyfrif banc i dderbyn grant gwisg ysgol.

  Er mwyn derbyn y grant gwisg ysgol mae’n rhaid i’ch plentyn fod yn y dosbarth derbyn, flwyddyn 3, flwyddyn 7 neu flwyddyn 10 yn mis Medi ac eich bod yn derbyn un o’r budd-daliadau isod:

  • Cymhorthdal Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig
  • Treth Credyd Plant gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol a ni ddylai’ch enillion net blynyddol fod dros £7,400

  Ni ellir derbyn y grant gwisg ysgol os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith.

  Os ydych yn byw y tu allan i Sir Ddinbych bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth o’r budd-daliadau yr ydych yn eu derbyn. Gellir uwch lwytho copiau o'ch tystiolaeth o fudd-daliadau.

 • Oes gennych chi gyfrif banc?