Protocol Cludo Dysgwr: Medi 2021 (gyda newid)(sefydliadau prif ffrwd ac ADY)

Mae'r protocol hwn yn adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru ac mae’n cyflwyno’r disgwyliadau a phwyntiau allweddol ar gyfer rhieni / gofalwyr a’u plant a chontractwyr cludiant a’u staff wrth deithio ar neu weithredu cludiant ysgol ar ran Cyngor Sir Ddinbych.

Bydd yn berthnasol i holl lwybrau cludiant ysgol sy’n gwasanaethu sefydliadau addysg yn Sir Ddinbych a cholegau ac ysgolion lle bo’r cludiant yn cychwyn yn Sir Ddinbych.

Disgwyliadau ar gyfer Rhieni a Dysgwyr

Cyfrifoldeb y rhieni yw:

 1. Sicrhau nad yw dysgwyr yn teithio os yw unrhyw un ar yr aelwyd yn dangos symptomau, wedi cael LFT neu PCR positif neu wedi cael eu cysylltu gan y Tîm Profi Olrhain Diogelu yn gorchymyn iddynt ynysu am gyfnod penodedig.
 2. Sicrhau bod gan eich plentyn 11 oed neu hŷn gyflenwad o orchuddion wyneb cyn teithio bob bore a phrynhawn. Mae’n ofynnol i’ch plentyn 11 oed neu hŷn wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol oni bai yr eithriwyd am resymau meddygol.
 3. Cofio nad oes neb ar hyn o bryd yn gallu eistedd ar sedd flaen car neu fws mini nesaf at y gyrrwr.
 4. Cydnabod derbyn dim ymddygiad gwael ar gludiant (gan gynnwys amgylchiadau pan nad yw dysgwr yn dilyn cyfarwyddiadau a roddwyd).
 5. Sicrhau bod dysgwyr yn golchi eu dwylo (neu fod rhieni’n gwneud hynny i ddysgwyr iau) neu'n defnyddio glanweithydd o gryfder priodol cyn gadael eu cartref neu ysgol i fynd i'w cerbyd.
 6. Atgoffa dysgwyr i fyrddio a disgyn o gludiant un ar ôl y llall a bod rhai 11 oed a hŷn yn cadw pellter lle bo modd wrth aros a chiwio.
 7. Atgoffa dysgwyr i sicrhau eu bod yn dilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan eu gyrrwr neu staff ysgol / coleg.
 8. Cofio y bydd y Cod Teithiau Ysgol a fframwaith ymddygiad yn dal i weithredu. Fe all unrhyw ddysgwr sy'n camymddwyn, yn achosi difrod i’r cerbyd, anaf i’r gyrrwr neu deithwyr eraill neu’n bygwth iechyd a diogelwch teithwyr eraill mewn unrhyw fodd gael gwaharddiad ar unwaith o Gludiant Ysgol Sir Ddinbych.
 9. Bydd angen i rieni drafod cynllun wrth gefn gyda’u plant os na fydd gyrrwr yn codi dysgwr o safle bysiau (e.e. os aeth y gyrrwr yn sâl a’r cludiant yn cael ei atal ar y funud olaf o ganlyniad). Dylai dysgwyr uwchradd a choleg sicrhau eu bod yn cludo’u cardiau bws bob amser. Os gadewir eich plentyn ar fin y ffordd bydd angen i chi sicrhau bod eich plentyn yn gwybod beth i'w wneud a dylech drafod hyn gyda'ch plentyn.
Seddau Sydd ar Gael ar Gerbydau Cludo a Defnyddio Gorchuddion Wyneb
Math o gludiantCerbyd neilltuol i gludo dysgwyrGwasanaeth bysiau ar gael i'r cyhoedd
Ysgolion cynradd Holl seddau ar gael i'w defnyddio heblaw yn union nesaf at y gyrrwr neu mewn tacsis lle mae seddau’n wynebu ei gilydd. Nid oes angen gwisgo gorchuddion wyneb. Amherthnasol
Ysgolion uwchradd a cholegau Holl seddau ar gael i'w defnyddio heblaw yn union nesaf at y gyrrwr neu mewn tacsis lle mae seddau'n wynebu ei gilydd. Mae gorchuddion wyneb yn ofynnol. Mae gorchuddion wyneb yn ofynnol
Ysgolion ADY (cynradd ac uwchradd) Nid oes angen gwisgo gorchuddion wyneb Holl seddau ar gael i'w defnyddio heblaw yn union nesaf at y gyrrwr neu mewn tacsis lle mae seddau’n wynebu ei gilydd  

Bydd angen i ddysgwyr sydd â hawl i gludiant di-dâl ac sy'n teithio ar wasanaethau bysiau lleol ddilyn cyfarwyddyd y gweithredwr priodol. Bydd angen iddynt ddal i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, sy'n datgan bod rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar holl gludiant cyhoeddus.

Defnyddio gorchuddion wyneb

Mae'r rhain yn ofynnol i holl ddysgwyr mewn addysg uwchradd a thrydyddol waeth ba gerbyd y teithiant ynddo.

Mae'n ofynnol i’ch plentyn 11 oed neu hŷn wisgo gorchudd wyneb bob amser wrth deithio. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gan eich plentyn gyflenwad o orchuddion wyneb cyn teithio bob bore a phrynhawn.

Fodd bynnag, nid oes angen i rai dysgwyr wisgo gorchudd wyneb. Mae hyn yn cynnwys y rhai y byddai gwneud hynny’n creu perygl meddygol neu’n achosi gofid iddynt, a phan fo gan ddysgwr anghenion dysgu ychwanegol.

Dylai gyrwyr wisgo gorchuddion wyneb.

Pan fo gyrwyr yn gorfod cynorthwyo gyda chau gwregysau diogelwch plant bach neu lwytho cadeiriau olwynion, dylid gwisgo gorchuddion wyneb a defnyddio glanweithydd dwylo'n aml.

Aros mor ddiogel ag y bo modd

Dylai dysgwyr gymryd y rhagofalon canlynol:

 • Dylai'r rhai 11 oed neu hŷn gadw pellter rhyngddynt â phobl oddi allan i'w haelwyd eu hunain wrth aros am gludiant
 • Ceisio cyffwrdd cyn lleied o arwynebau ag y bo modd
 • Golchi neu lanhau dwylo gyda glanweithydd priodol cyn byrddio cludiant ac ar ddiwedd y daith
 • Sicrhau nad yw plant yn defnyddio cludiant nac yn mynd i'r ysgol os oes ganddynt symptomau
 • Sicrhau bod plant yn dilyn holl gyfarwyddiadau gyrwyr a staff, gan eistedd ac aros yn eu sedd yn ystod y daith
 • Bod â chynllun wrth gefn os na fydd y cludiant yn cyrraedd (e.e. os yw gyrrwr yn sâl ar fyr rybudd).
 • Os bydd eich plentyn yn datblygu symptomau yn yr ysgol, bydd angen i chi wneud trefniadau ar gyfer casglu eich plentyn. Ni chaiff plant gyda symptomau ddefnyddio cludiant dysgwyr na gwasanaethau bysiau lleol.

Disgwyliadau ar gyfer Dysgwyr

Bydd dysgwyr yn byrddio’n dawel ac un ar y tro, heb wthio.

Wrth ganiatáu i’w plant ddefnyddio cludiant dysgwyr mae rhieni’n derbyn ac yn derbyn y telerau yn y protocol hwn. Bydd angen i rieni rannu’r ddogfen hon gyda’u plant a’i thrafod gyda nhw.

Ar sail iechyd y cyhoedd, bydd polisi dim goddefgarwch o ran ymddygiad a lle i eistedd ar gludiant dysgwyr, gan gynnwys mewn arosfeydd a byrddio a disgyn teithwyr. Bydd dysgwyr nad ydynt yn cydymffurfio â’r gofynion hyn yn colli eu cludiant ar unwaith.

Mae angen i ni gynnal rhestr gywir o ddysgwyr i allu cydweithredu gyda’r trefnau Profi Olrhain Diogelu ac, os bydd angen, byddwn yn rhannu eich manylion gyda’r asiantaethau priodol sy’n helpu atal ymlediad coronafeirws. Felly, mae’n bwysig mai dim ond y rhai sydd â hawl sy’n cael defnyddio cludiant ysgol unswydd.

Bydd angen i holl ddysgwyr olchi eu dwylo’n drwyadl yn unol â chanllawiau cenedlaethol cyn gadael eu cartref ar gyfer y daith cludo dysgwyr ac eto yn y prynhawn yn yr ysgol.

Os ydynt yn dechrau dangos symptomau yn yr ysgol, rhaid i ddysgwyr beidio â byrddio’r cerbyd. Yn hytrach, bydd ysgolion yn defnyddio’u polisïau eu hunain ar gyfer cyfyngu’r feirws a delio â’r dysgwyr heb iddynt fyrddio cerbyd. Bydd angen i rieni gasglu eu plant.

Disgwyliadau ar gyfer Gontractwyr

Bydd gan gontractwyr asesiad risg diwygiedig a mwy trylwyr a dulliau gweithio diogel cysylltiedig â defnyddio cerbydau a chyflogi gyrwyr yn ystod coronafeirws. Mae’r Cyngor wedi darparu asesiad risg enghreifftiol i gynorthwyo contractwyr. Bydd asesiad y contractwyr yn cynnwys arferion da yn eiddo contractwyr. Bydd disgwyl i gontractwyr rannu eu hasesiadau gyda’r Cyngor.

Er mwyn lleihau posibilrwydd haint bydd contractwyr, fel arfer, yn neilltuo’r un gyrrwr a’r un cerbyd i bob contract.

Bydd gyrwyr yn ystyried eu ffitrwydd eu hunain cyn gwneud pob taith cludo dysgwyr. Mae gyrwyr i fod yn ymwybodol o asesiadau risg eu contractwyr, dulliau gweithio diogel a chanllawiau cenedlaethol.

Ar gerbydau cludiant ysgol unswydd gyda mwy nag wyth sedd, bydd gyrwyr yn llwytho teithwyr o’r cefn i’r blaen ac yn dadlwytho o’r blaen i’r cefn lle bo modd.

O ran cerbydau heb sgrin briodol gymeradwy, fe all gyrwyr adael eu caban i aros oddi allan i’r cerbyd tra bydd dysgwyr yn byrddio a disgyn. Mae hyn i’w gymeradwyo. Bydd angen i ddysgwyr ganiatáu i’r gyrrwr ymadael trwy gadw draw o’r fynedfa.

O ran unrhyw gerbyd gydag 8 sedd neu lai, caiff gyrwyr eu hatgoffa na chaiff unrhyw deithiwr eistedd yn y blaen nesaf at y gyrrwr ar hyn o bryd. Nid oes hawl defnyddio seddau wyneb yn wyneb chwaith, heblaw dan amgylchiadau a gymeradwywyd gan swyddog cludiant.

I gynorthwyo gyda gorfodi a chydymffurfio â’r uchod, bydd TCC gweithredol ar holl gerbydau sydd â mwy nag 16 o seddau. Rhaid i gontractwyr hysbysu’r Cyngor os nad yw felly a bydd peidio â darparu cerbyd gydag offer gweithredol o’r fath yn golygu didyniadau ariannol fel y pennwyd yn Amodau’r Contract.

Ysgolion a cholegau fydd yn cyfarwyddo parcio yn eu sefydliadau.

Caiff ysgolion eu hannog i sicrhau bod niferoedd priodol o staff ar gael i gyfarfod cerbydau / dysgwyr ac, wrth iddynt gyrraedd, bydd staff yn hebrwng dysgwyr o’r cerbyd i’r adeilad ac o’r adeilad i’r cerbyd yn nhrefn byrddio ar gyfer dychwelyd yn y prynhawn.

Tra byddant ar eiddo addysg, fel ymhobman arall, rhaid i yrwyr aros ar bellter priodol o holl yrwyr a staff eraill.

Dylid awyru cerbydau’n naturiol trwy ddefnyddio ffenestri agored neu, os ydynt ar gael, ffenestri to yn hytrach na rheoli hinsawdd, tymheru neu systemau gwthio aer sy’n ailgylchu aer. Dylai gyrwyr coetsis heb ffenestri agoradwy sicrhau nad yw offer tymheru'n ailgylchu aer.

Glanhau

Bydd contractwyr yn sicrhau bod holl gerbydau’n cael eu glanhau’n drwyadl unwaith y dydd i safon uwch na’r arfer. Arwynebau sydd angen sylw arbennig yw’r olwyn lywio; brêc llaw, offer switsio a ffasgia; dyrnau drws (oddi mewn ac oddi allan); dyrnau / botymau ffenestri; seddau; ac arwynebau caled o gwmpas seddau lle burhywun yn eistedd.

Mae nwyddau glanhau arferol yn ddigonol at y diben, gan gynnwys sychiadau diheintiol hawdd eu gwared, er bod “niwlo” yn aros fel y dull glanhau ychwanegol i’w ffafrio.

Yn ogystal, bydd contractwyr yn sicrhau bod holl fannau cyffwrdd mewnol ac allanol yn cael eu sychu rhwng teithiau.

Dylai gyrwyr olchi eu dwylo’n aml neu ddefnyddio hylif diheintio addas a ddylai fod â 70 y cant o alcohol o leiaf. Rhaid i yrwyr beidio â gadael nwyddau glanhau / glanweithydd lle gall teithwyr eu cyrraedd.

Gwregysau diogelwch

Ble bynnag y bo modd, dylai dysgwyr fod yn gyfrifol am gau eu gwregysau diogelwch eu hunain. Efallai na fydd plant ifanc neu’r rhai gydag anghenion ychwanegol penodol yn gallu gwneud hyn bob amser. Dan y fath amgylchiadau, pan fo plant yn cael eu codi o’u cartrefi, dylai rhieni sicrhau bod eu plant yn ddiogel mewn gwregys. Dylai rhieni gofio gwisgo gorchudd wyneb os ydynt yn byrddio’r cerbyd i gynorthwyo’u plant. Dylai aelod o staff yr ysgol eu cynorthwyo yn yr ysgol.

Newidiadau

 • Bellach gwnaed newidiadau’n benodol ar gyfer bysiau mini a thacsis, i ganiatáu i ddysgwyr deithio yn seddi blaen cerbydau cludo dysgwyr sydd ag 16 neu lai o seddau teithwyr. Bydd y penderfyniad hwn yn dal i gael ei adolygu’n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.
 • Rhaid i yrwyr ddal i wisgo gorchuddion wyneb a sicrhau glanhau blaen y cerbyd i safon uchel.
 • Rhaid i deithwyr 11 a hŷn wisgo gorchuddion wyneb, oni bai y cawsant eithriad a, lle bo’r eithriad hwn yn berthnasol, byddai’n well i’r rhai hynny eistedd yn y cefn.
 • Lle bo’r cerbyd yn cludo llai o deithwyr na chyfanswm y seddau, dylai gweithredwyr lwytho yn y cefn yn unig. Rhaid i’r cerbyd gael ei awyru (q.v.).
 • Bydd y Cyngor Sir a gweithredwyr yn ystyriol o anghenion penodol dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol hysbys h.y. os oes unrhyw wendidau arbennig hysbys.
 • Bydd yn dal i gael ei argymell bod teithwyr cynorthwyol yn teithio yn y cefn pan fo’r cerbyd yn wag.