Grant gwisg ysgol

Os yw eich plentyn yn mynd i ddosbarth derbyn, blwyddyn 3 neu flwyddyn 10ym mis Medi a'ch bod yn derbyn budd-dal cymwys, efallai bod gennych yr hawl i dderbyn grant tuag £125.00 at gost gwisg ysgol.

Os yw eich plentyn yn mynd i flwyddyn 7 ym mis Medi a'ch bod yn derbyn budd-dal cymwys, efallai bod gennych yr hawl i dderbyn grant o £200.00 tuag at gost gwisg ysgol.

Gellir hefyd darparu grant i blentyn sy'n derbyn gofal yn unrhyw flwyddyn ysgol os nad ydi’r rhiant, gwarcheidwad neu ofalwr yn cael budd-dal cymhwyso.

Pwy sy’n gymwys i dderbyn y grant gwisg ysgol?

Fe allwch chi hawlio’r grant gwisg ysgol os ydych chi’n derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol: 

  • Cymhorthdal Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig
  • Treth Credyd Plant gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol a ni ddylai’ch enillion net blynyddol fod dros £7,400.

Ni ellir derbyn y grant gwisg ysgol os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith.

Sut i wneud cais am grant gwisg ysgol

Gallwch ond gwneud cais am grant gwisg ysgol gan yr awdurdod lleol lle mae’ch plentyn yn mynd i’r ysgol.  

Os yw eich plentyn yn mynd i ysgol yn Sir Ddinbych, gallwch wneud cais ar lein am grant gwisg ysgol.

Gallwch ond ymgeisio am grant gwisg ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol gyfredol

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y grantiau gwisg ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol 2020/21 o fis Gorffennaf 2020. Bydd unrhyw geisiadau ar gyfer grantiau gwisg ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol 2020/21 a wneir cyn mis Gorffennaf yn cael eu diystyru heb unrhyw hysbysiad.

Gwneud cais am Grant Gwisg Ysgol (i blentyn sy’n mynd i ysgol yn Sir Ddinbych)

Plant sy'n Derbyn Gofal

Gwneud cais ar-lein am grant gwisg ysgol ar gyfer plentyn sy'n derbyn gofal

Gwybodaeth gan Awdurdodau Lleol eraill

Mwy o wybodaeth

Mae gan rai ysgolion gael polisi i ddarparu cymorth tuag at gostau gwisg ysgol ar gyfer disgyblion ym Mlwyddyn 8 ac uwch, cysylltwch ag ysgol eich plentyn i gael gwybod os gallant helpu.