Grant gwisg ysgol ac offer (Grant Datblygu Disgyblion)

Os yw eich plentyn yn y dderbynfa, blwyddyn 1, 3, 5, 8, 9, 10 neu 11 a'ch bod yn derbyn budd-dal cymwys, efallai y bydd gennych hawl i grant o £125.00 tuag at gost ei wisg ysgol, ei becyn chwaraeon a'i offer fel gliniaduron neu dabledi.

Blwyddyn 7

Os yw eich plentyn ym mlwyddyn 7 a'ch bod yn derbyn budd-dal cymwys, efallai y bydd gennych hawl i grant o £200.00 tuag at gost ei wisg ysgol, pecyn chwaraeon ac offer fel gliniaduron neu dabledi.

Plentyn sy'n derbyn gofal

Gellir hefyd darparu grant i blentyn sy'n derbyn gofal yn unrhyw flwyddyn ysgol os nad ydi’r rhiant, gwarcheidwad neu ofalwr yn cael budd-dal cymhwyso.

Ysgolion arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig a uned cyfeirio disgyblion

Efallai y byddwch yn gymwys i gael grant os yw eich plentyn mewn sgolion arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion, a'i fod yn 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed.

Pwy sy’n gymwys i dderbyn y grant gwisg ysgol ac offer?

Fe allwch chi hawlio’r grant gwisg ysgol ac offer os ydych chi’n derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol: 

  • Cymhorthdal Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig
  • Treth Credyd Plant gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol a ni ddylai’ch enillion net blynyddol fod dros £7,400.

Ni ellir derbyn y grant gwisg ysgol os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith.

Sut i wneud cais am grant gwisg ysgol ac offer

Gallwch ond gwneud cais am grant gwisg ysgol ac offer gan yr awdurdod lleol lle mae’ch plentyn yn mynd i’r ysgol.  

Os yw eich plentyn yn mynd i ysgol yn Sir Ddinbych, gallwch wneud cais ar lein am grant gwisg ysgol ac offer. 

Os ydych yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn ogystal â'r grant gwisg ysgol ac offer, gallwch ddefnyddio'r un ffurflen gais ar-lein i wneud cais am y ddau. 

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais am Grant Gwisg Ysgol ac offer (i blentyn sy’n mynd i ysgol yn Sir Ddinbych)

Plant sy'n Derbyn Gofal

Gwneud cais ar-lein am grant gwisg ysgol ac offer ar gyfer plentyn sy'n derbyn gofal

Gwybodaeth gan Awdurdodau Lleol eraill

Mwy o wybodaeth

Mae gan rai ysgolion gael polisi i ddarparu cymorth tuag at gostau gwisg ysgol ar gyfer disgyblion ym Mlwyddyn 8 ac uwch, cysylltwch ag ysgol eich plentyn i gael gwybod os gallant helpu.