Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych

Mae’r Gwasanaeth Cwnslera yn rhoi cyfle i bobl ifanc siarad gyda Cwnselydd annibynnol am unrhyw achos cymdeithasol neu emosiynol sydd ganddynt, mewn modd hawdd a diogel.

Diweddaraf am coronafeirws

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela (DIYPCS) ar hyn o bryd yn darparu cwnsela wyneb yn wyneb mewn ysgolion yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch ac yn parhau i gynnig gwasanaeth ar-lein. Croesewir atgyfeiriadau newydd.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Sut i wneud atgyfeiriad

Gallwch atgyfeirio eich hun neu rywun arall ar gyfer asesiad cwnsela gan y Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych ar-lein.

Gwnewch atgyfeiriad ar gyfer Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych

Dysgwch sut i adrodd am blentyn mewn risg os ydych yn pryderu am les neu ddiogelwch plentyn.

Mae Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych fel rheol ar agor yn ystod oriau ysgol, ac ni ddylid ei ddefnyddio fel gwasanaeth mewn argyfwng. Os oes arnoch chi angen siarad efo rhywun ar unwaith, cysylltwch ag un o’r sefydliadau canlynol;

Sesiynau cwnsela

Gall sesiynau cwnsela bara hyd at 50 munud a'r bwriad yw creu amgylchedd cyfforddus a diogel i drafod problemau a dod o hyd i'r atebion gorau.

Mae’r sesiynau yn gyfrinachol fel y gall y plentyn neu’r person ifanc siarad yn agored am beth sy’n eu poeni.

Gwybodaeth i rieni

Os bydd plentyn yn gofyn am wasanaeth cwnsela, nid yw hyn yn golygu bod y rhieni wedi gadael y plentyn i lawr. Weithiau mae siarad gyda rhywun niwtral sydd wedi eu hyfforddi’n broffesiynol yn gymorth i ddod o hyd i ateb i broblem.

Croesawir cefnogaeth gan riant neu ofalwr yn fawr. Os yw plentyn neu berson ifanc yn gofyn ac yn deall beth yw’r broses, ni ellir gwrthod eu hawl i dderbyn cwnsela.

Mae gwaith yr holl gwnselwyr yn cael ei oruchwylio, sy’n cynnwys cyflwyno gwaith achos yn ddienw i sicrhau safon eu harfer.

Dogfennau cysylltiedig

Mwy o wybodaeth

Gallwch gysylltu â ni os oes gennych gwestiynau am Wasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych.