Effeithlonrwydd ynni

Mae arbed neu gynilo ynni yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd yn ogystal  ’ch helpu i arbed arian drwy leihau’ch biliau ynni a’ch cadw’n gynhesach. Mae gwella  erfformiad ynni eich tyˆ yn un ffordd o arbed ynni. Y prif ffyrdd eraill yw lleihau eich  iliau tanwydd a gwneud yn siwˆr eich bod yn defnyddio ynni yn effeithlon.

Dyma rai syniadau i'ch rhoi ar ben y ffordd:

  • Diffoddwch y goleuadau pan nad ydych yn eu defnyddio, neu pan fyddwch yn gadael yr ystafell.
  • Pan mae'n oerach, caewch eich llenni cyn iddi dywyllu, bydd hyn yn helpu i gadw'r gwres yn yr ystafell.
  • Defnyddiwch y rhaglennydd ar eich system wresogi fel bod y gwres ymlaen pan fyddwch yn y tyˆ yn unig. Gosodwch eich gwres i ddod ymlaen hanner awr cyn i chi ddeffro, a diffodd hanner awr i awr cyn i chi fynd i'r gwely.
  • Dylai thermostat eich ystafell gael ei osod ar dymheredd cyfforddus; awgrymir bod hyn rhwng 18-21°C. Os byddwch yn gostwng y tymheredd ar eich thermostat, o fewn yr ystod hon, o 1°C, gallwch leihau eich biliau ynni. Cofiwch fodd bynnag, os ydych yn oedrannus, na ddylai tymheredd yr ystafell fyw gael ei osod yn is na 21°C.

Ymweliad wefan UK Power (gwefan allanol) am mwy gwybodaeth 

Cael eich talu i gynhyrchu eich ynni eich hun

Mae'r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Domestig yn gymhelliant ariannol gan y llywodraeth i hyrwyddo'r defnydd o wres adnewyddadwy. Os byddwch yn gosod system wres adnewyddadwy fel paneli solar neu foeler biomas, gallech gael eich talu am swm y gwres y bydd eich systemau’n ei gynhyrchu.

Mwy ar y Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (gwefan allanol).

Help gyda thlodi tanwydd

Nyth ydi cynllun tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru sy’n anelu i helpu pobl yng Nghymru i leihau effaith eu biliau tanwydd.

Bydd Nyth yn cynnig ystod o gyngor yn ogystal ag asesiad llawn o ynni cartref a gwelliannau i’r cartref ar gyfer y cartrefi sy’n fwyaf ynni-aneffeithlon - heb unrhyw gost i chi.

Mae Nyth yn cynnig lot o help a chyngor am ddim a diduedd ar hawl i fudd-daliadau, gwneud yn siŵr eich bod ar y tariff tanwydd priodol, rheoli arian, a chynlluniau ledled Cymru sy’n cynnig gwelliannau i'r cartref.

Ewch i wefan Nyth i gael mwy o wybodaeth..

Yddiriedolaeth Arbed Ynni

Mae'r Yddiriedolaeth Arbed Ynni (gwefan allanol) yn darparu cyngor am ddim a diduedd ar sut y gallwch arbed arian drwy ddod yn fwy ynni effeithlon.

Fe allan nhw ddweud wrthoch chi hefyd am unrhyw grantiau y gallech eu cael i wella effeithlonrwydd ynni eich cartref.

Dogfennau cysylltiedig

Canllaw Cymorth ar Dlodi Tanwydd (PDF, 1MB)