Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Mae'r Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf yn rhoi cefnogaeth i aelwydydd cymwys dalu eu biliau tanwydd y gaeaf.

Daeth ymgeisio am y cynllun hwn i ben am 5pm ddydd Mawrth 28 Chwefror 2023.

Beth sy’n digwydd ar ôl gwneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen mwy o wybodaeth arnom am eich cais.

Os na fyddwch wedi derbyn taliad neu wedi clywed gennym ni ynghlwm â’ch cais o fewn 28 diwrnod, cysylltwch â ni.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, bydd £200 un ai’n cael ei anfon i’r cyfrif rydych chi wedi darparu manylion ar ei gyfer neu’n cael ei gredydu i’ch cyfrif treth y cyngor (bydd hyn yn dibynnu ar ba opsiwn rydych yn ei ddewis ar y ffurflen gais).

Ceisiadau aflwyddiannus

Bydd ceisiadau’n cael eu gwrthod os nad ydynt yn bodloni’r meini prawf i fod yn gymwys. Ni allwch apelio ond gallwch ymgeisio eto os yw eich amgylchiadau’n newid.

Rhagor o wybodaeth

Nid oes treth ar daliadau Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf ac ni fyddant yn effeithio ar unrhyw hawl i Fudd-daliadau Lles.

Gwrthod taliad awtomatig

Os hoffech chi wrthod taliad awtomatig, dychwelwch y taliad atom ni ac anfonwch e-bost at budd-daliadau@sirddinbych.gov.uk yn nodi rhif eich Cyfrif Treth y Cyngor ac nad ydych eisiau’r taliad.

Help arall sydd ar gael

Os ydych yn dioddef caledi ariannol, efallai y bydd gennych hawl i gael y cymorth canlynol:

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael a'r y tudalennau canlynol: