Sut mae’n gweithio?

Caiff ardrethi busnes eu casglu gan Gynghorau lleol ond fe’u telir i Gronfa Genedlaethol. Yna bydd y Llywodraeth Ganolog yn rhoi cyfran i bob ardal yn seiliedig ar nifer yr oedolion yn y boblogaeth leol. Golyga hynny na fydd ardal sydd â nifer cymharol fechan o fusnesau, neu ble mae gwerth eiddo’n gyffredinol isel, dan anfantais oherwydd ei incwm Ardrethi Busnes isel.

Mae manylion pellach i’w cael yn ein llyfryn 'Eich Arian'. 

Sut bydd fy ardrethi busnes yn cael eu cyfrifo?

Fe gyfrifir y trethi sy’n daladwy ar eiddo drwy luosi’r gwerth trethiannol â’r gyfradd genedlaethol yn y bunt (a elwir yn gyffredin yn ‘buntdal’). Fe’i gosodir ar yr un gyfradd ar draws Cymru gyfan, felly ni all cynghorau lleol osod puntdaliadau gwahanol.

A allaf apelio yn erbyn y gwerth Ardrethol?

Os ydych yn teimlo fod y gwerth ardrethol yn un anghywir, gallwch apelio at Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Dod o hyd i fanylion cyswllt eich Swyddfa Brisio

  • Y lluosydd ardrethol am y flwyddyn ariannol 2019/20 ydi 52.6p

Dod o hyd i werth trethadwy

Lluosydd ardrethol y flwyddyn flaenorol
Lluosydd ardrethol am y 10 mlynedd diwethaf
Blwyddyn ariannolLluosydd ardrethol
2018/19 51.4
2017/18 49.9
2016/17 48.6
2015/16  48.2
2014/15  47.3
2013/14  46.4
2012/13 45.2
2011/12 42.8
2010/11 40.9
2009/10 48.9


Archwiliadau o daliadau

Yn y gorffennol rydyn ni wedi derbyn ceisiadau gan asiantwyr i ddarparu manylion y taliadau a gwybodaeth arall ar gyfrifon sy’n mynd yn ôl flynyddoedd lawer. Ni all Cyngor Sir Ddinbych ymateb i’r ceisiadau hyn gan y dylai’r asiantwyr ardrethu, yn y rhan fwyaf o achosion, allu cyfrifo taliadau eu cleient yn seiliedig ar y wybodaeth a geir gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio neu gofnodion eu cleientiaid.

Os byddwch yn credu ein bod wedi gwneud camgymeriad efo atebolrwydd eich cleient, gallwch roi manylion llawn i ni yn cynnwys eich cyfrifiadau eich hun ac fe wnawn ni adolygu ac ymateb yn unol â hynny.