Grant Datblygu Busnes

Mae ein Grant Datblygu Busnes yn galluogi busnesau i brynu eitemau a fydd yn eu cynorthwyo ar gyfer dechrau neu dyfu. Mae'n cynorthwyo'r busnesau hynny i gyflawni eu syniad am brosiect lle nad oes unrhyw gyllid amgen ar gael.

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein canllaw gwybodaeth.

Nid yw’n bosibl gwneud cais am grant datblygu busnes ar hyn o bryd gan fod yr holl gyllid wedi ei glustnodi.

Faint y gellir ei ddyfarnu?

Gellir dyfarnu'r grantiau o rhwng £500 a £10,000 yn seiliedig ar 50% o gyfanswm cost y prosiect gydag uchafswm o £3,000 yn berthnasol i geisiadau am eitemau sy'n seiliedig ar farchnata.

Pwy all wneud cais?

Gall busnesau newydd a phresennol ledled Sir Ddinbych wneud cais i’r gronfa hon sy'n dod o dan un neu fwy o'r sectorau canlynol ac nad yw eu trosiant blynyddol yn fwy na £500,000:

  • Gweithgynhyrchu
  • Twristiaeth (Gweithgaredd, Lletygarwch a Llety)
  • Cynhyrchwyr Bwyd a Diod
  • Gwyddoniaeth ac Opto-electroneg
  • Manwerthu (lle nad oes cystadleuaeth uniongyrchol)