Nifer yr ymwelwyr

Nifer yr ymwelwyr ydi’r nifer o bobl sydd yn mynd mewn i siop neu ardal siopa yn ystod amser penodol.

Edrychwch ar ystadegau nifer yr ymwelwyr yn Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Caiff ffigurau am nifer yr ymwelwyr eu casglu o bob tref yn seiliedig ar y nifer o bobl sy’n pasio heibio i beiriant synhwyrydd electronig bob dydd. Mae nifer yr ymwelwyr yn ddangosydd manwl o pa mor brysur ydi tref dros gyfnodau penodol o amser. Er enghraifft mae’r ffeithlun yn dangos y nodweddion canlynol am drefi yn Sir Ddinbych.

Penwythnos

Mae’r ffeithlun yn dangos bod nifer yr ymwelwyr 12% yn uwch na’r arfer ar ddydd Gwener yn Sir Ddinbych, ac mae 19% yn uwch ar ddydd Sadwrn. Serch hynny, mae nifer yr ymwelwyr 33% yn is na’r arfer ar ddydd Sul.

Dros yr Haf ac yn ystod gwyliau

Mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu yn Sir Ddinbych yn ystod yr haf, ac mae hyn yn fwy amlwg yn nhrefi tymhorol Sir Ddinbych, tra bod nifer yr ymwelwyr yn Llanelwy ar ei uchaf yn ystod yr hydref ac mae nifer yr ymwelwyr yn lleihau yn ystod gwyliau’r ysgol. Gallai hyn olygu bod llai o waith tymhorol yn Llanelwy, ac mae’r ffaith bod pobl yn mynd ar wyliau i fannau eraill wedi lleihau nifer yr ymwelwyr yn ninas Sir Ddinbych.

Digwyddiadau

Mae digwyddiadau yn ffordd wych o gynyddu nifer yr ymwelwyr i drefi. Mae’r enghreifftiau yma’n dangos yr effaith y gall digwyddiadau eu cael ar ein trefi, ond cofiwch dim ond y nifer o bobl sy’n cael eu cofnodi gan y rhifydd ydi’r nifer a ddangosir, mae llawer mwy o bobl yn mynychu digwyddiadau y tu allan i drefi ac nid ydynt yn cael eu cyfrif.

Amser Cinio

Mae’r ffeithlun yn dangos bod y mwyafrif o bobl yn ymweld â’n trefi yn ystod eu hawr ginio. Mae 31% yn fwy o bobl yn defnyddio ein trefi am hanner dydd o’i gymharu â gweddill y diwrnod gwaith.

Gyda ffigurau fel y rhain, gallwn weld sut mae ein trefi yn datblygu, gallwn eu cymharu â threfi a dinasoedd eraill, a gallwn gynllunio ar gyfer y dyfodol. Gan ddefnyddio’r wybodaeth fel hyn, rydym yn bwriadu parhau i wella ein strydoedd mawr a gwneud Sir Ddinbych yn lle mwy bywiog i fyw a gweithio.