Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru

Mae Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru yn gosod strwythur ar gyfer prynu gwaith adeiladu mawr sy’n fwy na throthwy Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) ar gyfer gwaith adeiladu (£4.322m). 

Darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru

Mae'r fframwaith yn rhestru nifer o gontractwyr cymwys y gall awdurdod neu Gorff Sector Cyhoeddus rhestredig eu penodi ar gyfer prosiect unigol heb fynd drwy broses yr OJEU, sy'n gallu arbed amser ac arian. 

Sefydliadau sy’n gallu defnyddio’r Fframwaith
Sefydliad Sector
Cyngor Celfyddydau Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Uwch Ranbarth Twristiaeth Arall
Cyngor Gofal Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Gyrfa Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Comisiynydd Plant Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Coleg Cambria Addysg Bellach
Coleg Harlech CAG Gogledd Cymru Addysg Bellach
Colegau Cymru (Fforwm yn ffurfiol) Addysg Bellach
Tŷ'r Cwmnïau Llywodraeth Ganolog
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Cyngor Sir
Ysgolion Conwy Ysgolion
Gwasanaethau Llys Arall
Cynnal Cymru Arall
Uned Ddata Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Cyngor Sir Ddinbych Cyngor Sir
Ysgolion Sir Ddinbych Ysgolion
DVLA Arall
Estyn Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Cyngor Sir y Fflint Cyngor Sir
Ysgolion Sir y Fflint Ysgolion
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd Arall
Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Prifysgol Glyndŵr Addysg Uwch
Grwp Llandrillo- Menai Addysg Bellach
Cyngor Gwynedd Cyngor Sir
Ysgolion Gwynedd Ysgolion
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Cyngor Sir Ynys Môn Cyngor Sir
Ysgolion Ynys Môn Ysgolion
Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Llyfrgell Genedlaethol Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Cyfoeth Naturiol Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru Gwasanaethau Brys
Heddlu Gogledd Cymru Gwasanaethau Brys
Swyddfa Ystadegau Gwladol Arall
Un Llais Cymru (Cynghorau Tref a Chymuned) Arall
Gwasanaeth Seneddol (Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru) Llywodraeth Ganolog
Comisiwn Brenhinol Henebion Hanesyddol Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Y Bathdy Brenhinol Arall
Parc Cenedlaethol Eryri Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Cyngor Chwaraeon Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Yr Ymddiriedolaeth Garbon Arall
Y Swyddfa Batentau Llywodraeth Ganolog
Cynghorau Tref a Chymuned Local Government
Prifysgol Bangor Addysg Uwch
Swyddfa Archwilio Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Canolfan Iechyd Cymru Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Ymddiriedolaeth yr Amgylchedd Cymru Elusennau a Trydydd Sector
Llywodraeth Cynulliad Cymru Llywodraeth Ganolog
Bwrdd yr Iaith Gymraeg Cyrff a Noddir gan Lywodraeth y Cynulliad
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Arall
Rhaglen Weithredu’r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau Cymru Arall
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Cyngor Sir
Ysgolion Wrecsam Ysgolion
Coleg Iâl Wrecsam Addysg Bellach
 

Ar gyfer pa fath o waith y gellir defnyddio’r Fframwaith?

Gallir defnyddio’r fframwaith ar gyfer gwaith sy'n gysylltiedig ag addysg, gan gynnwys y canlynol;

 • ysgolion cynradd 
 • ysgolion uwchradd 
 • cyfleusterau chweched dosbarth / addysg bellach 
 • cyfleusterau blynyddoedd cynnar / meithrin / gofal dydd
 • cyfleusterau anghenion addysgol arbennig a chyfleusterau dysgu.

Gellir hefyd ei ddefnyddio i gaffael prosiectau nad ydynt yn gysylltiedig ag addysg e.e; 

 • cyfleusterau hamdden 
 • swyddfeydd cyngor a swyddfeydd eraill 
 • canolfannau ymwelwyr
 • adeiladau storio  
 • cyfleusterau cymunedol
 • gwasanaethau brys.

Os nad ydych yn siŵr a allwch chi ddefnyddio'r fframwaith ar gyfer eich prosiect, yna gysylltu â ni.

Nid yw’r fframwaith yn cynnwys y broses o gaffael cytundebau datblygu ac adeiladu tai / adnewyddu tai cymdeithasol.  

Defnyddio’r Fframwaith

Os oes arnoch chi eisiau defnyddio Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru, anfonwch eich manylion ar-lein er mwyn i ni gysylltu â chi i drafod eich prosiect.
Anfonwch eich manylion atom ni ar-lein

Pwy yw'r contractwyr?

Mae'r tabl isod yn nodi’r contractwyr sydd wedi eu cynnwys yn y fframwaith a gwerth y prosiectau y gallwch chi eu defnyddio.

Contractwr Gwaith rhwng
£4.322m a £7.5m
Gwaith rhwng
£7.5m a £15m
Gwaith
sy'n fwy na £15
Balfour Beatty
Construction Services UK

Galliford Try

✓ 

✓ 

✓ 

Kier Construction Ltd 

 ✓

 ✓

Read Construction
Holdings Ltd

✓ 

 

 

Watkin Jones

✓ 

✓ 

 

Willmott Dixon
Construction Ltd

 

✓ 

 

Wynne Construction