Tir llygredig

Gall tir llygredig achosi niwed sylweddol neu beri risg o niwed sylweddol oherwydd sylweddau peryglus mewn, ar neu o dan y tir hwnnw. Gall tir ddod yn llygredig o ganlyniad i gael gwared â gweddillion diwydiannol neu golli sylweddau.

Cyfrifoldebau’r perchennog / datblygwr

Os ydych chi’n berchennog ar safle neu’n ddatblygwr, mae’n gyfrifoldeb arnoch chi i archwilio’r tir am lygredd ac i wneud yn siŵr bod y safle yn ddiogel ac yn addas i’w ddatblygu .

Rydym ni’n argymell yn gryf eich bod yn penodi ymgynghorwyr amgylcheddol cymwys a phrofiadol i archwilio tir i weld a yw’n llygredig ac i ddarparu cyngor i chi ar eich goblygiadau cyfreithiol.

Cliciwch yma i dderbyn cyngor ar dir llygredig gan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Ein cyfrifoldebau ni

Rydym ni’n gwneud yn siŵr bod datblygwyr yn ymgymryd â’r archwiliadau safle angenrheidiol ac yn gwneud cynigion i ddelio â llygredd wedi ei ganfod gan eu gweithredu yn gyfrifol ac effeithiol.

Gwneud cais am wybodaeth

Mae gennym ni rhywfaint o wybodaeth y gellir ei defnyddio i helpu asesu p’un ai yw tir yn llygredig ai peidio.

Gallwch dderbyn yr wybodaeth ffeithiol sydd gennym ni drwy wneud Cais am Wybodaeth Amgylcheddol, ond dim ond er dibenion ymchwil, adolygu a dibenion anfasnachol y cewch chi ddefnyddio’r wybodaeth.

Cliciwch yma i dderbyn mwy o wybodaeth am Geisiadau Gwybodaeth Amgylcheddol.