Trwyddedau amgylcheddol

Os ydych yn gweithredu proses ddiwydiannol sy’n disgyn o dan atodlen 1 Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010 byddwch angen ymgeisio am drwydded amgylcheddol.

Mae tri dosbarth o drwyddedau wedi eu nodi o dan yr atodiad hwn. 

Trwydded Rhan A1

Rheolir y rhain gan Asiantaeth yr Amgylchedd ac maent yn ymdrin â diwydiannau a ystyrir i greu’r llygredd mwyaf. Mae diwydiannau megis gorsafoedd pŵer graddfa fawr, gweithfeydd cemegol a gweithfeydd cynhyrchu deunydd fferyllol yn disgyn yn y categori hwn. Rheolir adeiladau A1 o ran allyriadau i’r aer, tir neu ddŵr ac ystyriaethau amgylcheddol eraill megis sŵn, dirgryniadau, gwastraff a’r defnydd o egni. 

Trwydded Rhan A2

Rheolir y categori hwn gan Gyngor Sir Ddinbych; ystyrir y categori fel risg canolig i’r amgylchedd ac iechyd bodau dynol, e.e. ffatri galfanu. Hefyd, rheolir adeiladau A2 o ran allyriadau i’r aer, tir neu ddŵr ac ystyriaethau amgylcheddol eraill, fel y rhestrir uchod. 

Trwydded Rhan B

Ystyrir y diwydiannau hyn i greu llai o lygredd a rheolir hwy gan Gyngor Sir Ddinbych o ran allyriadau i’r aer yn unig. Dyma esiamplau o’r prosesau a reolir yn Sir Ddinbych: gweithgareddau chwarel (gan gynnwys gwasgu symudol a ffatri sgrinio), ffatrioedd sment, llosgwyr olew gwastraff, dadlwytho petrol a gorsafoedd gwasanaeth.

Taliadau a sut i ymgeisio

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais isod a’i ddychwelyd i Neuadd y Sir. Cofiwch gyflwyno eich dogfennau cefnogol gyda’r ffurflen. 

Anaml iawn y byddwn yn derbyn cais am Drwydded na restrir uchod, cysylltwch â ni os hoffech ymgeisio am Drwydded A2, Rhan B - Trwydded Gweithredu Sychlanhau neu Ailorffenwyr Cerbydau.

Crynodeb ffioedd a thaliadau 2013/14 

Sut i dalu

Gallwch dalu trwy yrru siec yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch cais.