Gweithdy Mis Mawrth Menter: Rheoli eich Cyllid a Threth

Mae’r gweithdy hwn yn cynnig gwybodaeth i’ch cefnogi gyda’ch lwfansau personol a chyfalaf, cyfrifiadau treth ac Yswiriant Gwladol syml yn ogystal â hunanasesiad. Rydym yn egluro pam fod cadw cofnodion yn bwysig a sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth o’ch trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol i gynyddu hyder ac egluro pam fod treth a chadw cofnodion yn ymarfer busnes hanfodol a chadarn.

Bydd y gweithdy hefyd yn edrych ar yr elfennau allweddol o redeg ochr ariannol eich busnes. Mae’n cyflwyno’r datganiadau ariannol sylfaenol, yn dangos sut mae Cyfrif Elw a Cholled a mantolenni yn cael eu creu ac yn egluro datganiadau llif arian. Yn gryno, mae’n eich helpu i ddeall digon o’r manylion i gymryd rheolaeth o’ch busnes.

Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn:

  • deall y datganiadau ariannol sylfaenol ar gyfer eich busnes
  • gallu creu cyfrif elw a cholled a darllen mantolen
  • gwybod sut i gwblhau rhagolygon llif arian a’i ddefnyddio i gadw trefn ar eich arian
  • deall y ffyrdd gwahanol i ragweld gwerthiant
  • gallu paratoi set o ffigyrau ar gyfer eich busnes i reoli eich cyllid yn effeithiol

Bydd hefyd yn trafod cyflwyniad treth ddigidol a sut i sicrhau nad yw’r newidiadau i gyflwyno datganiadau yn creu dryswch.  Bydd y cyflwyniad yn egluro beth yw treth ddigidol, sut a pham mae’n cael ei gyflwyno.

Busnes Cymru sy’n darparu’r digwyddiad hwn.

Logo Busnes Cymru

Canfod mwy am Fusnes Cymru (gwefan allanol)

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer:

  • Busnesau newydd
  • Busnesau presennol

Pryd a ble mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal?

Cynhelir y gweithdy ‘Ymchwilio a Chynllunio eich Gweithgareddau Marchnata’ ar-lein o 9:30am i 12:30pm ar:

  • Dydd Mercher 13 Mawrth 2024 - Wedi archebu'n llawn
  • Dydd Mercher 20 Mawrth 2024

Sut i gymryd rhan

Os hoffech chi fynd i’r digwyddiad hwn ffoniwch Busnes Cymru ar 01656 868 500 i gofrestru.