Trwydded bersonol

Mae trwydded bersonol yn galluogi person penodol i gyflenwi alcohol neu i ganiatáu cyflenwi alcohol mewn eiddo sydd â thrwydded eiddo ddilys.

Mae angen trwydded bersonol i oruchwylio gwerthiant alcohol mewn unrhyw eiddo â thrwydded gan gynnwys tafarndai, siopau trwyddedig, tai bwyta a gwestai. Mae ‘eiddo trwyddedig’ yn cynnwys pob eiddo sy’n cael gwerthu alcohol dan drwydded eiddo. Does dim angen trwydded bersonol arnoch chi i werthu alcohol dan rybudd digwyddiad dros dro.

Nid yw trwyddedau personol ynghlwm wrth eiddo penodol. Mae hyn yn golygu y caiff dalwyr trwyddedau personol awdurdodi gwerthu alcohol mewn unrhyw eiddo trwyddedig yng Nghymru a Lloegr.

Sut ydw i’n gwneud cais am y drwydded hon?

Mae’n rhaid i chi wneud cais i awdurdod trwyddedu yr ardal lle rydych chi’n byw ac nid i awdurdod trwyddedu yr ardal lle rydych chi’n gweithio.

Cyn ymgeisio am drwydded bersonol mae’n rhaid i chi fynychu cwrs i ennill cymhwyster trwyddedu cydnabyddedig i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r gyfraith drwyddedu a’r cyfrifoldeb cymdeithasol ehangach sydd ynghlwm wrth werthu alcohol.

Ewch i gov.uk i lawrlwytho’r ffurflen gais. Dychwelwch eich ffurflen gais i ni, ynghyd â: 

Anfonwch eich ffurflen gais, y dogfennau ategol a’r ffi ymgeisio i’r: Adain Drwyddedu, Cyngor Sir Ddinbych , Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

Nid oes modd i chi ymgeisio ar-lein oherwydd bod arnom ni angen dogfennau gwreiddiol.

Os oes gennych chi drwydded bersonol a bod eich manylion wedi newid (e.e. newid eich enw, cyfeiriad, euogfarnau), mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni drwy lenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd atom ni. Codir £10.50 arnoch chi i newid eich manylion personol.

Am ba hyd y mae'r drwydded yn ddilys?

Nid yw trwyddedau personol, unwaith y cânt eu caniatáu, yn dod i ben, oni chânt eu dirymu.

Faint mae’n costio?

Mae gwneud cais am drwydded bersonol yn costio £37.

Sut ydw i’n talu?

Gellir talu gyda cherdyn dros y ffôn neu yn bersonol (drwy apwyntiad) yn ein swyddfeydd Caledfryn. Bydd talu gyda siec neu arian parod ar gael yn un o Siopau un Stop Sir Ddinbych yn unig. Cysylltwch â ni am y rhif cyfeirnod priodol cyn mynd ati i dalu. Bydd methu â darparu rhif cyfeirnod priodol yn arwain at oedi i’ch cais.

Mwy wybodaeth

Rydym yn argymell eich bod yn darllen drwy ein Polisi Datganiad Trwyddedu