Cofrestru busnes bwyd

Os ydych yn berchen ar fusnes bwyd yn Sir Ddinbych, neu wedi cymryd busnes bwyd drosodd yn ddiweddar, mae’n rhaid i chi gofrestru eich busnes gyda’r cyngor o leiaf 28 diwrnod cyn agor neu cyn i chi gymryd perchnogaeth ohono.

Mae hyn yn cynnwys bwytai, caffis, siopau, cerbydau danfon, faniau cŵn poeth a hufen iâ a stondinau marchnad a stondinau eraill.

Efallai y bydd angen i chi wneud cais am gymeradwyaeth ar gyfer eich adeiladau bwyd hefyd os ydych yn bwriadu defnyddio cynnyrch heb ei brosesu o darddiad anifail (e.e. cig amrwd, briwgig amrwd, llefrith amrwd neu wyau amrwd).

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am gymeradwyo eiddo bwyd.

Sut ydw i’n cofrestru?

I gofrestru’ch busnes bwyd, cwblhewch y ffurflen gofrestru hon a’i dychwelyd at y cyfeiriad ar y ffurflen.

Caiff y manylion eu hychwanegu at y gofrestr a bydd rhai manylion megis y math o fusnes, y cyfeiriad a’r rhif ffôn ar gael i’r cyhoedd eu gweld. Ni fydd unrhyw wybodaeth arall sy’n cael ei darparu ar gael yn gyhoeddus.

Pan fyddwch wedi cofrestru, bydd angen i chi roi gwybod i ni os oes unrhyw newid ym mherchnogaeth y busnes neu unrhyw newid yn natur y busnes.

Faint mae’n ei gostio?

Nid oes ffi am gofrestru eich busnes bwyd.