Cymeradwyo eiddo bwyd

Os ydych yn rhedeg busnes bwyd, efallai bod angen i chi wneud cais i gymeradwyo’r eiddo.

Os ydych yn bwriadu defnyddio cynnyrch heb ei brosesu o darddiad anifail (e.e. cig ffres, briwgig amrwd, llefrith neu wyau amrwd) i gynhyrchu unrhyw un o’r canlynol neu gyfuniad ohonynt: 

 • Briwgig 
 • Cig wedi ei baratoi 
 • Cig wedi ei wahanu’n fecanyddol 
 • Cynnyrch cig 
 • Molysgiaid deufalf byw (pysgod cregyn megis wystrys, cregyn gleision a chregyn bylchog) 
 • Cynnyrch pysgodfeydd 
 • Llefrith crai (ar wahân i lefrith gwartheg) 
 • Cynnyrch llaeth 
 • Wyau (heb fod yn gynnyrch cynradd) 
 • Cynnyrch wyau 
 • Coesau brogaod a malwod 
 • Braster anifeiliaid a choesarnau wedi eu rendro 
 • Stumogau, pledrennau a pherfeddion wedi eu trin 
 • Gelatine a cholagen 
 • Rhai mathau o storfeydd oer a marchnadoedd cyfanwerth

Nid oes modd i chi weithredu eich sefydliad bwyd nes iddo gael ei gymeradwyo gennym ni.

Fel rhan o’r broses gymeradwyo, mae’n rhaid i chi roi gweithdrefnau yn eu lle i reoli diogelwch bwyd. Rhaid i’r gweithdrefnau hyn fod wedi eu seilio ar egwyddorion Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP).

Mae rhai eithriadau rhag y gofyniad i gael eich cymeradwyo. Os ydych yn ansicr a oes angen i chi wneud cais am gymeradwyaeth ar gyfer eich eiddo neu beidio, cysylltwch â ni.

Sut ydw i’n gwneud cais am gymeradwyaeth?

Y ffordd gyflymaf a’r ffordd hawsaf o wneud cais am gymeradwyaeth eiddo bwyd yw gwneud cais ar-lein.

Os oes gennych gymeradwyaeth eiddo bwyd eisoes, a bod eich amgylchiadau’n newid, gadewch i ni wybod.

Faint mae’n ei gostio?

Nid yw’n costio unrhyw beth i wneud cais am gymeradwyaeth adeiladau bwyd.