Trwydded gyrrwr tacsi

I ddod yn yrrwr tacsi mae'n rhaid i chi: 

 • fod wedi dal trwydded yrru lawn am o leiaf 12 mis 
 • fod â gwybodaeth dda am Sir Ddinbych i gyd 
 • fod â cofnod gyrru boddhaol 
 • beidio bod ag euogfarnau a fyddai’n eich gwneud yn anaddas ar gyfer cludo aelodau o'r cyhoedd

Mae modd cael mwy o fanylion yn y dogfennau isod;

Sut mae gwneud cais?

Er mwyn gwneud cais am drwydded gyrrwr tacsi mae’n rhaid i chi gwblhau ffurflen gais. Dylid cynnwys y canlynol gyda’r ffurflen: 

 • Eich trwydded yrru DVLA 
 • Copi o gofnod y DVLA – gellir cael gafael ar hwn ar wefan www.gov.uk/view-driving-licence - sy'n dangos cofnod am 4 blynedd
 • Ffurflen asesiad meddygol wedi’i chwblhau gan eich meddyg 
 • Dogfennau gwreiddiol yn cadarnhau pwy ydych chi a beth yw eich cyfeiriad 
 • Ffi ymgeisio (£140 ar hyn o bryd) 
 • Un llun maint pasport 
 • Mandad i’r DVLA
 • Dogfennau adnabod sy’n ategu eich hawl i weithio yn y DU
 • Tystysgrif y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd neu Dystysgrif Ymddygiad Da a roddir gan y wlad berthnasol y tu allan i’r DU

Rydym yn argymell eich bod yn gwneud apwyntiad i ymweld â’r swyddfa drwyddedu er mwyn i ni wirio'r dogfennau gyda chi. Cysylltwch â ni ar 01824 706342 i drefnu apwyntiad.

Fel arall, gallwch anfon eich gwaith papur atom: Adran Drwyddedu, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

Noder os nad ydych yn dod o’r DU yn wreiddiol, efallai y bydd gofynion ychwanegol. Cysylltwch â ni i drafod cyn i chi wneud cais.

Gwiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Fel rhan o’ch cais am drwydded tacsi gyda Chyngor Sir Ddinbych, rhaid i ymgeiswyr gwblhau gwiriad cofnodion troseddol drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd trwy Online Disclosures, a fydd yn gweinyddu’ch cais ar eich rhan.  Ni allwn bellach ddefnyddio’r ffurflenni papur traddodiadol fel yr oeddem yn ei wneud yn y gorffennol.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am y broses.

Bydd angen diweddaru pob tystysgrif DBS bob 3 blynedd

Dysgwch fwy am wiriadau DBS.

Mandad i’r DVLA

Bydd angen i chi roi caniatâd ar bapur i ni gysylltu â'r DVLA am wybodaeth ynglŷn â'ch cofnod gyrru. Byddwn yn gofyn i chi lofnodi ffurflen yn rhoi eich caniatâd. Gelwir hyn yn fandad i’r DVLA.

Dysgwch fwy am fandad y DVLA.

Asesiad meddygol

Dylid trefnu apwyntiad gyda'ch meddyg teulu, er mwyn iddynt gwblhau’r ffurflen asesiad meddygol. Mae’n rhaid i chi ddod â’r ffurflen wedi’i chwblhau gyda chi pan fyddwch yn ymweld â ni, neu ei chynnwys yn eich cais drwy’r post.

Prawf gwybodaeth

Mae’n rhaid i bob gyrrwr, boed yn yrrwr cerbyd hacni neu hurio preifat, lwyddo mewn prawf gwybodaeth. Mae'r prawf hwn yn cynnwys cwestiynau am: daearyddiaeth leol, gan gynnwys llwybrau teithio; amodau cerbydau hacni a hurio preifat; safleoedd a thariffau cerbydau hacni; rhifedd; sgiliau gofal cwsmeriaid;  rheolau’r ffordd fawr, rheolwaith cynnal a chadw cerbydau ac ymwybyddiaeth o ddiogelu.

Gallwch wneud y prawf gynifer o weithiau ag sydd angen i chi lwyddo. Mae’r ymgais cyntaf am ddim ond mae angen talu am ymgeisio wedi hynny. Petaech yn methu’r prawf, mae’n rhaid aros am wythnos cyn rhoi cynnig arall arni.

Mae’n rhaid i chi wneud apwyntiad i wneud y prawf. Gallwch gysylltu â ni ar-lein neu ffonio ar 01824 706342 i drefnu hyn.

Rhoi trwydded i chi

Pan fyddwn wedi derbyn yr holl waith papur angenrheidiol byddwn yn cysylltu â chi gyda’n penderfyniad i ddweud a ydym yn rhoi trwydded i chi ai peidio.

How long is the licence valid for?

With effect from 1st April 2018 licences will be valid for up to 3 years and will be renewable alongside the DBS cycle

Faint fydd y gost?

£270 am drwydded 3 blynedd;

£250 am drwydded blwyddyn NEWYDD (mae ffioedd adnewyddu am y math hwn o drwydded yn amrywio – cysylltwch â ni am wybodaeth)

Nid yw’r ffioedd hyn yn cynnwys cost gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy’n daladwy ar wahân.

Sut y gallaf dalu?

Gallwch dalu gyda cherdyn dros y ffôn neu wyneb yn wyneb (drwy drefnu ymlaen llaw) yn swyddfeydd Caledfryn.  Dim ond yn un o Siopau Un Alwad Sir Ddinbych y gallwch chi dalu drwy siec neu arian parod.  Cysylltwch â ni i gael y cyfeirnod priodol cyn ceisio talu.  Gallai methu â darparu’r cyfeirnod priodol olygu oedi gyda’ch cais.

Newid eich manylion

Os oes gennych drwydded, mae’n rhaid i chi ein hysbysu am unrhyw newid i’ch amgylchiadau. 

Ni chodir tâl am newid eich manylion.