Trwyddedau Tai Aml-feddiannaeth

Tŷ aml-feddiannaeth yw eiddo a gaiff ei rentu i o leiaf tri o bobl nad ydynt o’r un ‘aelwyd’ (e.e. teulu).

Mae gwahanol fathau o eiddo dai aml-feddiannaeth: y rhai sy'n rhannu cyfleusterau fel yr ystafell ymolchi a'r gegin; fflatiau hunangynhaliol, a'r rhai sy'n cynnwys cymysgedd o unedau a rennir ac unedau hunangynhaliol.

Rhaid i dai aml-feddiannaeth sy'n dod o dan y Cynllun Trwyddedu Gorfodol fod â thrwydded: 

  • os oes ganddynt dri llawr neu fwy, AC 
  • os oes pum tenant neu fwy yn byw ynddynt, AC 
  • os ydynt yn llunio mwy nag un aelwyd 
  • gyda chyfleusterau a rennir neu hebddynt (ystafell ymolchi a chegin)

Dan ein Cynllun Trwyddedu Ychwanegol, mae meini prawf rhywfaint yn wahanol ar gyfer eiddo yn y Rhyl.

Rhaid i eiddo tai aml-feddiannaeth yn y Rhyl fod â thrwydded: 

  • os oes tri thenant neu fwy yn byw yno, AC 
  • os ydynt yn llunio mwy nag un aelwyd, gyda chyfleusterau a rennir neu hebddynt (ystafell ymolchi a chegin)
  • os ydynt yn llunio mwy nag un aelwyd cwbl hunangynhaliol, ond nad ydynt yn bodloni Rheoliadau Adeiladu 1991, A lle mae llai na dau draean o’r fflatiau hunangynhaliol yn cael eu meddiannu gan y perchennog.

Cyfrifoldeb y landlord neu reolwr yr eiddo yw gwneud cais am drwydded tŷ aml-feddiannaeth.

Sut i wneud cais am drwydded tŷ aml-feddiannaeth

Cyn i chi gwblhau’r cais, darllenwch y nodiadau cyfarwyddyd hyn

I wneud cais am drwydded tŷ aml-feddiannaeth, llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Sylwch fod y ffurflen gais a'r nodiadau cyfarwyddyd ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.  Bydd fersiynau Cymraeg ar gael yn fuan.

Mae trwydded tŷ aml-feddiannaeth yn ddilys am hyd at 5 mlynedd. Bydd angen i chi wneud cais am drwydded newydd ar ddiwedd y cyfnod hwn.

Faint mae’n ei gostio?

Mae cost trwydded tŷ aml-feddiannaeth yn dibynnu ar nifer yr ystafelloedd y mae modd byw ynddynt yn yr eiddo. 

Cofrestr trwyddedu tai aml-feddiannaeth

Rydym yn cadw cofrestr gyhoeddus o bob eiddo yn Sir Ddinbych sydd wedi’u rhestru fel tai aml-feddiannaeth. Gallwch lawrlwytho copi o’r gofrestr hon yma.