Coronafeirws: adnoddau cymunedol 

Mae gwaith wedi cael ei gynnal gan swyddogion Cyngor Sir Ddinbych gyda mewnbwn gan Gynghorwyr Sir a Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned i ddod ynghyd a mapio'r adnoddau sydd ar gael yn ystod y sefyllfa Covid-19 ar draws Sir Ddinbych.

Cyllid Grant Cymunedol ar gyfer Adfer ar ôl Covid

Mae grantiau ymateb i, ac adfer ar ôl Covid o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol ar draws Sir Ddinbych. Mae’r grantiau hyn yn cael eu gweinyddu gan Gymorth Cymunedol a Gwirfoddol Cymru  (CVSC) ac yn cael eu hariannu o Gronfa Fferm Wynt Clocaenog (De Sir Ddinbych) a Chronfa Fferm Wynt Gwynt y Môr (Gogledd Sir Ddinbych).

Dilynwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais:

Efallai y bydd cyfleoedd ariannu eraill hefyd ar gael, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Cymunedol gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost datblygucymunedol@sirddinbych.gov.uk i drafod ymhellach.

Canllawiau ymateb cymunedol Covid-19 

Mae’r adain hon yn casglu ynghyd ffynonellau allweddol o ganllawiau a gwybodaeth i’r rhai sy’n ymateb i bandemig Covid-19  drwy weithgaredd gwirfoddol a chymunedol.

Rhoddir dolenni i’r we lle bo modd fel bydd yr wybodaeth yn gallu bod yn gyfredol.

Canllawiau ar Arferion Diogel ac Effeithiol

Mae dogfen ganllaw a gynhyrchwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) wedi ei chreu i helpu gwirfoddolwyr a chydlynwyr gwirfoddolwyr cymunedol sy’n ymateb i Covid-19.

Mae’r ddogfen yn cynnwys gwybodaeth am: ddiogelu, rheoli gwirfoddolwyr, rolau a awgrymir ar gyfer gwirfoddolwyr, gwirio DBS, a chynghorion ar gyfer cychwyn gweithredu cymunedol newydd.

Ymweliad wcva.cymru (gwefan allanol)

Cofrestru fel gwirfoddolwr yn Sir Ddinbych

Gall y rhai sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli fel rhan o’r ymateb i Covid-19 yn Sir Ddinbych gofrestru gyda Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) er mwyn cael eu cysylltu â chyfle addas. Mae hon yn broses hawdd ac am ddim sy’n helpu i ddarparu strwythurau diogelu perthnasol ac yn helpu i symleiddio cydlynu gwirfoddolwyr.

Gall gwirfoddolwyr gofrestru ar-lein drwy’r ddolen hon i wefan Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd).  

Y dewis gorau yw cofrestru ar-lein, ond os na allwch gael mynediad at y cofrestru ar-lein, e-bostiwch eich manylion i covid19@dvsc.co.uk

Cofrestru eich grŵp/sefydliad gyda Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)

Argymhellir fod pob grŵp gwirfoddol a chymunedol sy’n ymateb i Covid-19 yn Sir Ddinbych yn ymuno â CGGSDd. Gall CGGSDd eich cefnogi gyda recriwtio gwirfoddolwyr, gwirio DBS a chanllawiau ar bethau fel arian a llywodraethu.

Er mwyn cofrestru gyda CGGSDd, rhaid i grwpiau ymweld â thudalen ymaelodi CGGSDd ar-lein.

Os ydych chi'n sefydliad nad yw'n gymwys fel Aelod o'r DVSC, ond sydd â diddordeb mewn cefnogi DVSC, gwirfoddolwyr, gwirfoddoli a'r trydydd sector yn Sir Ddinbych, fe'ch gwahoddir i ddod yn Bartner. Llenwch y ffurflen gais hon. Yna cysylltir â chi pan fydd eich partneriaeth yn fyw.

Strwythur Taliadau Aelodau CGGSDd

Incwm Blynyddol y Sefydliad

Prisiau 2019-2020

£0 - £50,000

Am ddim

£50,001 - £250,000

£30.00

£250,001 - £1 miliwn

£60.00

Dros £1 miliwn

£90.00

Diogelwch Bwyd ar gyfer Coginio Cymunedol a Banciau Bwyd

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi darparu gwybodaeth a chanllawiau diogelwch bwyd ar gyfer unigolion neu grwpiau sydd am baratoi prydau bwyd yn y cartref ar gyfer eu cymuned. Gall hyn gynnwys paratoi neu gyfrannu prydau i:

 • rai sy’n hunan-ynysu oherwydd symptomau coronafeirws (COVID-19)
 • grwpiau diamddiffyn sy’n cael eu gwarchod (Agor mewn ffenestr newydd)
 • grwpiau cymunedol a sefydliadau lleol
 • staff y GIG

Er mwyn gweld y canllawiau, ewch i: https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-defnyddiwr/diogelwch-bwyd-ar-gyfer-coginio-cymunedol-a-banciau-bwyd

Mae canllawiau ychwanegol ar gael gan Dîm Diogelwch Bwyd Cyngor Sir Ddinbych. Cysylltwch â’r tîm ar 01824 706405 neu e-bostiwch food.safety@denbighshire.gov.uk

Cael cyflenwadau i gartrefi sy’n ynysu

Un o’r heriau mawr sy’n wynebu’r rhai sy’n ynysu yw cael cyflenwadau i’r cartref e.e. siopa bwyd. Lle bo modd, anogir pobl i ofyn i deulu, ffrindiau neu gymdogion y gallant ymddiried ynddynt helpu. Lle nad yw hyn yn bosibl, mae gwirfoddolwyr wedi cynnig helpu. Ond, er diogelwch ariannol (neu ddiogelwch ariannol eich anwyliaid), dilynwch y cynghorion hyn i warchod rhag cam-drin ariannol, dwyn, ayyb.

 1. Dylid gwneud taliadau (boed hynny ymlaen llaw neu yn ad-daliadau) drwy systemau cyfnewid electronig lle bo modd (e.e. trosglwyddiad banc, taliadau cerdyn dros y ffôn ayyb.) fel y gellir eu holrhain a’u cadw ar wahân i’r weithred o ddanfon.
 2. Dylid osgoi cyfnewid arian parod ar bob cyfrif (er mwyn lleihau’r posibilrwydd o ladrad a heintiad hefyd).
 3. Osgowch roi eich cerdyn banc a’ch rhif PIN i rywun, er mwyn eich amddiffyn chi a’r gwirfoddolwr sy’n eich cefnogi.
 4. Dylai gwirfoddolwyr dynnu lluniau ar eu ffonau symudol i’w rhannu gyda’r cartref (neu’r sefydliad maen nhw’n gwirfoddoli iddo) er mwyn creu tystiolaeth o’r hyn a brynwyd, y costau a’r danfon.
 5. Os yw’r preswylydd yn dioddef dryswch neu broblemau gyda'u ffôn, gallai aelod penodol o'r teulu dderbyn tecst gyda lluniau ynghlwm er mwyn diogelu rhag risgiau ariannol. Pan na fydd y preswylydd yn gallu gwneud taliad electronig, efallai y gallai aelod penodol o’u teulu wneud hynny ar eu rhan.

Efallai y gallwch ffonio siop leol i osod archeb a thalu dros y ffôn. Mae nifer o siopau bychan yn gallu gwneud taliadau electronig. Gall gwirfoddolwyr lleol wedyn fynd i gasglu’r siopa a’i ddanfon. Mae Sir Ddinbych wedi creu rhestr o adnoddau cymunedol, sy’n cynnwys busnesau lleol sy’n gallu derbyn taliadau dros y ffôn neu ddanfon.

Sut i gael cyngor gan Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych

Er mwyn lleihau'r risg i staff, gwirfoddolwyr a'r bobl sy'n dod am gymorth, dyma sut i gael cyngor ar hyn o bryd.

Am gyngor cyffredinol:

Am gymorth i hawlio Credyd Cynhwysol:

 • Ffoniwch:: 0800 024 1220
 • Ffôn testun: 18001 0800 024 1220

Adnoddau cymorth