Sut rydym ni'n gweithio i arafu lledaeniad y Coronafeirws yn Sir Ddinbych

Rydym yn deall y bydd nifer o bobl yn Sir Ddinbych yn pryderu am y Coronafeirws a'i effaith yn lleol. Dyma sut rydym ni'n gweithio i arafu lledaeniad y Coronafeirws yn Sir Ddinbych.

Grwpiau monitro lleol

Mae pobl yn gweithio’n lleol i asesu a monitro’r sefyllfa barhaus o ran y Coronafeirws (Covid-19) yn Sir Ddinbych, gan gynnwys achosion lleol a nifer achosion. Mae'r rhain yn hanfodol er mwyn ein helpu ni i gynllunio sut rydym ni'n darparu gwasanaethau cyhoeddus yn eich cymuned leol yn ystod y pandemig.

Profi. Olrhain. Diogelu.

Rydym yn gweithio gyda gwasanaeth 'Profi, Olrhain, Diogelu' Llywodraeth Cymru (gwefan allanol) i sicrhau ein bod yn cymryd camau i gyfyngu unrhyw effaith o'r feirws. Rydym yn cefnogi'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu trwy ddarparu swyddogion olrhain cyswllt, a allai gysylltu â chi os credir eich bod wedi dod i gyswllt ag unrhyw un a allai fod wedi cael prawf cadarnhaol ar gyfer y Coronafeirws (Covid-19) yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Os bydd Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu y GIG yn cysylltu â chi, gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth iddynt. Bydd angen iddynt wybod gyda phwy ydych chi wedi bod mewn cyswllt agos ar unrhyw achlysur yn ystod y cyfnod sy’n dechrau hyd at ddeuddydd cyn i chi ddechrau cael symptomau. Darparwch y wybodaeth hon yn llawn pan ofynnir amdani, er mwyn sicrhau bod modd i ni roi gwybod i'ch cysylltiadau bod angen iddynt hunanynysu er mwyn atal lledaeniad y feirws. Efallai y bydd Olrhain Cyswllt hefyd yn gofyn a fyddech chi'n cwblhau'ch manylion yn electronig trwy anfon ffurflen atoch i'w llenwi, os ydych chi wedi gofyn am hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n llenwi hon mor llawn â phosib gan y byddai hyn, gobeithio, yn osgoi galwad bellach i ofyn am y manylion hyn.

Trwy ddarparu’r wybodaeth hon, gallwn hefyd gysylltu ag unrhyw eiddo rydych chi wedi ymweld â nhw yn ystod y cyfnod hwn, er mwyn sicrhau:

  • bod y mesurau cywir ar waith gan yr eiddo hynny; a
  • bod unrhyw glystyrau o achosion sy'n gysylltiedig â'r eiddo hynny yn cael eu nodi a’n bod ni'n gweithredu os oes angen.

Achosion o'r Coronafeirws yn Sir Ddinbych

Mae modd gweld y nifer ddiweddaraf o achosion wedi’u cadarnhau o’r Coronafeirws yn Sir Ddinbych ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (Ffôn symudol | Cyfrifiadur). (Cliciwch ar y tab ‘Local Authorities table’ i weld gwybodaeth ar gyfer Sir Ddinbych).

Sut gallwch chi helpu

Mae diogelwch y cyhoedd yn gyfrifoldeb i bawb, ac rydych chi yr un mor bwysig â’r GIG, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Cyngor o ran sicrhau eich bod chi a’r bobl rydych chi’n gofalu amdanynt yn aros yn ddiogel a helpu i atal lledaeniad y Coronafeirws (Covid-19) yn Sir Ddinbych.

  • Dylech hunan-ynysu os byddwch chi'n dod yn symptomatig neu'n cael prawf Coronafeirws positif
  • Efallai y gofynnir hefyd i aelodau eraill o'ch cartref a'ch cysylltiadau ynysu os nad ydyn nhw wedi'u heithrio rhag ynysu. Dilynwch ganllawiau hunan-ynysu Llywodraeth Cymru

Mae'r cyngor diweddaraf i'w weld ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ap COVID-19 y GIG

Parhewch i ddefnyddio ap GIG COVID-19, sydd bellach ar gael i'w lawrlwytho am ddim yng Nghymru a Lloegr (gwefan allanol), a dyma'r ffordd gyflymaf i weld a ydych chi mewn perygl o gael y coronafeirws.

Y cyflymaf y byddwch chi’n gwybod eich bod mewn perygl, y cyflymaf y gallwch roi gwybod i'ch anwyliaid a’ch cymuned, a'u diogelu.