Covid-19 a'r Broses Ceisiadau Cynllunio

Mae Awdurdod Cynllunio Lleol y Cyngor yn dymuno dilyn canllawiau presennol Llywodraeth y DU ac amddiffyn ei staff a’i chwsmeriaid rhag lledaeniad y feirws. Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol hefyd eisiau cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru a cheisio darparu gwasanaeth cynllunio parhaus cystal â bo modd. Er mwyn gwneud y ddau beth yma, fodd bynnag, mae’n anodd ac mae’n rhaid gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Mae’r canlynol yn nodi’r trefniadau gwaith dros dro ar gyfer yr Awdurdod Cynllunio Lleol o fis Mehefin hyd ein hadolygiad nesaf.

Gwasanaeth cyn-cais

Byddwn yn derbyn, ac yn ceisio dilysu ac ymateb i ymholiadau cyn-cais y talwyd amdanynt ac a gyflwynwyd yn electronig. Gall fod oedi yn yr ymateb yn ystod yr amser hwn.

Ceisiadau cynllunio ac ymholiadau

Byddwn yn derbyn ceisiadau a gyflwynir yn electronig drwy’r porth cynllunio neu drwy ebost. (Gorau oll drwy’r porth cynllunio).

Dim ond trwy daliad BACS y gellir talu am geisiadau o’r fath hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Ni fyddwn yn gallu derbyn na phrosesu unrhyw gopi caled, ceisiadau papur hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Byddwn yn ceisio dilysu ceisiadau cynllunio a gyflwynir yn electronig a byddwn yn rhoi gwybod i’r ymgynghorai statudol perthnasol, gan gynnwys Cyngor Dinas, Tref neu Gymuned, am geisiadau o'r fath drwy e-bost.

Byddwn yn ceisio postio llythyrau ymgynghori unigol i gymdogion ynglŷn â cheisiadau cynllunio perthnasol a, lle mae'n ofynnol o dan y ddeddfwriaeth berthnasol a ble mae'n ddiogel gwneud hynny, byddwn yn gosod hysbysiadau safle. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr gynorthwyo Swyddogion hefyd o ran gosod yr hysbysiadau hyn a darparu mwy o wybodaeth am y safle er mwyn galluogi ceisiadau i gael eu symud ymlaen.

Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i geisiadau sy’n gysylltiedig ag ymateb i Covid-19 neu gynnig datblygiad adennill (h.y. cyfleuster iechyd neu feddygol newydd, cynhyrchu bwyd neu gyfleuster dosbarthu, cyfathrebu neu wasanaethau hanfodol).

Noder – oherwydd adleoli staff a’r cyfyngiadau sy’n parhau, dylid disgwyl oedi gyda’r rhan fwyaf o geisiadau a gyflwynwyd o 23ain Mawrth 2020 ymlaen.

Mae swyddogion yn ceisio cynnal ymweliadau safle lefel isel ble gellir llwyddo I gadw pellter cymdeithasol. Efallai na fydd yn bosibl cynnal asesiadau safle llawn ar bob cais. Dylai ymgeiswyr edrych yn rhesymol ar geisiadau Estyniad Amser o dan yr amgylchiadau hyn.

Mae’n rhaid i bob gohebiaeth gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol fod drwy gyfeiriad ebost planning@denbighshire.gov.uk.

Pwyllgor cynllunio

Cyflwynir nifer cyfyngedig o geisiadau cynllunio perthnasol i gyfarfod o’r Rhith Bwyllgor Cynllunio newydd ar ein cylch misol arferol. Cysylltwch â ni os hoffech siarad mewn pwyllgor cynllunio neu os oes gennych unrhyw ymholiadau am drefniadau'r Pwyllgor Cynllunio.

Gorfodi cynllunio

Byddwn yn parhau i dderbyn ffurflenni cwynion cynllunio electronig dilys, ond, rhaid disgwyl oedi yn y rhan fwyaf o ymchwiliadau a chamau gorfodi ffurfiol oni bai eu bod ynghlwm ag achosion blaenoriaeth. Achosion Blaenoriaeth yw’r rhai sy’n ymwneud â gwaith heb ei awdurdodi i Adeiladau

Rhestredig, Coed Gwarchodedig ac achosion ble mae angen Rhybudd Atal brys.

Apeliadau cynllunio

Cysylltwch ag Arolygiaeth Gynllunio Cymru (gwefan allanol) am gyngor ynglŷn â phrosesu unrhyw apeliadau cynllunio presennol neu rai newydd.

Diweddariad cynllun datblygu lleol

Yn amlwg mae’r argyfwng Covid-19 presennol yn cael effaith ar baratoad y CDLl ar gyfer sawl awdurdod yng Nghymru. Mae’r Tîm Cynllunio Strategol a Thai yn gweithio’n galed i symud ymlaen gyda thystiolaeth gefndirol dechnegol sydd ei hangen yn sail i GDLl Newydd Sir Ddinbych. Gyda’r effaith ar wneud penderfyniadau, ymgysylltu â’r cyhoedd a gwaith maes bydd raid addasu’r amserlen ar gyfer y CDLl Newydd a nodir yn ein Cytundeb Cyflawni. Unwaith y bydd gennym fwy o eglurder ynglŷn â chodi gwaharddiadau a dychwelyd i normalrwydd, byddwn yn ceisio adolygu’r Cytundeb Cyflawni.

Caiff y trefniadau gwaith dros dro yma eu hadolygu a chylchredir unrhyw ddiweddariadau i’r rhanddeiliaid perthnasol.