Coronafeirws: Cyfyngiadau Estynedig Grant Dewisol y Gronfa Fusnes

Mae’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Estynedig, a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, ar gyfer busnesau ac unig fasnachwyr a orfodwyd i gau neu a effeithiwyd yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau estynedig a weithredwyd ar 29 Ionawr 2021 i reoli lledaeniad Covid 19.

Mae’r gronfa yn ychwanegol i’r grant dewisol y gall busnesau fod wedi ei gael ar gyfer Rhagfyr 2020 ac Ionawr 2021. Pwrpas y grant yw darparu cefnogaeth i fusnesau gyda llif arian ac i'w helpu i oroesi effeithiau economaidd y cyfyngiadau estynedig.

Daeth y Cyfyngiadau Estynedig Grant Dewisol y Gronfa Fusnes i ben ar 11 Mawrth 2021.

Beth sy'n digwydd ar ôl gwneud cais

Byddwn yn anfon e-bost i gadarnhau ein bod wedi cael eich cais. 

Bydd ceisiadau yn cael eu trin ar sail cyntaf i’r felin. Gallai hyn arwain at rai ceisiadau yn bod yn aflwyddiannus os nad oes unrhyw gyllid ar ôl..

Byddwn yn gwneud penderfyniad ynghylch llwyddiant eich cais yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir gennych yn ogystal â gwiriadau gan ffynonellau busnes eraill. Os yw’r wybodaeth neu’r dystiolaeth a ddarperir yn anghywir, yn anghyflawn neu'n annigonol, bydd y cais yn cael ei wrthod.

Anelwn i wneud penderfyniad ynghylch ceisiadau o fewn 30 diwrnod gwaith

Sicrhewch eich bod yn edrych yn rheolaidd ar eich ffolder mewnflwch, sbam a sothach ar gyfer e-bost gennym, yn ogystal â’ch cyfrif banc am daliad.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu’r grant yn llawn i’r cyfrif banc a nodwyd gennych. 

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn anfon e-bost atoch i adael i chi wybod os yw eich cais yn aflwyddiannus a rhoi’r rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio.

Mwy gwybodaeth

Efallai y bydd angen ad-dalu Grant Cronfa Busnesau gan Gyfyngiadau yn rhannol neu’n llawn, os cawn dystiolaeth na ddylai fod wedi ei roi.