Coronafeirws: Cyfyngiadau Estynedig Grant Dewisol y Gronfa Fusnes

Mae’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Estynedig, a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, ar gyfer busnesau ac unig fasnachwyr a orfodwyd i gau neu a effeithiwyd yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau estynedig a weithredwyd ar 29 Ionawr 2021 i reoli lledaeniad Covid 19.

Mae’r gronfa yn ychwanegol i’r grant dewisol y gall busnesau fod wedi ei gael ar gyfer Rhagfyr 2020 ac Ionawr 2021. Pwrpas y grant yw darparu cefnogaeth i fusnesau gyda llif arian ac i'w helpu i oroesi effeithiau economaidd y cyfyngiadau estynedig.

Beth sydd ar gael?

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i fusnesau sy’n gymwys. 

Cymhwysedd ar gyfer y grant

Gall eich busnes fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn os:

 • fe’i gorfodwyd i gau o ganlyniad i’r cyfyngiadau cenedlaethol a gyflwynwyd yn ystod Rhagfyr 2020 a’u hymestyn ar 29 Ionawr 2021 neu wedi gweld gostyngiad mewn trosiant o fwy na 40% o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau estynedig
 • yn masnachu cyn 1 Hydref 2020
 • yn gweithredu yng Nghymru
 • ag un neu fwy o’r canlynol;
  • Rhif Cyfeirnod Trethdalwr Unigryw CThEM
  • Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW
  • Rhif Cofrestru’r Cwmni
  • Rhif trwydded Cerbyd Hacni neu rif trwydded minicab preifat
 • yn gwmni cyfyngedig gyda throsiant o rhwng £10,000 a £50,000 neu unig fasnachwr/partneriaeth gyda throsiant o lai na £85,000
 • rhaid i’r busnes fod yn brif ffynhonnell o incwm (mwy na 50%)
 • yn anelu i gynnal cyflogaeth am 12 mis
 • yn masnachu’n weithredol hyd at 4 Rhagfyr pan gyflwynwyd y cyfyngiadau yng Nghymru
 • yn amcangyfrif y bydd y cyfyngiadau estynedig yn golygu o leiaf 40% o ostyngiad mewn trosiant o gymharu â chyfnod masnachu heb gyfyngiadau cyn 23 Mawrth 2020.

Busnesau nad ydynt yn gymwys i gael y grant hwn

Nid yw eich busnes yn gymwys ar gyfer y grant hwn os:

 • yw’n gymwys ar gyfer, neu wedi cael, y Grant Ardrethi Annomestig Busnesau dan Gyfyngiadau
 • yw’n cynhyrchu llai na 50% o’ch incwm
 • ydych yn gymwys ar gyfer taliad 'atodol' trwy'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd estynedig
 • ydych wedi cael grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru ar gyfer colledion gweithredol rhwng Medi 2020 a Mawrth 2021
 • yw cyfanswm y grantiau cymorth Covid 19 rydych wedi eu cael (gan gynnwys unrhyw daliad pellach trwy’r gronfa ddewisol hon) yn fwy na 80% o’ch trosiant am flwyddyn arferol o fasnachu

Llety hunanarlwyo

Nid yw llety hunanddarpar yn gymwys ar gyfer y grant hwn oni bai:

 • y gallant ddarparu dwy flynedd o gyfrifon masnachu yn union cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes
 • eu bod wedi eu gosod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy yn y flwyddyn ariannol 2019-20
 • eu bod yn brif ffynhonnell incwm y perchennog (y trothwy lleiaf yw 50%)

Gallwn ofyn am weld cyfrifon busnes masnachu, rhestrau archebu a datganiadau treth hunanasesiad a gyflwynwyd i CThEM ar gyfer blwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2019 ar gyfer ceisiadau gan eiddo hunan-ddarpar.

Gwiriwch a ydych yn gymwys a sut i wneud cais

Gall busnesau ond ymgeisio am un grant cronfa ddewisol o dan y cynllun estynedig hwn, ar gyfer Chwefror a Mawrth 2021. Ni chaniateir ceisiadau lluosog o’r un busnes.

Gallwch ganfod os ydych yn gymwys ar gyfer y grant dewisol trwy ateb y cwestiynau canlynol ac os ydych yn gymwys, gallwch wneud cais ar-lein.


 • A yw eich busnes yn gymwys am, neu a yw wedi derbyn Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau?

Beth sy'n digwydd ar ôl gwneud cais

Byddwn yn anfon e-bost i gadarnhau ein bod wedi cael eich cais. 

Bydd ceisiadau yn cael eu trin ar sail cyntaf i’r felin. Gallai hyn arwain at rai ceisiadau yn bod yn aflwyddiannus os nad oes unrhyw gyllid ar ôl..

Byddwn yn gwneud penderfyniad ynghylch llwyddiant eich cais yn seiliedig ar y wybodaeth a roddir gennych yn ogystal â gwiriadau gan ffynonellau busnes eraill. Os yw’r wybodaeth neu’r dystiolaeth a ddarperir yn anghywir, yn anghyflawn neu'n annigonol, bydd y cais yn cael ei wrthod.

Anelwn i wneud penderfyniad ynghylch ceisiadau o fewn 30 diwrnod gwaith

Sicrhewch eich bod yn edrych yn rheolaidd ar eich ffolder mewnflwch, sbam a sothach ar gyfer e-bost gennym, yn ogystal â’ch cyfrif banc am daliad.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu’r grant yn llawn i’r cyfrif banc a nodwyd gennych. 

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn anfon e-bost atoch i adael i chi wybod os yw eich cais yn aflwyddiannus a rhoi’r rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio.

Mwy gwybodaeth

Efallai y bydd angen ad-dalu Grant Cronfa Busnesau gan Gyfyngiadau yn rhannol neu’n llawn, os cawn dystiolaeth na ddylai fod wedi ei roi.