Coronafeirws: Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol

Mae’r Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol wedi’i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu i gyflogwyr dalu tâl llawn i weithwyr cymwys os bydd yn ofynnol iddynt aros i ffwrdd o’r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd amheuaeth o COVID-19, neu oherwydd eu bod yn gorfod hunan-ynysu.

Y dyddiad cau ar gyfer y cynllun hwn yw 30 Medi 2021

Pwy sy'n gymwys

Mae bod yn gymwys ar gyfer y cynllun yn dibynnu ar:

 • eich rôl
 • mathau o gyflogaeth
 • rhesymau dros absenoldeb
 • pa dâl salwch a gewch
Eich rôl

I fod yn gymwys rhaid ichi fod:

 • yn weithiwr cyflogedig mewn cartref gofal cofrestredig (gan gynnwys cartrefi plant)
 • yn weithwyr cyflogedig mewn gwasanaeth gofal cartref
 • yn cefnogi gweithwyr mewn llety argyfwng/dros dro
 • yn cefnogi gweithwyr mewn tai â chymorth a gweithwyr allgymorth digartrefedd
 • yn cefnogi gweithwyr o gynlluniau tai â chymorth sy’n darparu cymorth fel y bo’r angen yng nghartrefi pobl
 • yn weithiwr gofal cymdeithasol asiantaeth neu nyrs asiantaeth (gyda gwaith wedi’i drefnu gyda chartref gofal cofrestredig, gwasanaeth gofal cartref neu wasanaeth cymorth tai cymwys sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun)
 • yn staff cronfa neu staff wrth gefn sydd wedi trefnu i weithio cyfres o sifftiau
 • yn staff dan gontract sy’n darparu gwasanaethau hanfodol fel arlwyo rheolaidd mewn cartrefi gofal ac yn cael cyswllt sylweddol â phreswylwyr 
 • yn gynorthwyydd personol a delir drwy daliadau uniongyrchol

Os oes gennych ddwy swydd ac rydych yn gymwys ar gyfer y cynllun, gallwch hawlio taliadau mewn perthynas â’r ddau gyflog rhan-amser.

Mathau o gyflogaeth

I fod yn gymwys gallwch fod:

 • yn weithiwr amser llawn neu ran-amser
 • ar gontract cyflogaeth dim oriau
 • ar gontract parhaol neu dros dro
 • yn gweithio o asiantaeth ofal
 • yn staff cronfa neu staff wrth gefn
 • yn hunangyflogedig
Rhesymau dros absenoldeb

Rhaid eich bod yn cymryd amser o'r gwaith oherwydd un o'r canlynol:

 • symptomau COVID-19
 • canlyniad prawf positif ar gyfer COVID-19
 • hunanynysu oherwydd bod gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru wedi eich adnabod fel cyswllt
 • hunanynysu oherwydd bod aelod o'ch cartref yn hunanynysu gan aelod o’ch aelwyd symptomau COVID-19 neu wedi cael prawf COVID-19 positif.

Mae’r cyfnodau perthnasol ar gyfer rhoi ychwanegiad at dâl salwch statudol yn dibynnu ar hyd y cyfnod hunanynysu (gwefan allanol) a nodwyd yn y canllawiau presennol, sy'n gallu newid.

Mae’r taliad ychwanegol yn daladwy o ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb ac yn parhau am yr uwchafswm cyfnod a nodwyd yn y canllawiau presennol. 

Disgwylir ichi gael prawf COVID-19 (gwefan allanol) yn syth a dychwelyd i’r gwaith cyn gynted â phosibl, yn unol â’r canllawiau presennol (gwefan allanol).

Os ydych chi wedi cael canlyniad prawf negatif, efallai eich bod dal yn rhy sâl i fynd i’r gwaith oherwydd salwch arall. Yn y sefyllfa hon, bydd yr ychwanegiad at dâl salwch statudol yn dod i ben oherwydd mae’r cynllun hwn ar gyfer lleihau lledaeniad COVID-19. Bydd eich incwm am weddill eich absenoldeb yn gostwng i beth ydyw fel arfer pan fyddwch yn cymryd cyfnod o absenoldeb salwch.

Os oes gennych COVID-19, efallai na fyddwch yn ddigon iach i ddychwelyd i’r gwaith ar ddiwedd y cyfnod hunanynysu. Bydd y cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol yn dod i ben a bydd eich incwm yn lleihau i beth ydyw fel arfer pan fyddwch yn cymryd cyfnod o absenoldeb salwch. Er eich bod chi dal yn sâl, ni fydd perygl y gallai pobl eraill ddal yr haint oddi wrthych.

Does dim cyfyngiad ar sawl gwaith y gall gweithwyr fanteisio ar y cynllun hwn. 

Dylai gweithwyr gysylltu â’u rheolwr yn y ffordd arferol pan na allant weithio. Bydd angen ichi roi unrhyw dystiolaeth resymol y mae eich rheolwr wedi gofyn amdano, fel y byddech yn ei wneud fel arfer. 

Pa dâl salwch a gewch

Rydych yn gymwys:

 • os ydych yn cael dim ond tâl salwch statudol pan fyddwch adref o’r gwaith yn sâl neu os nad ydych yn gymwys i gael tâl salwch statudol.

Os yw eich cyflogwr yn talu cyflog llawn am absenoldeb salwch

 • nid ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn os ydych eisoes yn cael cyflog llawn pan fyddwch yn cymryd amser o'r gwaith ar gyfer absenoldeb yn ymwneud â COVID-19
 • byddwch yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn os yw’r cyfnod y telir cyflog llawn ar ei gyfer yn gyfyngedig a’ch bod wedi bod i ffwrdd am yn hirach na’r cyfnod hwn
 • byddwch yn gymwys ar gyfer diwrnodau cyntaf eich absenoldeb, os nad yw eich cyflogwr yn talu’r cyflog llawn ar gyfer y cyfnod hwn
 • byddwch yn gymwys os na ddarperir cyflog llawn yn ystod cyfnod prawf

Nid ydych yn gymwys i gael ychwanegiadau at dâl salwch statudol:

 • os oes gennych gyfrifoldebau gofal plant neu ofalwr, hyd yn oed os yw ysgolion neu wasanaethau dydd wedi cau oherwydd COVID-19
 • os oes angen i chi fod dan gwarantin ar ôl teithio dramor
 • os na allwch weithio oherwydd eich bod wedi cael ei asesu fel rhywun sydd â risg uchel drwy'r adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu
 • os yw meddyg teulu neu feddyg ysbyty wedi eich cynghori i hunanynysu fel rhagofal cyn neu ar ôl triniaeth feddygol

Gwiriwch a ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19 i staff gofal cymdeithasol (gwefan allanol)

Taliad Cymorth Hunan-Ynysu

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys ar gyfer Taliad Cymorth Hunan-Ynysu ond ni ddylech geisio hawlio o’r cynlluniau Taliad Cymorth Hunan-ynysu a’r Cynlluniau Ychwanegiad at Dâl Salwch am yr un absenoldeb. Bydd hyn gyfystyr â thwyll.

Fodd bynnag, fe gewch hawlio o wahanol gynlluniau ar gyfer gwahanol absenoldebau. Er enghraifft gallwch gael yr ychwanegiad at dâl salwch statudol pan rydych yn hunanynysu gyda symptomau COVID-19. Os cewch ganlyniad prawf positif, fe allech wneud cais i’r cynllun cymorth hunanynysu.

Rhaid ichi roi gwybod i’ch cyflogwr yn syth os ydych yn dymuno gwneud cais i’r cynllun cymorth hunanynysu. Bydd eich cyflogwr yn dod â’r ychwanegiad at dâl salwch statudol i ben.

Ni chaiff y ddau gynllun orgyffwrdd. Byddai hwn yn daliad dyblyg. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr eich bod yn gwneud cais i un cynllun yn unig ar y tro. Rhaid ichi roi gwybod i’ch cyflogwr os ydych yn bwriadu newid o un cynllun i’r llall.

Rhaid i staff asiantaeth ddilyn yr un broses.

Sut i wneud cais

Gall gyflogwr neu Gymhorthydd Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol wneud cais ar gyfer y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol.

Cyflogwyr

 1. Mae’r cyflogwr yn lawrlwytho’r Ffurflen Datgan dylai’r gweithiwr ei llenwi a’i chadw gan y cyflogwr am o leiaf dwy flynedd, yn ddelfrydol cyn y bydd unrhyw absenoldeb o'r gwaith wedi digwydd
 2. Mae’r cyflogwr yn lawrlwytho ac yn cwblhau’r ffurflen hawlio i gyflogwyr ac yn ei anfon trwy’r ffurflen Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar-lein ar gyfer cyflogwyr erbyn y 4ydd o bob mis (ni thelir unrhyw ffurflenni hawlio a dderbynnir ar ôl y 4ydd o’r mis tan y mis canlynol).

Cymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol

Bydd angen i Gymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol:

 1. Gwblhau’r ffurflen ddatganiad er mwyn ei anfon atom ni. Dim ond unwaith fyddwch angen cwblhau’r ffurflen ddatganiad.
 1. Cwblhau’r ffurflen hawlio Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar gyfer Cymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol. Byddwch angen cwblhau’r ffurflen hon ar gyfer pob absenoldeb.

Ffurflen Datgan

Mae’r ffurflen hon ar gyfer derbyn cydsyniad y gweithiwr i rannu eu data personol.

Mae gweithwyr angen cyflwyno un ffurflen yn unig, a bydd hyn yn cynnwys unrhyw gyfnodau dilynol o absenoldeb o’r gwaith.

Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol COVID-19: Datganiad y Gweithiwr (MS Word, 159KB)

Ffurflen Datgan Cyflogwr

Bydd y ffurflen hon yn:

 • darparu gwybodaeth i’r awdurdod lleol ynglŷn â’r hawliadau
 • gofyn am arian gan yr awdurdod lleol yn unol â’r cynllun
 • mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r ffurflen hon i gofnodi costau ychwanegol i'w hawlio sy’n codi o’r cynllun o ganlyniad i ddarparu staff cyflenwi yn ystod absenoldeb

Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol COVID-19: Ffurflen y darparwr ar gyfer hawlio costau (MS Excel, 24KB)

Ffurflenni ar-lein

Ffurflen Hawlio ar-lein ar gyfer Cyflogwyr

Ffurflen Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar-lein ar gyfer cyflogwyr

Cymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol

Ffurflen Hawlio Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar gyfer Cymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am y cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol Covid-19 (gwefan allanol)