Coronafeirws: Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol

Mae’r Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol wedi’i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru i ganiatáu i gyflogwyr dalu tâl llawn i weithwyr cymwys os bydd yn ofynnol iddynt aros i ffwrdd o’r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd amheuaeth o COVID-19, neu oherwydd eu bod yn gorfod hunan-ynysu.

Y dyddiad cau ar gyfer y cynllun hwn yw 30 Mehefin 2022

Pwy sy'n gymwys

Mae bod yn gymwys ar gyfer y cynllun yn dibynnu ar:

 • eich rôl
 • mathau o gyflogaeth
 • rhesymau dros absenoldeb
 • pa dâl salwch a gewch
Eich rôl

I fod yn gymwys rhaid ichi fod:

 • yn weithiwr cyflogedig mewn cartref gofal cofrestredig (gan gynnwys cartrefi plant)
 • yn weithwyr cyflogedig mewn gwasanaeth gofal cartref
 • yn cefnogi gweithwyr mewn llety argyfwng/dros dro
 • yn cefnogi gweithwyr mewn tai â chymorth a gweithwyr allgymorth digartrefedd
 • yn cefnogi gweithwyr o gynlluniau tai â chymorth sy’n darparu cymorth fel y bo’r angen yng nghartrefi pobl
 • yn weithiwr gofal cymdeithasol asiantaeth neu nyrs asiantaeth (gyda gwaith wedi’i drefnu gyda chartref gofal cofrestredig, gwasanaeth gofal cartref neu wasanaeth cymorth tai cymwys sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun)
 • yn staff cronfa neu staff wrth gefn sydd wedi trefnu i weithio cyfres o sifftiau
 • yn staff dan gontract sy’n darparu gwasanaethau hanfodol fel arlwyo rheolaidd mewn cartrefi gofal ac yn cael cyswllt sylweddol â phreswylwyr 
 • yn gynorthwyydd personol a delir drwy daliadau uniongyrchol
 • yn staff atodol mewn llety math ‘hostel’ â chymorth, gydag ardaloedd cymunedol mawr a threfniadau arlwyo

Os oes gennych ddwy swydd ac rydych yn gymwys ar gyfer y cynllun, gallwch hawlio taliadau mewn perthynas â’r ddau gyflog rhan-amser.

Mathau o gyflogaeth

I fod yn gymwys gallwch fod:

 • yn weithiwr amser llawn neu ran-amser
 • ar gontract cyflogaeth dim oriau
 • ar gontract parhaol neu dros dro
 • yn gweithio o asiantaeth ofal
 • yn staff cronfa neu staff wrth gefn
 • yn hunangyflogedig
Yr absenoldebau sydd wedi’u cynnwys dan y cynllun hwn

Rhaid eich bod yn cymryd amser o'r gwaith oherwydd un o’r rhesymau canlynol:

 1. Wedi cael prawf PCR ac yn aros am ganlyniadau oherwydd
  • symptomau COVID-19
  • bod gan rywun rydych chi'n byw gyda nhw symptomau COVID-19
  • eich bod wedi’ch nodi fel cyswllt gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru neu drwy'r ap, a chithau wedi’ch brechu'n llawn
 2. Hunanynysu oherwydd
  • eich bod wedi cael prawf COVID-19 positif
  • eich bod wedi’ch nodi fel cyswllt gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru neu drwy’r ap, a chithau heb eich brechu’n llawn
 3. Mae eich cyflogwr am ichi gadw draw o'r gwaith oherwydd eich bod wedi cael eich nodi fel cyswllt gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru neu drwy'r ap a:
  • rydych yn byw gyda rhywun sydd wedi cael prawf COVID-19 positif, nid yw eich cyflogwr yn gallu eich symud i wneud dyletswyddau lle nad ydych yn gweithio’n uniongyrchol â defnyddwyr gwasanaeth, ac rydych wedi'ch brechu'n llawn
  • rydych chi'n gweithio gyda phobl sydd ag imiwnedd gwan a/neu sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol(gwefan allanol). Ni all eich cyflogwr eich symud i wneud gwaith arall yn lle gyda’r grŵp hwn, ac rydych wedi’ch brechu'n llawn

Caiff y tâl ei dalu o'r diwrnod cyntaf o absenoldeb ac mae'n parhau am uchafswm o 10 diwrnod (sef y cyfnod hunanynysu presennol). Bydd hyd yr absenoldeb yn aml yn llai na 10 diwrnod oherwydd y ffordd y caiff 'diwrnod un' ei gyfrifo. Mewn llawer o achosion, bydd yn aml yn gyfnod byr iawn wrth aros am ganlyniad prawf i ganiatáu dychwelyd i'r gwaith. Disgwylir ichi gael prawf COVID-19 cyn gynted â phosibl.

Does dim cyfyngiad ar sawl gwaith y gall gweithwyr fanteisio ar y cynllun hwn. 

Dylai gweithwyr gysylltu â’u rheolwr yn y ffordd arferol pan na allant weithio. Bydd angen ichi roi unrhyw dystiolaeth resymol y mae eich rheolwr wedi gofyn amdano. 

Pa dâl a gewch chi

Rydych yn gymwys i gael tâl am yr absenoldebau a ddisgrifir yn y canllawiau hyn os mai dim ond tâl salwch statudol neu ddim incwm o gwbl y byddech yn ei gael fel arall.

Nid ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn os byddwch yn cael tâl llawn wrth gymryd amser i ffwrdd ar gyfer yr absenoldebau sy'n gysylltiedig â COVID-19 a ddisgrifir yn y canllawiau hyn.

Byddwch yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn os yw’r cyfnod y telir cyflog llawn ar ei gyfer yn gyfyngedig a’i fod yn llai na’r hyn a ddisgrifir yn y canllawiau hyn.

Yr absenoldebau nad ydynt wedi’u cynnwys dan y cynllun hwn

Nid ydych yn gymwys os ydych yn cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith am un o'r rhesymau canlynol:

 • mae angen i chi hunanynysu ar ôl teithio dramor oherwydd nad ydych wedi cael eich brechu'n llawn
 • er mwyn cael prawf PCR ac unrhyw absenoldeb pellach yn sgil dychwelyd o wlad rhestr Oren, a chithau wedi'ch brechu'n llawn
 • rydych yn sâl oherwydd salwch arall. Yn y sefyllfa hon, bydd taliad uwch y tâl salwch statudol yn dod i ben pan gewch ganlyniad negatif i brawf COVID-19
 • rydych wedi profi'n bositif am COVID-19 ac nid ydych yn ddigon da i ddychwelyd i'r gwaith pan ddaw'r cyfnod hunanynysu i ben. Bydd y cynllun ychwanegiad at y tâl salwch statudol yn dod i ben a bydd eich incwm yn lleihau i'r hyn ydyw fel arfer pan fyddwch yn cymryd absenoldeb salwch.
 • os oes gennych gyfrifoldebau gofal plant neu ofalwr, hyd yn oed os yw hyn oherwydd COVID-19
 • os na allwch weithio oherwydd eich bod wedi cael ei asesu fel rhywun sydd â risg uchel drwy'r adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu
 • neu os yw meddyg teulu neu feddyg ysbyty wedi eich cynghori i hunanynysu cyn neu ar ôl triniaeth feddygol

Gwiriwch a ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19 i staff gofal cymdeithasol (gwefan allanol)

Materion trawsffiniol

Os ydych chi’n gweithio mewn cartref gofal yng Nghymru, rydych chi’n gymwys ar gyfer y cynllun (lle bynnag yr ydych yn byw).

Os ydych chi’n gweithio mewn cartref gofal y tu allan i Gymru, nid ydych chi’n gymwys ar gyfer y cynllun (lle bynnag yr ydych yn byw).

Os ydych chi’n gweithio i asiantaeth gofal cartref sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru ac yn darparu gofal i bobl Cymru, rydych chi’n gymwys ar gyfer y cynllun.

Os ydych chi’n gweithio i asiantaeth gofal cartref nad yw wedi’i chofrestru yng Nghymru, nid ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun.

Rhaid i Gynorthwywyr Personol ddarparu gofal a chymorth i berson sy’n cael taliadau uniongyrchol gan awdurdod lleol yng Nghymru. 

Taliad Cymorth Hunan-Ynysu

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys ar gyfer Taliad Cymorth Hunan-Ynysu ond ni ddylech geisio hawlio o’r cynlluniau Taliad Cymorth Hunan-ynysu a’r Cynlluniau Ychwanegiad at Dâl Salwch am yr un absenoldeb. Bydd hyn gyfystyr â thwyll.

Fodd bynnag, fe gewch hawlio o wahanol gynlluniau ar gyfer gwahanol absenoldebau. Er enghraifft gallwch gael yr ychwanegiad at dâl salwch statudol pan rydych yn hunanynysu gyda symptomau COVID-19. Os cewch ganlyniad prawf positif, fe allech wneud cais i’r cynllun cymorth hunanynysu.

Rhaid ichi roi gwybod i’ch cyflogwr yn syth os ydych yn dymuno gwneud cais i’r cynllun cymorth hunanynysu. Bydd eich cyflogwr yn dod â’r ychwanegiad at dâl salwch statudol i ben.

Ni chaiff y ddau gynllun orgyffwrdd. Byddai hwn yn daliad dyblyg. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr eich bod yn gwneud cais i un cynllun yn unig ar y tro. Rhaid ichi roi gwybod i’ch cyflogwr os ydych yn bwriadu newid o un cynllun i’r llall.

Rhaid i staff asiantaeth ddilyn yr un broses.

Sut i wneud cais

Gall gyflogwr neu Gymhorthydd Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol wneud cais ar gyfer y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol.

Cyflogwyr

 1. Mae’r cyflogwr yn lawrlwytho’r Ffurflen Datgan dylai’r gweithiwr ei llenwi a’i chadw gan y cyflogwr am o leiaf dwy flynedd, yn ddelfrydol cyn y bydd unrhyw absenoldeb o'r gwaith wedi digwydd
 2. Mae’r cyflogwr yn lawrlwytho ac yn cwblhau’r ffurflen hawlio i gyflogwyr ac yn ei anfon trwy’r ffurflen Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar-lein ar gyfer cyflogwyr erbyn y 4ydd o bob mis (ni thelir unrhyw ffurflenni hawlio a dderbynnir ar ôl y 4ydd o’r mis tan y mis canlynol).

Cymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol

Bydd angen i Gymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol:

 1. Gwblhau’r ffurflen ddatganiad er mwyn ei anfon atom ni. Dim ond unwaith fyddwch angen cwblhau’r ffurflen ddatganiad.
 1. Cwblhau’r ffurflen hawlio Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar gyfer Cymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol. Byddwch angen cwblhau’r ffurflen hon ar gyfer pob absenoldeb.

Ffurflen Datgan

Mae’r ffurflen hon ar gyfer derbyn cydsyniad y gweithiwr i rannu eu data personol.

Mae gweithwyr angen cyflwyno un ffurflen yn unig, a bydd hyn yn cynnwys unrhyw gyfnodau dilynol o absenoldeb o’r gwaith.

Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol COVID-19: Datganiad y Gweithiwr (MS Word, 159KB)

Ffurflen Datgan Cyflogwr

Bydd y ffurflen hon yn:

 • darparu gwybodaeth i’r awdurdod lleol ynglŷn â’r hawliadau
 • gofyn am arian gan yr awdurdod lleol yn unol â’r cynllun
 • mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r ffurflen hon i gofnodi costau ychwanegol i'w hawlio sy’n codi o’r cynllun o ganlyniad i ddarparu staff cyflenwi yn ystod absenoldeb

Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol COVID-19: Ffurflen y darparwr ar gyfer hawlio costau (MS Excel, 26KB)

Ffurflenni ar-lein

Ffurflen Hawlio ar-lein ar gyfer Cyflogwyr

Ffurflen Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar-lein ar gyfer cyflogwyr

Cymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol

Ffurflen Hawlio Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar gyfer Cymorthyddion Personol a delir trwy daliadau uniongyrchol

Rhagor o wybodaeth

Rhagor o wybodaeth am y cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol Covid-19 (gwefan allanol)