Cais am y Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i helpu busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu effeithio’n uniongyrchol gan y cyfyngiadau a gyflwynwyd yn ystod Rhagfyr 2020 (o’r 4ydd ar gyfer lletygarwch a rhai sectorau eraill ac yn fwy eang o’r 19fed). Diben y grant yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau diweddaraf. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

  Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi i gau fel canlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol a gyflwynwyd yn ystod Rhagfyr 2020
  • Neu yn gallu dangos fod y cyfyngiadau diweddaraf yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant (amcangyfrif) yn y cyfnod Rhagfyr 2020 i Ionawr 2021 o’i gymharu a Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020 (neu Medi 2020 os ddim yn masnachu yn Rhagfyr 2019)

  Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn:

  • Os ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud gan eich Awdurdod Lleol
  • Os ydych yn gymwys am, neu wedi derbyn Cymorth Penodol i'r Sector (ERF)
  • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

  I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch y canllawiau ar gyfer Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud.


 • Ydych chi’n atebol i dalu Ardrethi Busnes ar neu cyn 30 Tachwedd 2020 (mewn rhai amgylchiadau gallech fod yn atebol i dalu Ardrethi Busnes ond gallwch dderbyn 100% o Ryddhad Ardrethi Busnes Bach, felly heb unrhyw beth i’w dalu)?