Ffurflen Gais Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Mae'r cyllid a ddyrannwyd ar gyfer y Grant Dewisol bellach wedi gordanysgrifio yn Sir Ddinbych. Efallai na fydd unrhyw geisiadau a dderbynnir yn nawr yn cael eu prosesu.

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud i helpu busnesau i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod atal byr cenedlaethol yng Nghymru o ganlyniad i’r Coronafeirws (COVID-19).

  Diben y grant yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian ar unwaith i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod atal byr cenedlaethol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda chostau cadw staff lle bo hynny'n briodol. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

  Swm grant 1

  Mae grant dewisol o £1,500 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau (gwefan allanol)) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
  • Neu yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw

  Swm grant 2

  Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau (gwefan allanol)) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
  • Neu yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw
  • Ac maent wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am dair wythnos neu fwy hyd at 23 Hydref ac wedi gweld gostyngiad o 50% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw.

  Ni allwch wneud cais am Grant 1 a Grant 2

  Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn:

  • Os ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn, y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud gan eich Awdurdod Lleol
  • Os oes gennych 50 neu fwy o weithwyr
  • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

  Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y canlynol cyn i chi ddechrau eich cais: