Ffurflen gais y Gronfa Cadernid Economaidd

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Beth fydd ei angen arnoch er mwyn llenwi’r cais hwn

  Er mwyn llenwi’r cais hwn, bydd angen i chi ddarparu:

  • Y ffigur trosiant ar gyfer y flwyddyn fasnachu lawn ddiwethaf cyn pandemig y coronafeirws
  • Manylion banc y busnes
  • Manylion am unrhyw gymhorthdal (fel a ddiffinnir yng Nghytundeb Masnach a Chydweithredu’r DU-UE) rydych wedi’i gael yn ystod y 3 blwyddyn ariannol flaenorol a’r holl gymorth ariannol sy’n gysylltiedig â Covid-19 rydych wedi’i gael ers mis Mawrth 2020
  • o leiaf un o’r canlynol:
   • Rhif Cofrestru TAW
   • Cyfeirnod Trethdalwr Unigryw Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi
   • Rhif Cofrestru’r Cwmni
   • Rhif trwydded Cerbyd Hacni neu rif trwydded minicab preifat
   • Rhif Cyfrif Ardrethi Busnes

  Cymerwch eich amser i lenwi'r ffurflen hon. Os yw'r wybodaeth a roddwch yn anghyflawn neu'n anghywir, bydd eich cais yn cael ei wrthod.