Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau (yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a manwerthu nad yw’n hanfodol yn bennaf) gyda chymorth llif arian ac i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr.

  Nod y grantiau hyn sy’n gysylltiedig â’r Grant Ardrethi Annomestig yw ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru. Ni allwch ac ni ddylech wneud cais am grant y gronfa ddewisol leol os ydych yn gymwys i gael un o'r grantiau hyn sy’n gysylltiedig â’r Grant Ardrethi Annomestig.

  Grant A

  Taliad grant arian parod o £3,000 ar gyfer busnesau lletygarwch / sefydliadau lletygarwch nid-er-elw a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sydd â hereditamentau sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

  Grant B

  Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch / sefydliadau lletygarwch nid-er-elw a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

  Grant C

  Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch / sefydliadau lletygarwch nid-er-elw a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £150,000.

  Mwy gwybodaeth

  Bydd y grantiau ar gael hefyd i fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden / sefydliadau nid-er-elw lletygarwch, twristiaeth a hamdden a’u cadwyni cyflawni a busnesau manwerthu sydd ag eiddo cymwys a all ddangos (ar sail hunanddatganedig) gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd.

  Gofynnir i'r busnesau hynny hunan-ddatgan a ydynt wedi profi gostyngiad o 40% yn y trosiant ar gyfer mis Rhagfyr 2020 o'i gymharu â mis Rhagfyr 2019. Os nad oedd y busnes yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019, dylai'r gymhariaeth mewn trosiant fod ar gyfer y trosiant misol ar gyfer mis Rhagfyr 2020 o gymharu â mis Medi 2020. Rhaid i'r gostyngiad mewn trosiant fod yn ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau newydd a gyflwynwyd ar ac ers 4 Rhagfyr.

  Nid oes angen i fusnesau lletygarwch a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sy’n gymwys a phob sefydliad nid-er-elw wneud unrhyw fath o hunan-ddatganiad mewn perthynas â'u trosiant.

  Rhaid bod hereditament yr ymgeisydd wedi bod ar restr raddio’r Grant Ardrethi Annomestig ar 1 Medi 2020 ac mae'n rhaid i'r trethdalwr fod wedi bod yn meddiannu'r eiddo ar 30 Tachwedd 2020.

  Peidiwch a cwblhau y ffurflen hon os nad ydych yn atebol am dalu ardrethi busnes i’ch Awdurdod Lleol.


 • Ydych chi’n atebol i dalu Ardrethi Busnes ar neu cyn 30 Tachwedd 2020 (mewn rhai amgylchiadau gallech fod yn atebol i dalu Ardrethi Busnes ond gallwch dderbyn 100% o Ryddhad Ardrethi Busnes Bach, felly heb unrhyw beth i’w dalu)?