Grant Caledi Tenantiaeth: Uwch lwytho dogfennau

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Rydym ni wrthi'n datblygu proses ymgeisio ar-lein ar gyfer y grant hwn. Ond fe allwch chi lwytho eich dogfennau a'u cyflwyno i ni ar lein o hyd.

 • Cyn i chi ddechrau

  Cyn cychwyn ar y ffurflen hon, dylech gael y dogfennau canlynol yn barod i uwch lwytho:

  • Ffurflen Gais Grant Caledi Tenantiaeth wedi ei llenwi
  • Prawf adnabod (llun o'ch trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni)
  • Dau fil cartref ar wahân i wirio’r cyfeiriad gan gynnwys Bil (biliau) Treth y Cyngor am gyfnod y dyledion rhent
  • Copi o'ch datganiadau banc am y ddau fis olaf o leiaf gan gynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych)
  • Copi o'ch cytundeb tenantiaeth

  Dylech sicrhau fod y ffeiliau i’w uwch lwytho yn hawdd i’w darllen. Os na allwn ddarllen eich dogfennau bydd yn cymryd mwy o amser i brosesu eich cais.

  Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Grant Caledi Tenantiaeth.