Coronafeirws: Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Grant Annomestig Cyfyngiadau Symud i helpu busnesau i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod atal byr cenedlaethol yng Nghymru o ganlyniad i’r Coronafeirws (COVID-19).

Mae gwneud cais am y grant hwn bellach wedi cau

Rydym bellach yn prosesu'r ceisiadau rydym wedi'u derbyn. Os ydych wedi gwneud cais, byddwn naill ai'n anfon taliad i'r cyfrif banc a ddarparwyd gennych neu'n rhoi gwybod i chi os ydych wedi bod yn aflwyddiannus o fewn 30 diwrnod i'ch cais.

Diben y grant

Diben y grant yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian ar unwaith i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod clo cenedlaethol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda chostau cadw staff lle bo hynny'n briodol. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi’i deilwra i fusnesau newydd, microfusnesau a busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Gall y gwasanaeth eich helpu i ddeall eich anghenion a darparu pecynnau cymorth wedi'u teilwra, gan gynnwys mynediad at adnoddau ar-lein, gweithdai, cynghorwyr arbenigol a mentoriaid. Yn ogystal â gweithio gyda chi i lunio cynllun gweithredu a diagnostig i'ch busnes, gall ein cynghorwyr roi cyngor ariannol wedi’i dargedu a chael mynediad at gymorth arall a allai fod o fudd i chi hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.busnescymru.llyw.cymru (gwefan allanol).

Beth sy’n digwydd ar ôl i’r cais gael ei dderbyn?

  • Bydd ceisiadau’n derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin. Gall hyn olygu na fydd rhai ceisiadau sydd wedi'u cyflwyno yn cael eu gwerthuso os yw’r gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.
  • Mae gan yr Awdurdod Lleol ddisgresiwn llwyr i bennu hyd a thelerau’r gronfa.
  • Cydnabyddir bod eich cais wedi cael ei dderbyn o fewn 10 diwrnod gwaith.
  • Gwneir penderfyniadau ynghylch ceisiadau ar sail y wybodaeth a roddir yn y ffurflen gais, y dystiolaeth gysylltiedig a gwiriadau gwybodaeth a gynhelir ar ffynonellau data busnes eraill. Os rhoddir data anghyflawn neu anghywir, neu os yw’r dystiolaeth a roddir yn annigonol, ni fyddwn yn prosesu’r cais a chaiff ei wrthod.
  • Ein nod yw prosesu ceisiadau grant o fewn 30 diwrnod i’w derbyn.
  • Bydd grantiau'n cael eu talu ar y sail y bydd 100% o’r grant yn cael ei dalu ymlaen llaw.
  • Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu’r rheswm/rhesymau dros wrthod eich cais. Nid oes proses apelio.

Ad-dalu’r grant

Dylai ymgeiswyr nodi ei bod yn bosibl y bydd yr Awdurdod Lleol yn gofyn i’r grant gael ei ad-dalu’n llawn neu’n rhannol os yw tystiolaeth yn dod i’r amlwg i ddangos nad oedd yr ymgeisydd yn gymwys ar gyfer y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud.