Coronafeirws: Grant Darparwyr Gofal Plant

Mae’r grant hwn yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau gofal plant sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac mae eu hincwm net wedi disgyn oherwydd COVID-19 ac nid ydynt wedi gallu cael grantiau drwy gynlluniau eraill Llywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru.

Bydd y grant yn cael ei roi os oedd incwm net y busnes wedi disgyn yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 o’i gymharu ag 1 Ebrill i 30 Mehefin 2019. Yr incwm net fydd y taliadau a fydd yn mynd i mewn i gyfrif banc y busnes minws y taliadau a fydd yn mynd allan a fydd yn cael eu dangos ar gyfriflen banc y busnes dros y cyfnod.

Fel arall, os oedd eich busnes wedi dechrau masnachu ar 2 Ebrill 2019 neu ar ôl hynny, efallai byddwch chi’n gymwys i gael grant o hyd at £2,500 os oeddech chi wedi cael colled net am y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 a’ch bod yn diwallu’r holl feini prawf eraill sy’n cael eu rhestru isod. Bydd y grant a gewch yn £2,500 neu’r golled go iawn a gawsoch yn ystod y cyfnod, pa un bynnag sydd isaf.

Diben y Grant

Mae’r grant ar gael i gefnogi busnesau gofal plant cofrestredig gyda'u llif arian er mwyn eu helpu gyda chanlyniadau economaidd Covid-19. Mae’r grant yn ceisio helpu’r busnesau gofal plant hynny nad ydynt wedi gallu defnyddio cynlluniau eraill. Mae’r grant yn cyd-fynd â mesurau eraill i ymateb i Covid-19 sy’n cefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a chyrff elusennol yng Nghymru.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi'i deilwra i fusnesau sy’n cychwyn, microfusnesau a busnesau bach a chanolig eu maint yng Nghymru.

Mae’r gwasanaeth yn gallu eich helpu i ddeall beth sydd ei angen arnoch a darparu pecynnau cymorth wedi’u teilwra gan gynnwys mynediad at offer ar-lein, gweithdai, cynghorwyr a mentoriaid arbenigol.

Yn ogystal â gweithio gyda chi ar ddiagnosteg busnes a chynllun gweithredu, mae ein cynghorwyr yn gallu darparu cyngor ariannol wedi’i dargedu a chyfeirio at gymorth arall a allai eich helpu.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gofrestru am gymorth gyda gwasanaeth Busnes Cymru ar ôl dyfarnu’r grant.

Gwiriwr Cymhwyster Grant Darparwr Gofal Plant (gwefan allanol)

Ffurflen gais

Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i llenwi at econ.dev@denbighshire.gov.uk

Canllawiau

Grant Darparwyr Gofal Plant: Canllawiau (PDF, 219KB)