Coronafeirws:  Gwybodaeth ar gyfer Gofalwyr

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd i bawb. Gwyddom fod llawer o Ofalwyr yn ein cymuned fydd yn teimlo cynnydd yn y pwysau a'r pryder o ddelio efo hyn.

 • Ble i fynd i gael cyngor ac arweiniad
 • Eich llesiant
 • Ffynonellau eraill o wybodaeth ddefnyddiol
 • Os ydi Gofalwyr yn teimlo’n unig neu’n ynysig, yna mae'r sefydliadau canlynol yn gallu cynnig cymorth
 • Gofalwyr Ifanc
 • Rhieni sy'n gofalu am blant ag anghenion ychwanegol
 • Cymorth a chyngor arlein
 • Dolenni a chysylltiadau defnyddiol

Ble i fynd i gael cyngor ac arweiniad

Os ydych chi'n poeni y gallech chi neu rywun rydych yn gofalu amdano fod efo coronafeirws ac na allwch ymdopi â'r symptomau gartref, dilynwch y canllawiau diweddaraf ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (gwefan allanol).

Os oes gennych bryderon ynghylch gallu parhau â'ch rôl fel gofalwr neu bryderon am unrhyw gymorth ychwanegol sydd ei angen arnoch, cysylltwch:

Cynlluniau argyfwng

 • Mae'n syniad da rhoi cynllun ar waith ar gyfer argyfyngau. Mae Cynllun argyfwng yn nodi'r holl wybodaeth am eich rôl gofalu chi mewn un lle, fel os y byddech chi'n mynd yn sâl, neu'n methu â gofalu yna mae'n glir ynghylch yr hyn y byddai angen ei wneud os y byddai rhywun yn cymryd yr awenau.
 • Mae cyngor ar greu cynllun ar gael ar wefan Carers UK (gwefan allanol).
 • Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd-ddwyrain Cymru (NEWCIS) yn darparu asesiadau gofalwyr ar ran Cyngor Sir Ddinbych a gall hefyd roi cyngor ar gynllunio wrth gefn a'r gwahanol ffynonellau cymorth y gellid eu defnyddio.
 • Dywedwch wrth eich meddyg teulu eich bod yn Ofalwr os nad yw'n gwybod eisoes.

Eich llesiant

 • Gofalwch eich bod yn gofalu am eich lles a'ch iechyd corfforol eich hun yn ystod y cyfnod hwn. Cadwch eich diet yn iach, gwnewch ymarfer corff o fewn canllawiau'r Llywodraeth a cheisiwch wneud amser i chi eich hun.
 • Gallwch weld y canllawiau diweddaraf ynghylch ble y gallwch ac na allwch fynd ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.
 • Ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa iechyd cyhoeddus, nid yw ymweliadau ag ysbytai a chartrefi gofal yn bosibl. Mae'n bosibl y byddwch yn gallu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu dros y ffôn, drwy ffôn fideo neu drwy negeseua.
 • Efallai y bydd Crossroads Gogledd Cymru yn gallu cynnig cymorth gyda siopa, glanhau a gofal personol. Cysylltwch â nhw ar 01492 5164355.
 • Mae hylendid da yn bwysig iawn. Parhewch i olchi eich dwylo eich hun ac atgoffa eraill hefyd (gwefan allanol). Gofynnwch i'ch darparwr gofal a chymorth pa gamau y mae'n eu cymryd o ran rheoli heintiau.
 • Bydd ysgolion a gofal plant yn parhau i ddarparu gofal i nifer cyfyngedig o blant; y rheiny sy'n cael eu ystyried fel rhai agored i niwed (yn cynnwys Gofalwyr ifanc) a'r rheiny y mae eu rhieni neu warcheidwaid yn weithwyr hanfodol. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y Cyngor.
 • Mae'r rhan fwyaf o archfarchnadoedd wedi neilltuo'r awr gyntaf o siopa ar gyfer cwsmeriaid hŷn a bregus, gan gynnwys Gofalwyr. Yn ogystal mae ganddynt fynediad arbennig i siopa ar-lein a chymorth cymunedol arall i'r rhai sy'n ynysu yn eu cartrefi.
 • Gall y Groes Goch Brydeinig gynnig cymorth a chludiant i'r siopau am hyd at 4 wythnos, os ydych wedi'ch rhyddhau o'r ysbyty 01745 828 366
 • Os oes gennych anifail anwes a bod angen help arnoch, yna mae'n bosibl y gall elusen Cinnamon Trust (gwefan allanol) gynnig help neu gyngor. Ffôn 0736 757900.

Ffynonellau eraill o wybodaeth ddefnyddiol

Os ydi Gofalwyr yn teimlo'n unig neu'n ynysig

Mae'r Samariaid (gwefan allanol) yn rhoi cymorth emosiynol i unrhyw un sydd mewn trallod emosiynol, yn ei chael yn anodd ymdopi, neu mewn perygl o gyflawni hunanladdiad. Mae ganddynt gyngor os ydych yn poeni am yr achos COVID-19 (gwefan allanol). Ffoniwch:116 123 neu 0808 164 0123 (Cymraeg) neu e-bostiwch: jo@samaritans.org

CALL: Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol (gwefan allanol) sy'n cynnig cefnogaeth emosiynol, gwybodaeth ac adnoddau ynghylch iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru. Ffôn: 0800 132 737 neu tecst HELP i 81066

Mae Support line (gwefan allanol) yn cynnig cymorth emosiynol cyfrinachol i unrhyw un sydd ei angen ar 01708 765200

Mae MIND (gwefan allanol) yn cynnig cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy'n profi problemau iechyd meddwl. Mae ganddynt wybodaeth am linellau cymorth a gwasanaethau gwrando (gwefan allanol), a gwybodaeth ynghylch am COVID-19 (gwefan allanol). Llinell wybodaeth: 0300 123 3393, e-bost: info@mind.org.uk neu Tecst: 86463

The Silver Line (gwefan allanol) Mae'r llinell arian yn linell gymorth gyfrinachol am ddim ar gyfer pobl 55+ oed ar 0800 4 70 80 90

Mae gan Age Cymru (gwefan allanol) wasanaeth ffôn 'sgwrsio a dal fyny' sydd ar gyfer unigolion dros eu 70au. Cysylltwch â 0800 223 444 neu e-bostiwch enquiries@agecymru.org.uk.

Carers Trust (gwefan allanol) - Cysylltiadau i fforymau ar-lein a rhwydweithiau cymorth fel Age UK, Cymdeithas Alzheimer ac ati.

Gofalwyr Ifanc

Cymorth a chyngor ar-lein

 • bob dydd Llun a dydd Mercher byddant yn cynnal fforwm i rieni o 10am-12pm. Byddan nhw'n postio cwestiynau ac yn trafod gwahanol bynciau ym mhob sesiwn. Does dim angen logio i mewn, ewch i'r dudalen Facebook.
 • Bydd yna 'Rigymau Jingle' ac amser stori ar y dudalen pob dydd Iau 10.30-11.30am o ddydd Iau yr 2il o Ebrill.
 • hefyd, ar eu tudalen Facebook "Aros, chwarae a dysgu gyda STAND"(gwefan allanol) , byddant yn rhannu syniadau a gwybodaeth rhwng rhieni a gweithwyr proffesiynol am weithgareddau efo plant tra nad ydynt yn yr ysgol. Bydd y syniadau yn cynnwys cysylltiadau a safleoedd defnyddiol ar gyfer gweithgareddau cost isel neu weithgareddau di-gost.
 • byddant yn cynnig slotiau ffôn i deuluoedd sgwrsio. E-bost sarah@standnw.org

Dolenni a chysylltiadau defnyddiol

Mae SNAP Cymru (gwefan allanol) yn darparu gwybodaeth,cyngor a chefnogaeth i rieni, plant a phobl ifanc sydd ag, neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau;

Llinell gymorth: 0808 801 0608 neu ebostiwch: gwahaniaethu@snapcymru.org

Mae STAND Gogledd Cymru (gwefan allanol) yn cefnogi ac yn uwchsgilio teuluoedd gyda phlant a phobl ifanc gydag anghenion cyfathrebu iaith lleferydd, anghenion ychwanegol ac anableddau.

Rhif ffôn: 07749 998 708 neu 07826 108 273, e-bost: info@standnw.org neu STAND tudalen ar Facebook (gwefan allanol)

Mae Family Lives Bywydau teuluol yn rhoi cymorth a chyngor ar sawl agwedd ar rianta. Mae ganddynt gyngor ar sut i ymdopi yn ystod achos COVID-19 (gwefan allanol) ar eu gwefan. Llinell gymorth i rieni: 0808 800 2222 neu e-bostiwch: askus@familylives.org.uk

Mae'r National Autistic Society (gwefan allanol) / Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth yn elusen Brydeinig ar gyfer pobl awtistig, gyda'r nod o wella bywydau pobl awtistig yn y Deyrnas Unedig. Mae ganddynt gyngor ar ymddygiad heriol (gwefan allanol) ar eu gwefan. E-bost llinell gymorth awtistiaeth: autismhelpline@nas.org.uk.

Mae WCD Gofalwyr Ifanc (gwefan allanol) yn darparu gwasanaethau i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy'n ofalwyr yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych. Ffoniwch 01597 823 800 neu anfonwch e-bost at info@credu.Cymru