Coronafeirws: Taliad hunan-ynysu 

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Taliad Cymorth Hunanynysu

Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500:

 • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Bensiwn Credyd

Taliadau Disgresiwn

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad Dewisol £500 os byddwch yn cwrdd â'r holl droseddwyr canlynol:

 • Dywedwyd wrthych i hunanynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Nid ydych yn derbyn:
  • Credyd Cynhwysol
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
  • Cymhorthdal Incwm
  • Budd-dal Tai
  • Bensiwn Credyd
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu

Sut i wneud cais

Dim ond ar-lein y gallwch wneud cais am daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn.

Gwneud cais am daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn ar-lein