Y Gronfa i Weithwyr Llawrydd 

Grant i ddarparu cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol sy’n wynebu heriau rhwng 1 Ebrill 2021 a 30 Medi 2021 o ganlyniad i’r pandemig COVID-19 yw’r Gronfa Gweithwyr Llawrydd.

Beth sydd ar gael?

Mae cyfanswm o £4m ar gael i gefnogi gweithwyr llawrydd ledled Cymru. Mae taliad untro o £2,500 ar gael i bob unigolyn, i helpu gyda llif arian parod ar unwaith i helpu drwy'r cyfnod y bu’r tarfu.

Cymhwysedd ar gyfer y grant

Mae’r cyllid hwn ar gyfer is-sectorau a rolau diwylliannol a chreadigol sydd wedi cael eu gorfodi i ddod â’u gwaith i ben a/ neu'n ei chael hi'n anodd ail-ddechrau yn sgil effaith y cyfyngiadau Covid-19.

Mae’n bosibl y bydd gweithwyr llawrydd llawn amser a rhan amser yn y sectorau allweddol canlynol yn gymwys ar gyfer y grant:

  • Y Celfyddydau;
  • Y Diwydiannau Creadigol;
  • Y Celfyddydau a Threftadaeth;
  • Digwyddiadau;
  • Diwylliant a Threftadaeth

Pwy sydd ddim yn gymwys ar gyfer y grant hwn

Ni ddylai'r rhai mewn rolau sydd wedi gallu parhau ar lefelau blaenorol neu yn agos at weithgarwch gyda chymorth neu hebddo (e.e. penseiri, dylunwyr graffig a’r we, dylunwyr gemau, gweithwyr llawrydd TG a meddalwedd, ac ati) wneud cais.

Ni fwriedir i'r Gronfa hon ychwaith gefnogi gweithwyr llawrydd yn y sector chwaraeon. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chwaraeon Cymru i drafod cefnogaeth i'r sector chwaraeon yng Nghymru..

Ffilm, theledu, gemau fideo, meddalwedd a diwydiannau adloniant digidol eraill

Nid gweithwyr llawrydd sy'n gweithio mewn ffilm a theledu, gemau fideo, meddalwedd a diwydiannau adloniant digidol eraill yw'r rhai a fwriedir i dderbyn y cymorth hwn gan fod y marchnadoedd hyn bellach yn gweithredu ar lefelau arferol neu agos. Fodd bynnag, deallwn y gallai rhai rolau penodol gan gynnwys y rhai mewn ffilm a theledu barhau i gael eu heffeithio (e.e. awduron / cerddorion). Lle gellir dangos bod yr effaith hon yn ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, byddwn yn derbyn ceisiadau.

Gwiriwch a ydych yn gymwys a sut i wneud cais

Cais am y Gronfa Gweithwyr Llawrydd wedi cau am 5pm ddydd Mawrth, 1 Mehefin 2021. Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau hwyr. 

Beth sy'n digwydd ar ôl gwneud cais

Ein nod yw prosesu ceisiadau grant ymhen 30 diwrnod gwaith i’r dyddiad y bydd y cynllun yn cau, ond mae’n bosibl y bydd yn cymryd mwy o amser mewn ambell achos.

Byddwn yn cynnal asesiad yn seiliedig ar eich incwm dros y 2 flynedd ddiwethaf. Byddwn yn adolygu’r canlynol o’ch datganiad incwm ar y ffurflen gais:

  • Incwm o waith llawrydd neu waith cyflogedig
  • Lefel y SEISS a dderbyniwyd
  • Unrhyw grantiau dewisol a dderbynnir

Bydd system flaenoriaethu ar waith, gyda'r rhai sydd heb gael dim SEISS neu gymorth cyhoeddus arall hyd yma, ac wedi gostwng i ddim incwm neu incwm isel yn y flaenoriaeth uchaf.

Ceisiadau llwyddiannus

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu’r grant yn llawn i’r cyfrif banc a nodwyd gennych.

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn anfon e-bost atoch i adael i chi wybod os yw eich cais yn aflwyddiannus a rhoi’r rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio.

Mwy gwybodaeth

Os oes arnoch chi angen rhagor o wybodaeth am y Gronfa Gweithwyr Llawrydd, cysylltwch â Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Dogfennau cysylltiedig

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru Rownd 2: Cronfa i Weithwyr Llawrydd - Canllawiau (PDF, 246KB)