Symiau Cymudol

Mae Swm Cymudol yn daliad gan ddatblygwyr i awdurdod lleol pan nad oes modd creu man awyr agored mewn datblygiad. Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i wella mannau agored a mannau chwarae, fel rheol yn yr un dref neu gymuned â’r datblygiad. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gellir defnyddio’r arian mewn trefi neu gymunedau cyfagos (cyn belled â’u bod yn y sir). 

Does dim symiau cymudol ar gael ar hyn o bryd.

Pwy all wneud cais?

Gall y canlynol wneud cais:

 • Cyngor Tref a Chymuned
 • Mudiad / Grŵp Cymunedol neu Wirfoddol
 • Partneriaeth gyhoeddus/breifat

Pa fath o brosiect sy’n gymwys?

Gellir defnyddio’r arian i wella neu greu mannau agored/mannau chwarae. Gall brosiectau gynnwys:

 • Gwella mynediad at gyfleusterau
 • Adnewyddu cyfleusterau
 • Gwaith draenio neu ail-wynebu
 • Codi ffensys a gosod goleuadau
 • Creu cyfleusterau newid
 • Creu maes parcio

Nid oes modd defnyddio’r arian ar gyfer:

 • Cynnal a chadw mannau agored
 • Darparu cyfleusterau chwaraeon dan do
 • Clybiau proffesiynol

Gallwch gael manylion y mathau penodol o brosiectau y gellir eu cefnogi, a'r meini prawf asesu ar gyfer ceisiadau, yn y canllawiau. 

Canllawiau Symiau Cymudol

Sut i wneud cais

Bydd manylion sut i wneud cais yn cael eu hychwanegu yma pan fydd yr arian ar gael.