Beth os nad wyf yn gallu derbyn band eang cyflym Iawn ar hyn o bryd?

Rydym yn ymwybodol bod sawl eiddo yn Sir Ddinbych sy'n methu â derbyn mynediad i Fand Eang Cyflym Iawn fel rhan o brosiect Cyflymu Cymru Llywodraeth Cymru.

Map - Ymgynghoriad i roi Mynediad i Fand Eang y Genhedlaeth Nesaf yng Nghymru (Llywodraeth Cymru) (gwefan allanol)

Cynllun Talebau Band Eang

Mae Cynlluniau Talebau Band Eang yn grantiau gan y llywodraeth i ariannu (yn gyfan gwbl neu’n rhannol) costau gosod cysylltiadau band eang newydd.

Rydym yn annog preswylwyr yn Sir Ddinbych nad ydynt yn rhan o brosiect Cyflymu Cymru gan Lywodraeth Cymru i ystyried a gwneud cais am un o’r cynlluniau talebau band eang os ydynt yn gymwys.

Mae tri math o Gynllun Taleb ar gael ar hyn o bryd:

  • Cynllun Talebau Band Eang Gigabit a Thaleb Atodol Llywodraeth Cymru
  • Cynllun Taleb Gigabit Gwledig
  • Cynllun Allwedd Band Eang Cymru

Cynllun Talebau Band Eang Gigabit y DU a Thaleb Atodol Llywodraeth Cymru

Mae'r cynllun talebau Gigabit yn canolbwyntio ar gynlluniau grŵp lle mae naill ai busnes yn gweithio gydag un neu fwy o fusnesau, neu mae busnes lleol yn gweithio gydag isafswm o 10 preswylydd o’r gymuned a’r dalgylch.

Mae talebau yn cyfrannu at gost gosod cysylltiad band eang sydd yn gallu ymdopi â gigabit (1,000Mbps), a thrwy’r cynllun gall fusnesau hawlio £2,500 yn erbyn cost cysylltiad sydd yn gallu ymdopi â gigabit a gall preswylwyr hawlio taleb gwerth £500 fel rhan o brosiect grŵp gyda busnes.

Mae cyllid ychwanegol ar gael i fusnesau a phreswylwyr yng Nghymru.

Bydd Llywodraeth Cymru yn talu hyd at £3,000 ychwanegol fesul busnes maint bach a chanolig (BBaCh) ynghyd â £300 ychwanegol fesul eiddo preswyl. Mae hyn yn golygu fod hyd at £5,500 ar gael i brosiectau grŵp yng Nghymru fesul busnes, a bod hyd at £800 ar gael fesul eiddo preswyl.

Mae modd cael gafael ar y talebau gan y cyflenwr band eang a ddewisir gan weithio gyda chynllun grŵp.

I wirio a ydych yn gymwys a’r telerau ac amodau, ewch i wefan Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (gwefan allanol).

Cynllun Taleb Gigabit Gwledig

Mae’r cynllun taleb Gigabit Gwledig yn opsiwn i fusnesau a phreswylwyr mewn lleoliadau gwledig i ddefnyddio talebau ar gyfer cysylltedd band eang lle nad yw 1000mbps ar gael ar hyn o bryd ond mae disgwyl 30 mbps.

Rhaid dewis cyflenwyr band eang penodol i gael gafael ar dalebau a gellir eu defnyddio gan unigolion a busnesau ar wahân neu fel rhan o grwpiau (dau neu fwy o breswylwyr a/neu fusnesau yn cyfuno talebau).

Mae’r talebau werth hyd at £3,500 i bob busnes maint bach a chanolig (BBaCh), a hyd at £1,500 fesul eiddo preswyl i gefnogi’r gost o osod cysylltiadau newydd sydd yn gallu ymdopi a gigabit. 

I wirio a ydych yn gymwys a’r telerau ac amodau, ewch i wefan Adran Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (gwefan allanol).

Cynllun Allwedd Band Eang Cymru

Mae'r cynllun yn darparu grantiau i breswylwyr unigol neu fusnesau i ariannu (neu dalu am ran) o'r costau gosod ar gyfer cysylltiadau band eang newydd yng Nghymru. Nid yw'n cynnwys costau rhentu misol. 

Mae'n rhaid i gysylltiadau newydd drwy'r cynllun hwn ddarparu newid sylweddol mewn cyflymder - gan ddyblu eich cyflymder lawr lwytho presennol fel isafswm e.e. mae'n rhaid i gysylltiad presennol o 10Mbps wella i o leiaf 20Mbps.

Mae faint o gyllid y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar gyflymder y cysylltiad newydd:

  • £400 ar gyfer 10Mbps ac uwch
  • £800 ar gyfer 30Mbps ac uwch

Gall unigolion gael cyngor a chanllawiau ynglŷn â sut i wneud cais am gynllun Allwedd Band Eang Cymru ar wefan Band Eang Cyflym Iawn Llywodraeth Cymru (gwefan allanol).

Crynodeb o'r cynlluniau uchod
  Taleb Band Eang Gigabit Llywodraeth y DU a Thaleb Atodol CymruTaleb Gigabit GwledigTaleb Allwedd Band Eang Cymru
Fesul Busnes (BBaCh) yng Nghymru

£2,500 + £3,000

= Cyfanswm £5,500

£3,500

£400 ar gyfer 10Mbps ac uwch

£800 ar gyfer 30mbps ac uwch

Fesul Cartref yng Nghymru

£500 + £300

= Cyfanswm £800

£1,500

Y cyflymder gofynnol newydd

1000Mbps/1Gbps

30Mbps

10Mbps neu 30Mbps (rhaid iddo ddyblu’r cyflymder presennol)

Pwy sy’n Gymwys

Cynlluniau grŵp yn unig

Unigolion yn gymwys

Unigolion yn gymwys

Lead

Supplier Led

Supplier Led

Individual Led – retrospective payment