Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Rydym yn chwilio am geisiadau i Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU gan sefydliadau a gwasanaethau’r Cyngor sy’n dymuno cyflwyno gweithgareddau yn y Sir.

Llywodraeth y DU

Er mwyn helpu ardaloedd lleol i gyflwyno Cronfa Ffyniant ar y Cyd y DU, mae Llywodraeth Y DU yn rhoi arian yn 2021/22 drwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

Mae'n rhaid i brosiectau gyflwyno gweithgaredd sy’n unol a Phrosbectws Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ac alinio gydag o leiaf un o’r blaenoriaethau buddsoddi yma:

  • Buddsoddi mewn sgiliau
  • Buddsoddiad ar gyfer busnes lleol
  • Buddsoddi mewn cymunedau a lle
  • Cefnogi pobl i gael swyddi

Blaenoriaethau Lleol

Wrth ddewis y cynigion a fydd yn cael eu hanfon at Lywodraeth y DU i'w hystyried, bydd, Cyngor Sir Ddinbych yn blaenoriaethu'r cynigion sydd â'r potensial mwyaf i gyflawni yn erbyn blaenoriaethau twf lleol allweddol.

Gwelwch Flaenoriaethau Corfforaethol Sir Ddinbych ar: www.sirddinbych.gov.uk/cynlluncorfforaethol

Yn ogystal â hynny, rydym wedi ymrwymo i:

  • wella ein seilwaith digidol;
  • mynd i'r afael â difreintedd yn y Rhyl; a
  • dod yn sefydliad sero carbon net erbyn Mawrth 2030.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ei dynodi’n awdurdod arweiniol gan Lywodraeth y DU a bydd yn gyfrifol am roi’r gwahoddiad hwn, derbyn ceisiadau a dethol y ceisiadau gaiff eu hanfon at Lywodraeth y DU i gael eu hystyried a thalu grantiau i brosiectau llwyddiannus a rheoli eu perfformiad.

Beth yw'r amserlen?

  1. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau oedd 5pm ddydd Llun, Mai 31, 2021.
  2. Cyngor Sir Ddinbych i wirio ceisiadau, eu blaenoriaethu petai angen a’u cyfeirio ymlaen i Lywodraeth y DU erbyn hanner dydd, dydd Gwener, yr 18 Mehefin 2021. Byddwn yn rhoi gwybod i ymgeiswyr a yw eu cais wedi'i anfon ymlaen at lywodraeth y DU.
  3. Rydym yn gobeithio y bydd penderfyniadau ar brosiectau yn cael eu gwneud gan Lywodraeth y DU erbyn diwedd mis Hydref 2021 (gallai hyn newid).

O ystyried ein rôl, a chan bod y Gronfa Adnewyddu Cymunedol yn broses gystadleuol, ni fydd Cyngor Sir Ddinbych na Llywodraeth y DU yn trafod gydag ymgeiswyr.