Cronfa Adfywio Cymunedol y DU (UKCRF): Cynigion prosiect

Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU (UKCRF) yn darparu £220 miliwn o gyllid ychwanegol i helpu lleoedd ledled y DU baratoi ar gyfer cyflwyniad Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU (UKCRF): Cynigion prosiect llwyddiannus
Enw'r CynnigTrosolwg o'r ProsiectDyraniad llwyddiannus gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU
Blossom and Bloom
(Allgymorth Cymunedol)
Bydd Blossom and Bloom yn darparu cefnogaeth sy'n gysylltiedig â lles a thai i bob mam a babi yn y Rhyl sydd angen unrhyw fath o gefnogaeth. Mae hwn yn wasanaeth allgymorth peilot sy'n adeiladu ar ddarpariaeth gwasanaeth presennol. Byddant hefyd yn cyflogi cydlynydd tenantiaeth i helpu i greu cyfleoedd tai mwy cynaliadwy i'r mamau. £100,704.68
Cam Ymlaen / Step Forward
(HWB Dinbych)
Rhaglen ddwys a chyfannol i helpu pobl ifanc i fod yn barod ar gyfer cyflogaeth a byw'n annibynnol. Bydd canolbwynt cryf ar les ac iechyd meddwl trwy gydol y prosiect. £39,671
Hwb Buddion Cymunedol
(Cyngor Sir Ddinbych)
Bydd y prosiect yn adeiladu ar brofiad Sir Ddinbych o ddatblygu dull integredig o ran Buddion ychwanegol gan gynnwys Buddion Cymunedol a rhwymedigaethau cynllunio. Bydd y Prosiect yn peilota dull integredig a chydgysylltiedig o gynyddu effaith buddion cymunedol a gaiff eu sicrhau trwy gaffael. Bydd y Prosiect yn adeiladu ar ymgysylltiad rhwng cyrff y sector cyhoeddus sy’n cynllunio neu’n darparu prosiectau buddsoddi cyfalaf yn Sir Ddinbych - gan greu effaith real a chynaliadwy wedi’i thargedu ar gyfer preswylwyr yn Sir Ddinbych. £111,164
Arloesedd Cymunedol Sir Ddinbych
(Cadwyn Clwyd)
Bydd Cadwyn Clwyd yn gweithio gyda chlystyrau o gymunedau a busnesau gan eu galluogi i gyflawni prosiectau peilot ac astudiaethau dichonoldeb. Byddant hefyd yn darparu grant arloesi Busnes. Bydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) (gwefan allanol) yn peilota gwaith ailbwrpasu adeilad hanesyddol fel marchnad arloesol sy’n canolbwyntio ar leihau gwastraff bwyd, lles a menter. £543,871.80
Cowork Local (Sir Ddinbych)
(Mannau Sgwâr y Dref)
Creu a hyrwyddo platfform ar-lein a fydd yn galluogi datblygu mannau cydweithio ar draws Sir Ddinbych. Bydd hyn yn caniatáu i westeion hysbysebu eu mannau i gydweithwyr posibl a bydd yn ei gwneud yn syml i gydweithwyr archebu lle mewn mannau. £479,950
STEM Connect Sir Ddinbych
(Grŵp Llandrillo Menai)
Paratoi’r gymuned ar gyfer datblygu’r economi leol ymhellach trwy gynyddu sgiliau a diddordeb mewn meysydd a ragwelir o ran twf y diwydiant STEM. Bydd y prosiect yn gweithio gyda chyflogwyr allweddol i ddatblygu amrywiaeth o weithdai a bydd yn datblygu fframwaith lleol a gydnabyddir i ddarparu ardystiad STEM. £398,854.50
Rhaglen Cymorth Gweithgynhyrchu Digidol Cymru
(AMRC Cymru)
Darparu cefnogaeth i fusnesau Sir Ddinbych i ddatblygu cynlluniau arloesedd a fydd yn gwella ansawdd, cynhyrchiant a pherfformiad gweithgynhyrchu lleol. Yn enwedig o ran digideiddio a lleihau effaith carbon yn y diwydiant gweithgynhyrchu (gan gynnwys bwyd a diod). £617,001
Sgiliau Cyflogadwyedd
(Gweithdy Dinbych)
Cynnig cyfres o gyrsiau 12 awr ar gyfer oedolion economaidd anweithgar a’r rhai sydd bellaf i ffwrdd o’r gweithle, i gynyddu eu cyfleoedd o gael cyflogaeth a'i chadw. Mae'r prosiect yn defnyddio technegau drama i gysylltu ag unigolion, cynyddu hyder ac ehangu dyheadau. £10,000
Astudiaeth Ddichonoldeb o System Ynni Lleol Ddeallus aml-fector yn Sir Ddinbych
(Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru)
Asesu dichonoldeb Cynlluniau Ynni Lleol Deallus aml-fector ar gyfer ardal yr awdurdod lleol. Bydd yr argymhellion sy’n deillio o’r astudiaeth ddichonoldeb a’r cynllun cyflawni yn ffurfio rhan o’r broses o ddatblygu achos busnes ar gyfer Prosiect Ynni Lleol Deallus y Fargen Dwf. £95,000
Not Being Left Out
(Prosiect Ieuenctid Dinbych)
Cynnig cefnogaeth fentora i bobl ifanc sydd bellaf i ffwrdd o’r farchnad swyddi a’u teuluoedd. Mae’r prosiect yn dilyn dull sy’n canolbwyntio ar unigolion ac mae’n darparu cefnogaeth ymarferol. Bydd cyfranogwyr yn cael mynediad at hyfforddiant, clybiau gwaith a chefnogaeth gyda’u hiechyd a’u lles. £10,122
Rhaglen Ymgysylltu Pixel
(Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl)
Darparu rhaglen gyfannol wedi’i theilwra o weithgareddau a meithrin sgiliau ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl o ddatgysylltu oddi wrth addysg/hyfforddiant neu sydd eisoes yn NEET. £106,993
READY
(Cyngor Sir Ddinbych - Sir Ddinbych Yn Gweithio)
Bydd y prosiect yn sefydlu tîm amlasiantaeth i uno amrywiaeth o wasanaethau o amgylch unigolion rhwng 16-35 oed i fynd i’r afael â’r amrywiaeth o rwystrau i gyflogaeth, codi dyheadau, cynyddu cymhelliant ac ymgysylltiad â’r farchnad lafur neu raglenni cyflogaeth prif ffrwd yr Adran Gwaith a Phensiynau. £165,006.02
Trawsnewid Meddyliau Ifanc ar gyfer Yfory
(Engineering Education Scheme Wales Ltd.)
Byddai’r prosiect yn creu gweithgareddau rhyngweithiol i gyflwyno rhyfeddod gweithgynhyrchu a pheirianneg i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd. Sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r amrywiaeth o yrfaoedd arloesol a gwerth chweil sydd ar gael yn y sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Creadigol a Digidol ac Ynni a'r Amgylchedd yn y rhanbarth. £86,876
Prosiect Peilot Gweithgareddau Cymunedol ac Ymgysylltu Y Tŷ Gwyrdd
(Y Tŷ Gwyrdd)
Treialu darparu gweithdai cymunedol, digwyddiadau a gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar les (yn enwedig rhai sy'n ymwneud â covid-19), yr amgylchedd a chynaliadwyedd, a chelfyddydau a diwylliant – calendr o ddigwyddiadau wedi’u dylunio’n bwrpasol a’u darparu i fodloni gofynion y gymuned leol, gyda phwyslais cryf ar gydweithio. £68,324.09

Mae rhagor o wybodaeth am Gronfa Adfywio Cymunedol y DU i'w gweld ar wefan GOV.UK.

Tudalennau cysylltiedig