Cynllunio cymunedol

Gwybodaeth i’ch helpu i gael cymorth ac i ganfod pa wasanaethau, cynlluniau ac anghenion sydd yn eich cymuned.

Services and information

Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

Asesiad o Les Lleol (gwefan allanol)

Gwybodaeth am yr Asesiad Lles ar gyfer Sir Ddinbych.

Cael cynllun ar gyfer prosiect cymunedol

Gwybodaeth a chyngor i’ch helpu i gynllunio prosiect yn eich cymuned.

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Nomis (gwefan allanol)

Mae Nomis yn wasanaeth sy’n cael ei ddarparu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol er mwyn i chi allu gweld ystadegau am ddim ar fudd-daliadau, swyddi, yr economi a mwy.

StatsCymru (gwefan allanol)

Mae StatsCymru yn wasanaeth am ddim sy’n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawrlwytho tablau o ddata am Gymru.

Cadwyn Clwyd (gwefan allanol)

Canllaw a chefnogaeth i ddatblygu economi gwledig yng Nghymru.

Dewis Cymru (gwefan allanol)

Mae Dewis Cymru’n cynnwys gwybodaeth am les yng Nghymru. Os yw eich gwasanaeth yn helpu pobl â’u lles, cofrestrwch eich manylion er mwyn i’r rhai rydych am eu helpu allu dod o hyd i chi’n haws.

InfoBaseCymru (gwefan allanol)

Ewch i InfoBaseCymru i gael gwybodaeth am bobl, yr economi, addysg, iechyd, tai, yr amgylchedd, cludiant a diogelwch cymunedol.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) (gwefan allanol)

Nod y CGGSDd yw hyrwyddo, cefnogi, galluogi a datblygu trydydd sector cynaliadwy yn Sir Ddinbych a Gogledd Cymru.

Infoengine (gwefan allanol)

Cyfeiriadur gwasanaethau'r trydydd sector yng Nghymru.

Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Sir Ddinbych.

Band eang cyflym iawn

Gwybodaeth am bryd bydd band eang ffibr cyflym iawn ar gael yn eich ardal chi.

Porth Sgwrs y Sir

Porth Sgwrs y Sir.

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

City, Town and Community Councils contact details.

Menter Iaith (gwefan allanol)

Gwybodaeth am Menter Iaith.

Diogelwch cymunedol a chymorth

Diogelwch cymunedol a chymorth.