Rownd 1 Cronfa Codi'r Gwastad: Cynigion prosiect llwyddiannus

Fel rhan o rownd 1, roedd Cyngor Sir Ddinbych yn llwyddiannus yn eu cais ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer Etholaeth De Clwyd. Mae’r Gronfa Codi’r Gwastad a ddyrannwyd i Sir Ddinbych yn £3.8miliwn a bydd o fudd i gymunedau Llangollen, Llantysilio, Corwen a’r ardaloedd cyfagos.

Rownd 1 Cronfa Codi'r Gwastad: Cynigion prosiect llwyddiannus
Enw gweithgarwch y prosiectLleoliadDisgrifiad
Y pedair priffordd bwysig
(Cyngor Sir Ddinbych)
Llangollen Gwella Pedair Priffordd Bwysig Llangollen (Camlas Llangollen, yr hen Reilffordd rhwng Rhiwabon ac Abermo, Afon Dyfrdwy a’r A5 Ffordd Caergybi) gan gynnwys  gwella hygyrchedd, dehongliad ac arwyddion.
Plas Newydd
(Cyngor Sir Ddinbych)
Llangollen Gwella profiad ymwelwyr, gan gynnwys gwneud gwelliannau i’r tir.
Wenffrwd
(Cyngor Sir Ddinbych)
Llangollen Gwella cysylltiadau rhwng y dref a Gwarchodfa Natur Wenffrwd a’r Ganolfan Iechyd a’r gamlas, yn ogystal â gwneud gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio o fewn y Warchodfa.
Rhaeadr y Bedol
(Cyngor Sir Ddinbych)
Llantysilio Gwella’r seilwaith twristiaid yn Rhaeadr y Bedol.
Canopi Platfform Rheilffordd
(Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen)
Corwen Gosod canopi, y gydran fwyaf gweladwy, ar blatfform gorsaf Corwen.
Seilwaith Canol y Dref
(Cyngor Sir Ddinbych a Cadwyn Adfywio)
Corwen Gwneud gwelliannau i barthau cyhoeddus yng Nghanol y Dref. Gwneud gwelliannau allanol i Lys Owain, hen adeilad HSBC ar Stryd Fawr Corwen.
Maes Parcio Lôn Werdd
(Cyngor Sir Ddinbych)
Corwen Gwneud gwelliannau i’r maes parcio, gan gynnwys mannau gwefru Cerbydau Trydan, adnewyddu’r cyfleusterau cyhoeddus a gwell arwyddion.
Teithio Llesol Corwen i Gynwyd – Cam 1
(Cyngor Sir Ddinbych)
Corwen – Cam 1 Cam 1 llwybr teithio llesol (cerdded a beicio), o’r Parc Coffa yng Nghorwen at yr A5.

Mae rhagor o wybodaeth am Gronfa Codi'r Gwastad (LUF) i'w gweld ar wefan GOV.UK.