Y Pedair Priffordd Fawr

Gwelliannau i Bedair Priffordd Fawr Llangollen: Camlas Llangollen, hen Reilffordd Rhiwabon i’r Bermo, yr Afon Dyfrdwy a’r A5 Ffordd Caergybi. Gan gynnwys gwella hygyrchedd, dehongliad ac arwyddion.

Cefndir y prosiect

Cefndir y prosiect

Nod y prosiect newydd hwn yw hyrwyddo a gwella pedair priffordd fawr Llangollen, drwy wneud gwelliannau i’r tirlun a’r beirianneg er mwyn gwella mynediad, bioamrywiaeth, gwelededd a dehongliad Safle Treftadaeth y Byd a Chamlas Llangollen, hen reilffordd Rhiwabon i’r Bermo, yr Afon Dyfrdwy a Ffordd Llundain i Gaergybi hanesyddol Thomas Telford (A5). Y nod yw gwella profiadau preswylwyr ac ymwelwyr ac annog pobl i dreulio mwy o amser yma. I gyflawni hyn, mae pedair prif ardal wedi cael eu nodi:

 1. Y Lanfa
 2. Mannau mynediad i'r Lanfa, y Rheilffordd a Pharc Melin Isaf Dyfrdwy
 3. Parc Melin Isaf Dyfrdwy
 4. Arwyddion a Chyfeirbyst

Mae'r gwaith arfaethedig ym mhob un o'r ardaloedd allweddol hyn yn debygol o gynnwys:

 • Gwneud gwelliannau o amgylch y Lanfa, gan gynnwys gwelliannau i seddi, mynediad ac arwyddion
 • Gwella arwyddion ar gyfer y Rheilffordd
 • Gwella hygyrchedd ac arwyddion i Barc Melin Isaf Dyfrdwy
 • Gwella, atgyweirio ac ail-ddelweddu Parc Melin Isaf Dyfrdwy
 • Gwella arwyddion ymwelwyr ar gyfer lleoliadau allweddol
Pwyntiau allweddol

Pwyntiau allweddol

 • Mae hwn yn brosiect newydd i greu gwelliannau i Bedair Priffordd Fawr Llangollen
 • Nid oes unrhyw gysylltiad rhwng y prosiect hwn a’r prosiect diweddar i ymestyn Heol y Castell na datblygiadau parhaus eraill yn Llangollen. Mae dyluniad a darpariaeth y prosiect hwn yn cael ei ystyried fel un sy’n berthnasol i gynlluniau eraill sy’n cael eu cyflawni yn y dre a’r cyffiniau. Mae’r dref yn seiliedig ar ddyluniad cysyniad dechreuol a gwblhawyd yn 2019. Roedd hwn yn cynnwys llawer o syniadau, rhai sydd eisoes wedi’u cwblhau fel rhan o’r gwaith priffyrdd diweddar. Mae’r prosiect hwn bellach yn canolbwyntio ar y 4 ardal a nodwyd, sef y Lanfa, mannau mynediad i’r Lanfa, y Rheilffordd a Pharc Melin Isaf Dyfrdwy, Parc Melin Isaf Dyfrdwy, ac Arwyddion a Chyfeirbyst.
 • Gwahoddir preswylwyr, busnesau ac eraill sydd â diddordeb i rannu eu syniadau am yr hyn sy’n bwysig yn y lleoliadau hyn gan gynnwys eu gwybodaeth am hanes lleol
 • Byddwn yn ymgynghori â thrigolion a busnesau am y prosiect i sicrhau bod pobl yn cael cyfrannu at ddatblygiad y pedair ardal hyn. Bydd yr adborth a gawn yn cael ei adolygu gyda budd-ddeiliaid lleol y prosiect, a bydd dyluniadau’r prosiect yn cael eu rhannu er mwyn cael sylwadau cyn iddyn nhw gael eu cadarnhau’n derfynol.
 • Mawrth 2023: Mae dyluniadau cychwynnol bellach wedi eu rhannu gyda holl rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn gyffredinol am adborth. Ar ôl adolygu'r adborth, bydd y Tîm Prosiect yn datblygu'r dyluniadau terfynol a ystyrir gan Adran Gynllunio Sir Ddinbych os bydd angen.
 • Nid oes unrhyw waith wedi dechrau ar y tir, bydd hwn yn dechrau yn yr Hydref.
Sefyllfa bresennol

Sefyllfa bresennol

 • Mae tîm prosiect bellach mewn lle
 • Mae cyllid mewn lle ar gyfer y prosiect i wella hygyrchedd, arwyddion a dehongliad yn yr ardaloedd o amgylch y Lanfa, y Rheilffordd a Pharc Melin Isaf Dyfrdwy
 • Amcangyfrifir y bydd y prosiect wedi cael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2024.
 • Mae gwaith casglu gwybodaeth am y safle wedi’i wneud, mae trafodaethau wedi eu cynnal gyda thirfeddianwyr ac arbenigwyr technegol i ddeall beth sy’n gallu bod yn bosibl ym mhob un o safleoedd y prosiect ac arolygon ecolegol perthnasol wedi eu cynnal
 • Dechreuodd ymgynghoriad cyhoeddus yn Ionawr 2023 i gael barn a bwydo i mewn i’r dyluniadau cychwynnol. Cynhaliwyd sesiynau ymgysylltu mewn sawl ffordd drwy sesiynau rhithiol, ymgynghori ar-lein/ar bapur a sesiynau galw heibio diweddar yn Neuadd y Dref Llangollen
 • Mae’r dyluniadau cychwynnol hyn bellach wedi eu rhannu gyda’r holl fudd-ddeiliaid a’r cyhoedd ehangach am adborth. Mae’r dyluniadau ar gael ar-lein ac yn Llyfrgell Llangollen tan ddydd Llun 3 Ebrill 2023. Ar ôl adolygu’r adborth, bydd y Tîm Prosiect yn datblygu’r dyluniadau terfynol a fydd yn cael eu hystyried gan Adran Gynllunio Sir Ddinbych os bydd angen
Oriel

Oriel

Beth sy'n digwydd?

Yn dilyn cais llwyddiannus am arian gan y Gronfa Ffyniant Bro, rydym yn gwella’r mannau cyhoeddus sy’n cysylltu Pedair Priffordd Fawr Llangollen (Camlas Llangollen, hen Reilffordd Rhiwabon i’r Bermo, yr Afon Dyfrdwy a’r A5 Ffordd Caergybi). Rhai o’r prif flaenoriaethau yw gwella hygyrchedd, arwyddion a deunyddiau.

Sut allwch chi gymryd rhan?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn eich gwahodd i ddweud eich dweud. Am fwy o wybodaeth neu i ddweud eich dweud, gallwch gysylltu yn defnyddio’r manylion cyswllt neu gyfeirio at yr adran Ymgynghori isod am fanylion yr ymgysylltu diweddaraf sy’n digwydd.

Pedair Priffordd Fawr Llangollen: Dyluniadau Cychwynnol (PDF, 10MB)

Ymgynghoriad

Ymgynghoriad

Adborth Dylunio Cychwynnol

Yn dilyn ein hymgynghoriad cyntaf, mae tîm prosiect Pedair Priffordd Fawr wedi datblygu dyluniadau cychwynnol ar gyfer y pedwar ardaloedd y prosiect, a hoffem glywed eich barn. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich adborth, bydd y tîm yn datblygu’r dyluniadau terfynol ar gyfer y prosiect a fydd yn cael eu hystyried gan Adran Gynllunio Sir Ddinbych os bydd angen.

Mae'n bwysig i ni eich bod yn parhau i fod yn rhan o'r prosiect, felly byddwn yn gofyn am fwy o adborth ar unrhyw ddyluniadau pellach y byddwn yn eu datblygu.

Rhaid i’r ymatebion ein cyrraedd erbyn 2 Ebrill 2023.

Cysylltwch â ni yn un o’r ffyrdd canlynol:


Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu bryderon eraill, cysylltwch â Kimberley Mason a Sian Lloyd Price, Rheolwyr Prosiect trwy’r cyfeiriad e-bost canlynol: pedairprifforddfawr@sirddinbych.gov.uk.