Cronfa Ffyniant Bro

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Ynglŷn â'r Gronfa Ffyniant Bro

Mae’r Gronfa Ffyniant Bro yn gronfa Llywodraeth y DU. Mae’n un rhan o gynnig ehangach Llywodraeth y DU i gyfle ffyniant bro ar draws y DU i gyd. Diben y gronfa’n arbennig yw cefnogi buddsoddiad a fydd yn gwneud y gwelliant mwyaf i fywyd pob dydd, gan gynnwys hen ardaloedd diwydiannol, trefi difreintiedig a chymunedau arfordirol. Bydd hyd at £4.8 biliwn (tan 2024-25) o bosibl ar gael ar gyfer y Gronfa ar draws y DU, gydag o leiaf £800 miliwn wedi’i fuddsoddi yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Bydd y Gronfa yn canolbwyntio ar fuddsoddiad cyfalaf.

Bydd y Gronfa Ffyniant Bro yn buddsoddi seilwaith lleol sydd wedi cael effaith gweladwy ar bobl a’u cymunedau. Mae hyn yn cynnwys ystod o flaenoriaethau buddsoddi lleol o werth uchel, gan gynnwys cynlluniau cludiant lleol, prosiectau adfywio trefol ac asedau diwylliannol. Disgwylir i Aelodau Seneddol (ASau) ddarparu cymorth, lle maent yn ystyried ei fod yn briodol. Yng Nghymru, mae ceisiadau (cynigion) ar gyfer cyllid yn cael eu cyflwyno gan yr awdurdodau lleol. Bydd nifer y ceisiadau y gall awdurdod lleol eu gwneud yn ymwneud â nifer yr Aelodau Seneddol yn eu hardal. Mae’r broses ymgeisio yn gystadleuol, sy’n golygu na fydd pob un awdurdod lleol yn llwyddiannus yn cael y cronfeydd a geisir.

Rownd 1 Cronfa Ffyniant Bro

Cyhoeddwyd y rownd gyntaf o’r Gronfa Ffyniant Bro yn Adolygiad Gwariant 2020. Ym mis Hydref 2021, cafodd ceisiadau llwyddiannus a oedd yn dod i werth £1.7 biliwn, eu dyfarnu i 105 prosiect ar draws y DU. Fel rhan o rownd 1, roedd Cyngor Sir Ddinbych yn llwyddiannus yn eu cais ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer Etholaeth De Clwyd. Mae’r Gronfa Ffyniant Bro a ddyrannwyd i Sir Ddinbych yn £3.8miliwn a bydd o fudd i gymunedau Llangollen, Llantysilio, Corwen a’r ardaloedd cyfagos.

Rownd 1 Cronfa Ffyniant Bro: Cynigion prosiect llwyddiannus

Rownd 2 Cronfa Ffyniant Bro

Cyhoeddwyd ail rownd y Gronfa Ffyniant Bro ar 23 Mawrth 2022. Cyflwynodd Cyngor Sir Ddinbych ddau gynnig ar wahân i’r ail rownd a oedd yn berthnasol i etholaeth Gorllewin Clwyd a Dyffryn Clwyd. Trwy broses hollgynhwysol, cyfrannwyd y prosiectau a oedd wedi eu cynnwys yn y cynigion gan Aelodau, Aelodau Seneddol, Cynghorau Tref a Swyddogion ar draws Sir Ddinbych. Roedd y prosiectau cymwys yn gyflawnadwy, yn ddylanwadol ac yn cyflawni meini prawf Cronfa Ffyniant Bro. Bu i ymgynghoriad pellach gyda Grwpiau Ardal Aelodau'r Cyngor ac Uwch Arweinyddiaeth arwain at y prosiectau terfynol yn y cynnig, a gymeradwywyd gan y Cabinet.

Ar ddydd Iau, 19 Ionawr, 2023 derbyniodd Cyngor Sir Ddinbych gadarnhad fod y cais i etholaeth Gorllewin Clwyd wedi bod yn llwyddiannus o dan rownd 2 o Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth Y DU. Mae Cronfa Ffyniant Bro wedi’i ddyrannu i Sir Ddinbych yn dod i gyfanswm o £10.95m a bydd Rhuthun a’r cymunedau gwledig yn elwa ohono. Roedd Cyngor Sir Ddinbych yn siomedig fod cais Dyffryn Clwyd yn aflwyddiannus a’r cam nesaf fydd gweithio gyda swyddogion Llywodraeth Y DU a’r AS i dderbyn adborth ar broses asesu’r cais. Bydd adolygiad o ddewisiadau cyllido yn y dyfodol yn cael ei wneud er mwyn penderfynu sut y bydd y prosiectau pwysig hyn yn cael eu cyflawni.

Rownd 2 Cronfa Ffyniant Bro: Cynigion prosiect llwyddiannus

Gallwch danysgrifio i’n rhestr bostio os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf ar brosiectau Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd.

Darganfod mwy am y rhestr bostio Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro