Cronfa Ffyniant Bro: Loggerheads

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Cefndir y prosiect

Cefndir y prosiect

Mae'r prosiect hwn yn ceisio gwella a chyfoethogi Parc Gwledig Loggerheads, porth i AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac un o’r safleoedd ymwelwyr prysuraf a reolir gan Gyngor Sir Ddinbych, trwy uwchraddio’r prif adeiladau ymwelwyr, creu canopi allanol gyda seddi ychwanegol a gwell mynediad i ymwelwyr, ochr yn ochr â gwaith lliniaru llifogydd y mae mawr ei angen.

Prif nod y gwelliannau hyn fydd cynorthwyo i reoli'r pwysau sy'n gysylltiedig â chynnydd yn nifer yr ymwelwyr ac ymateb i ddisgwyliadau cynyddol ymwelwyr.

Pwyntiau allweddol

Pwyntiau allweddol

  • Mae hwn yn brosiect newydd i gyflwyno gwelliannau i atyniad i dwristiaid mewn AHNE poblogaidd.
  • Mae'r prosiect yn cyd-fynd â'r gwelliannau a drefnwyd hefyd ar gyfer Moel Famau.
  • Mae'r contract dylunio wedi'i ddyfarnu i’r contractwyr lleol, TACP.
  • Disgwylir i'r contract adeiladu gael ei dendro'n fuan.
  • Disgwylir i'r gwaith ddechrau yn haf 2024.
  • Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau erbyn Mehefin 2025.
Y Sefyllfa Bresennol

Y Sefyllfa Bresennol

Mae dyluniadau drafft ar gyfer yr adeilad newydd yn cael eu llunio ar hyn o bryd cyn ymgynghoriad cyhoeddus.

Oriel

Oriel

Bydd dyluniad a chynlluniau drafft ar gael yn fuan.

Ymgynghori

Ymgynghori

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal Chwefror/Mawrth 2024. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyfleu yn fuan.

Manylion Cyswllt

Manylion Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu bryderon, cysylltwch â’r tîm AHNE ym Mharc Gwledig Loggerheads:


Cysylltu â ni

Cysylltwch â ffyniantbro@sirddinbych.gov.uk gan nodi pa brosiect y mae gennych ddiddordeb penodol ynddo a byddwn yn anfon y neges at y rheolwr prosiect perthnasol.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro