Cronfa Ffyniant Bro: Moel Famau

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Cefndir y prosiect

Cefndir y prosiect

Mae'r prosiect hwn yn ceisio gwella Moel Famau, un o’r safleoedd prysuraf yn AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, trwy ddatblygu canolfan ymwelwyr steil 'Nordig', a fydd yn cynnwys cyfleusterau lluniaeth cyfleus a thoiledau, yn ardal maes parcio uchaf Bwlch Pen Barras, ynghyd â gwelliannau i lwybrau beicio yn yr ardal.

Prif nod y gwelliannau hyn fydd sefydlu presenoldeb staff mwy parhaol ar y safle, a fydd yn helpu i reoli'r pwysau sy'n gysylltiedig â chynnydd yn nifer yr ymwelwyr. Bydd yr adeilad yn darparu gwybodaeth a chyngor i ymwelwyr, ynghyd â chyfleusterau lluniaeth cyfleus a thoiledau.

Pwyntiau allweddol

Pwyntiau allweddol

  • Mae hwn yn brosiect newydd i gyflwyno gwelliannau i atyniad i dwristiaid mewn AHNE poblogaidd.
  • Mae'r prosiect yn cyd-fynd â'r gwelliannau a drefnwyd hefyd ar gyfer Loggerheads.
  • Mae'r contract dylunio wedi'i ddyfarnu i’r contractwyr lleol, TACP.
  • Disgwylir i'r contract adeiladu gael ei dendro'n fuan.
  • Disgwylir i'r gwaith ddechrau yn haf 2024.
  • Disgwylir i'r prosiect gael ei gwblhau erbyn Mehefin 2025.
Y Sefyllfa Bresennol

Y Sefyllfa Bresennol

Mae dyluniadau drafft ar gyfer yr adeilad newydd yn cael eu llunio ar hyn o bryd cyn ymgynghoriad cyhoeddus.

Oriel

Oriel

Bydd dyluniad a chynlluniau drafft ar gael yn fuan.

Ymgynghori

Ymgynghori

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal Chwefror/Mawrth 2024. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyfleu yn fuan.

Manylion Cyswllt

Manylion Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu bryderon, cysylltwch â’r tîm AHNE ym Mharc Gwledig Loggerheads:


Cysylltu â ni

Cysylltwch â ffyniantbro@sirddinbych.gov.uk gan nodi pa brosiect y mae gennych ddiddordeb penodol ynddo a byddwn yn anfon y neges at y rheolwr prosiect perthnasol.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro