Rownd 2 Cronfa Ffyniant Bro: Cynigion prosiect llwyddiannus

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Cronfa Ffyniant Bro - Gorllewin Clwyd: Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin: Cronfa Ffyniant Bro - Gorllewin Clwyd.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn falch o fod wedi sicrhau £10.95 miliwn o Rownd 2 Cronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU i gefnogi datblygu 10 prosiect sydd â’r bwriad o warchod treftadaeth unigryw Rhuthun, cefnogi cymunedau gwledig a chefnogi lles. 

Roedd y cynllun cyllid hwn ar agor i awdurdodau lleol gyflwyno cynigion ynghlwm â themâu adfywio, treftadaeth neu gludiant.

Cefnogwyd y cynigion oedd wedi’u cynnwys ar gyfer etholaeth Gorllewin Clwyd gan AS yr etholaeth, David Jones, ac aelodau etholedig lleol.

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn gyfrifol am gyflawni 8 o’r prosiectau. Bydd Cenhadaeth Dyffryn Clwyd yn cyflawni prosiect Eglwys a Chlwystai Sant Pedr a bydd Cymdeithas Canolfan Iâl Bryneglwys yn cyflawni prosiect Ysgol Bryneglwys – Canolbwynt Cymunedol.

Gallwch danysgrifio i’n rhestr bostio os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf ar brosiectau Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd.

Darganfod mwy am y rhestr bostio Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd.

Mae'r rhestr lawn o brosiectau i’w gweld isod.

Bydd digwyddiad gwybodaeth cyhoeddus yn cael ei drefnu – nid oes dyddiad penodol eto ond mae disgwyl iddo fod ddechrau haf 2023. Bydd y digwyddiad yn cael ei hyrwyddo gan y Cyngor ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg leol yn nes at yr amser.

Mae angen rhagor o waith datblygu a bydd y Cyngor yn ymgynghori ar brosiectau yn nes ymlaen eleni (i'w ddisgwyl yn hydref 2023). Darpar amserlenni yw’r rhain i gyd ar hyn o bryd a gallent newid.

Dylai unrhyw un a hoffai gael y wybodaeth ddiweddaraf ddilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych.

Cronfa Ffyniant Bro Gorllewin Clwyd
Enw'r Prosiect / GweithgareddLleoliadDisgrifiad
Sgwâr Sant Pedr Rhuthun

Cyngor Sir Ddinbych fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Cynllun o welliannau i’r parth cyhoeddus i wella llif cerddwyr a thraffig o amgylch y sgwâr a hwyluso lle canolog mwy hyblyg i gynnal digwyddiadau.

Tîm Prosiect wrthi’n cael ei greu.

Bydd angen ymgynghori ar y prosiect hwn – i'w ddisgwyl yn hydref 2023.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Eglwys a Chlwystai Sant Pedr Rhuthun

Cenhadaeth Dyffryn Clwyd fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Gwelliannau er mwyn gwarchod yr adeiladau treftadaeth hyn yn well a sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i bawb.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Tŵr Cloc Rhuthun Rhuthun

Cyngor Sir Ddinbych fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Rhaglen o waith atgyweirio ac atgyfnerthu yn cynnwys adfer deialau’r cloc ar y tŵr cloc rhestredig gradd 2 gyda gosodiadau deialau newydd.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Carchar Rhuthun/46 Stryd Clwyd Rhuthun

Cyngor Sir Ddinbych fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Tîm Prosiect wrthi’n cael ei greu.

Bydd mynedfa newydd i adeilad rhestredig gradd 2* Carchar Rhuthun yn cael ei hychwanegu drwy 46 Stryd Clwyd gyda gwell cyfleusterau ar gael i’r cyhoedd.

Bydd rhagor o wybodaeth am y cynigion ar gael yn nes ymlaen eleni.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Nantclwyd-y-Dre, Rhuthun Rhuthun

Cyngor Sir Ddinbych fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Tîm Prosiect wrthi’n cael ei greu.

Adfer yr adain orllewinol restredig gradd 1 sydd wedi dadfeilio.

Bydd rhagor o wybodaeth am y cynigion ar gael yn nes ymlaen eleni.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Cae Ddôl, Rhuthun Rhuthun

Cyngor Sir Ddinbych fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Tîm Prosiect wrthi’n cael ei greu.

Cynllun o welliannau i’r parth cyhoeddus sy’n ceisio gwella cysylltedd drwy’r parc a rhwng y parc a chanol y dref. Gwelliannau i’r fynedfa a’r maes parcio a’r cynnig hamdden o fewn y parc.

Bydd angen ymgynghori ar y prosiect hwn – i’w ddisgwyl yn hydref 2023.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Cyfleusterau a Llwybrau Beicio Moel Famau Moel Famau

Cyngor Sir Ddinbych fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Tîm Prosiect wrthi’n cael ei greu.

Bydd y prosiect yn creu cyfleusterau toiledau a lluniaeth newydd a gwell. Bydd llwybrau beicio’n cael eu hymestyn a’u rheoli’n gynaliadwy.

Bydd rhagor o wybodaeth ac ymgynghoriad yn nes ymlaen eleni.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Adeilad ac Ardal Allanol Loggerheads Loggerheads

Cyngor Sir Ddinbych fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Tîm Prosiect wrthi’n cael ei greu.

Gwelliannau i’r adeilad presennol yn cynnwys gwelliannau mewnol ac ardal fwy dan do y tu allan. Mesurau rheoli llifogydd.

Bydd rhagor o wybodaeth ac ymgynghoriad yn nes ymlaen eleni.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Ysgol Bryneglwys - Canolbwynt Cymunedol Bryneglwys

Cymdeithas Canolfan Iâl Bryneglwys fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Trawsnewid hen adeilad ysgol yn ganolfan gymunedol newydd.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Gwyddelwern - Canolbwynt Cymunedol Gwyddelwern

Cyngor Sir Ddinbych fydd yn cyflawni’r prosiect hwn.

Tîm Prosiect wrthi’n cael ei greu.

Bydd canolbwynt cymunedol newydd, effeithlon o ran ynni yn cynyddu’r ystod o gyfleusterau sydd yn y pentref.

Bydd rhagor o wybodaeth am y prosiect ac ymgynghoriad arno yn nes ymlaen – i’w ddisgwyl yn haf 2023.

Dyddiad cyflawni disgwyliedig: Mawrth 2025.

Mae rhagor o wybodaeth am Gronfa Ffyniant Bro (LUF) i'w gweld ar wefan GOV.UK.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro