Cwynion am y gwasanaethau cymdeithasol

Gwneud cwyn ar-lein

 • Ebost: ssdcomments@denbighshire.gov.uk
 • Rhowch alwad i ni am ddim ar 0800 032 1099
 • Ysgrifennwch atom: Cysylltiadau Cwsmeriaid, Tŷ Russell, Ffordd Churton, Y Rhyl, LL18 3DP
 • Soniwch wrth aelod o staff yn y Gwasanaethau Cymdeithasol

Beth sy’n digwydd nesaf?

Os ydych wedi gwneud cwyn, dyma’r camau y byddwn yn eu dilyn: 

Cam 1 - Datrysiad Lleol

 • Byddwn yn gwrando arnoch chi ac yn ceisio datrys eich cwyn ar unwaith. Gwneir hyn o fewn 10 ddiwrnod gwaith. 
 • Os ydych yn teimlo ein bod wedi datrys eich cwyn, byddwn yn ysgrifennu atoch i gadarnhau ein trafodaethau o fewn 5 diwrnod gwaith pellach.
 • Os ydych yn teimlo nad ydym wedi datrys eich cwyn gallwch symud ymlaen i gam 2.

Cam 2 - Ymchwiliad Ffurfiol

 • Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad Cam 1 ac yn dymuno symud ymlaen i Gam 2 byddwn yn trafod eich cwyn gyda chi. 
 • Byddwn yn ysgrifennu atoch chi yn rhoi crynodeb o’ch cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith.
 • Byddwn yn cychwyn yr ymchwiliad ffurfiol ar ol i chi ddychwelyd y crynodeb wedi ei arwyddo.
 • Bydd y Swyddog Ymchwilio Annibynnol yn cyfweld y rhai dan sylw i gael gwybod y ffeithiau; a
 • Byddwn yn rhoi ymateb ysgrifenedig i chi o fewn 25 diwrnod gwaith o’r dyddiad dechrau.

Os nad ydych chi’n fodlon ar unrhyw adeg gyda’r modd rydym wedi delio â'ch cwyn, gallwch gysylltu â Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Nod Swyddfa'r Ombwdsmon yw cwblhau pob ymchwiliad o fewn 12 mis. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt yr Ombwdsman ar eu gwefan.

Nodwch fod prosesau gwahanol ar waith wrth wneud cwynion ynglŷn ag ysgolion, cwynion ynglŷn â chynghorwyr a chwynion ynglŷn â holl wasanaethau eraill y cyngor.