Sut y datblygwyd y cynllun

Yn ystod haf 2016, holodd Cyngor Sir Ddinbych bobl am eu dyheadau hirdymor ar gyfer dyfodol eu cymunedau, drwy Sgwrs y Sir. Galluogodd hyn, ynghyd ag ystadegau, i ni ddrafftio rhestr o ddyheadau roedd trigolion Sir Ddinbych yn eu hystyried yn bwysig. Ddiwedd 2016, gofynnom i bobl Sir Ddinbych ddewis lefel pwysigrwydd pob dyhead, a chafwyd dros 1500 o ymatebion. Yn dilyn yr adborth a gafwyd dros ymarferion Sgwrs y Sir, llwyddom nodi blaenoriaethau ar gyfer Sir Ddinbych wrth symud ymlaen.

Cynhaliwyd trafodaethau dros haf 2017 gyda staff Cyngor Sir Ddinbych a chydweithwyr o sefydliadau eraill (gan gynnwys Iechyd, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru) i greu gweithredoedd dan bob blaenoriaeth, cyn cyflwyno’r blaenoriaethau newydd arfaethedig i Aelodau Etholedig Sir Ddinbych. Yna cafodd y blaenoriaethau a’r gweithredoedd hyn eu mabwysiadu gan y Cyngor i fod yn rhan o Gynllun Corfforaethol Sir Ddinbych.

Ymgynghori a Monitro Pellach

Byddwn yn parhau â Sgwrs y Sir drwy gydol oes y Cynllun Corfforaethol hwn drwy Adroddiadau Blynyddol, gan egluro'r hyn y mae disgwyl i ni eu darparu yn ystod pob blwyddyn i gefnogi ein blaenoriaethau, a cheisio barn o ran sut y dylem fynd i'r afael â'n amcanion.

Er mwyn cyfrannu at y drafodaeth, gwneud sylwadau ac awgrymiadau, neu ofyn am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Cynllunio a Pherfformio Strategol: 

Arlein

timcynlluniostrategol@sirddinbych.gov.uk 

Telephone

01824 706291 (dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm)

 

Ysgrifennwch atom

Canfod adeilad neu swyddfa'r cyngor

 

Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ

Canfod mwy am Sgwrs y Sir