Cefnogi Lles Disgyblion

Mae cynlluniau i helpu disgyblion sydd angen cymorth ychwanegol i wella eu lles.

Cliciwch ar destun isod i ddarganfod beth yw’r cynlluniau hyn a phwy all helpu.

Cyfrifoldeb pob ysgol yw gwirio cynnwys, ansawdd ac effeithiolrwydd y cynlluniau neu’r sefydliad sy’n dod i gynnal sesiynau mewn ysgol.

Lles emosiynol

Amser cylch

Mae Amser Cylch yn ddull cyfan a ddefnyddir ar gyfer lleoliadau blynyddoedd cynnar, ysgolion cynradd ac uwchradd i wella sgiliau cymdeithasol a pherthnasau cadarnhaol, annog ymddygiad cadarnhaol ac ethos gofalgar a pharchus. Mae'n helpu plant i ddatblygu eu hunan-barch a hunan-hyder..

Grŵp oedran targed

Pob ysgol

Manylion cyswllt 

Cysylltwch â’ch Seicolegydd Addysg Ysgol i gael rhagor o wybodaeth

Rheoli dicter

Gall Gwasanaeth Seicoleg Addysg hyfforddi staff addysgu a staff cefnogi mewn ysgolion. 

Grŵp oedran targed

Cynradd

Manylion cyswllt

Cysylltwch â’ch Seicolegydd Addysg Ysgol i gael rhagor o wybodaeth

Early Bird Plus

Mae Early Bird Plus yn rhaglen cefnogi rhieni a gofalwyr, gan gynnig cyngor ac arweiniad ar strategaethau a dulliau ar gyfer delio â phlant ifanc awtistig.

Grŵp oedran targed

Rhieni plant rhwng 4 ac 8 oed

Manylion cyswllt 

Cysylltwch â’ch Seicolegydd Addysg Ysgol i gael rhagor o wybodaeth

Meddwl Iach 

Cwrs rhiant chwe sesiwn i helpu i hyrwyddo iechyd meddwl da mewn plant ag awtistiaeth. Mae Meddwl Iach wedi cael ei ddatblygu mewn ymateb i dystiolaeth ddiweddar oedd yn dangos bod canran uchel o blant awtistig mewn perygl o broblemau iechyd yn ystod llencyndod ac oedolaeth, a nod y rhaglen yw lleihau'r risgiau hyn.

Grŵp oedran targed

Rhieni disgyblion ysgol gynradd neu ddisgyblion uwchradd blwyddyn 7 

Manylion cyswllt

Cysylltwch â’ch Seicolegydd Addysg Ysgol i gael rhagor o wybodaeth

Y raddfa 5 pwynt anhygoel

Gall y Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn hyfforddi staff am y raddfa 5 pwynt a ffyrdd o’i defnyddio yn yr ysgol. 

Grŵp oedran targed

Pob ysgol

Manylion cyswllt

Cysylltwch â’ch Seicolegydd Addysg Ysgol i gael rhagor o wybodaeth

Rheoli ymddygiad cadarnhaol

Gall y Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn hyfforddi staff am y cyflwyniad i reoli ymddygiad cadarnhaol a canfod y diben o ymddygiadau. 

Grŵp oedran targed

Pob Oedran

Manylion cyswllt

Cysylltwch â’ch Seicolegydd Addysg Ysgol i gael rhagor o wybodaeth

Ymwybyddiaeth a strategaethau Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig

Codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth a strategaethau i gefnogi anawsterau cymdeithasol a chyfathrebu.

Grŵp oedran targed

Pob Oedran

Manylion cyswllt

Cysylltwch â’ch Seicolegydd Addysg Ysgol i gael rhagor o wybodaeth

Strategaethau gwrth-fwlio/seiber-fwlio

Gall y Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn hyfforddi staff am ymwybyddiaeth gwrth-fwlio.

Grŵp oedran targed

Pob ysgol

Manylion cyswllt

Cysylltwch â’ch Seicolegydd Addysg Ysgol i gael rhagor o wybodaeth

Gwydnwch

Yr hyn a olygwn gyda gwydnwch. Y ffactorau amddiffynnol i fod yn wydn. Elfennau allweddol gwydnwch. Sut i adeiladu gwydnwch mewn staff a disgyblion.  

Grŵp oedran targed

Pob ysgol

Manylion cyswllt 

Cysylltwch â’ch Seicolegydd Addysg Ysgol i gael rhagor o wybodaeth

Un Pwynt Mynediad (SPOA) Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)

Mae un pwynt mynediad CAMHS ar gael i bob gweithiwr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar draws Sir Ddinbych.  Mae SPOA yn rhoi mynediad uniongyrchol i glinigwyr CAMHS roi cyngor, cefnogaeth, atgyfeiriad a chymryd atgyfeiriadau ffôn ar gyfer ymgynghoriadau ac Asesiadau Iechyd Meddwl. 

Grŵp oedran targed

Pob gweithiwr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar draws Sir Ddinbych..

Manylion cyswllt 

01745 448670 Dydd Llun i Dydd Gwner 9-5

Talk About It 

Darpariaeth grwpiau bach i ddatblygu llythrennedd emosiynol a hunan-gysyniad / hunan-barch.

Grŵp oedran targed

Cyfnod Allweddol 2, er fe all fod yn addas ar gyfer disgyblion iau a hŷn

Manylion cyswllt

Richard Hatwood, Ysgol Esgob Morgan 

Seeing Red

Sesiynau rheoli dicter i grŵp bach. Mae staff yr ysgol yn cael eu hyfforddi i gyflwyno'r rhaglen hon. 

Grŵp oedran targed

Cyfnod Allweddol 2, er fe all fod yn addas ar gyfer disgyblion iau a hŷn

Manylion cyswllt

Richard Hatwood, Ysgol Esgob Morgan 

Volcano in my Tummy

Sesiynau rheoli dicter i grŵp bach. Mae staff yr ysgol yn cael eu hyfforddi i gyflwyno'r rhaglen hon. 

Grŵp oedran targed

Cyfnod Allweddol 2, er fe all fod yn addas ar gyfer disgyblion iau a hŷn

Manylion cyswllt

Richard Hatwood, Ysgol Esgob Morgan 

Time to Talk

Sesiynau grŵp bach i hyrwyddo trafodaeth o amgylch iechyd a lles emosiynol, gan gynnwys llythrennedd emosiynol. Mae staff yr ysgol yn cael eu hyfforddi i gyflwyno'r rhaglen hon. 

Grŵp oedran targed

Cyfnod Allweddol 2, er fe all fod yn addas ar gyfer disgyblion iau a hŷn

Manylion cyswllt

Richard Hatwood, Ysgol Esgob Morgan 

Unearthing & Journey

Sesiynau 1: 1 i ddatblygu a darganfod iechyd a lles emosiynol disgyblion ac i archwilio materion sylfaenol.  Mae Ymddiriedolaeth HOPE Mountain yn hyfforddi staff yr ysgol i ddarparu'r cymorth hwn.

Grŵp oedran targed

Cyfnod Allweddol 2, er fe all fod yn addas ar gyfer disgyblion iau a hŷn

Manylion cyswllt

Kathryn Packer, Looked After Children Coordinator

Sesiynau Galw Heibio ASC 

Sesiynau 1: 1 i ddatblygu a darganfod iechyd a lles emosiynol disgyblion ac i archwilio materion sylfaenol.  Mae Ymddiriedolaeth HOPE Mountain yn hyfforddi staff yr ysgol i ddarparu'r cymorth hwn. 

Grŵp oedran targed

3 i 19 oed

Manylion cyswllt

Sharon Jenkins, 01745 815385 

Bibliotherapi

Mae Bibliotherapi yn darparu amrywiaeth o lyfrau i gynorthwyo a hysbysu rhieni/oedolion o wahanol faterion lles emosiynol megis bwlio, dicter, galar a cholled ac ati. Mae setiau o 30 o lyfrau wedi cael eu darparu i bob ysgol uwchradd yn Sir Ddinbych. Mae'r llyfrau hyn i fod yn hygyrch i bob aelod o staff sy'n darparu cefnogaeth i rieni. Gall y llyfrau hefyd gael eu defnyddio gyda phobl ifanc fel rhan o gyflwyno’r cwricwlwm. Mae dwy set o lyfrau ym mhob llyfrgell yn Sir Ddinbych ac mae ystadegau yn cael eu casglu yn rheolaidd ar ba mor aml y cânt eu defnyddio.

Grŵp oedran targed

Yr holl rieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd

Manylion cyswllt

Sophie Gorst Rheolwr Tîm CAMHS, Trish Lloyd Ymarferydd CAMHS 01745 448670

Rhaglen Ffrindiau

Mae hwyluswyr Ffrindiau am Oes wedi cael eu hyfforddi ym mhob ysgol uwchradd ar draws Sir Ddinbych. Trefnir i’w gyflwyno ar gyfer ysgolion cynradd. Mae Ffrindiau am Oes yn rhaglen gwaith grŵp 10 i 12 wythnos yn seiliedig ar ddull gwybyddol ymddygiadol i ddatblygu sgiliau gyda phobl ifanc sy'n profi pryder a hwyliau isel ysgafn.

Grŵp oedran targed

Cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Sophie Gorst Rheolwr Tîm CAMHS, Trish Lloyd Ymarferydd CAMHS 01745 448670

Tymhorau Twf

Mae Tymhorau Twf yn ymyriad sy'n seiliedig ar grŵp ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi profi colled sylweddol yn eu bywydau, fel arfer trwy farwolaeth, ysgariad neu berthynas yn chwalu.

Grŵp oedran targed

Plant a phobl ifanc sydd wedi profi colled a galar ar draws ysgolion cynradd ac uwchradd.

Manylion cyswllt

Sophie Gorst Rheolwr Tîm CAMHS, Trish Lloyd Ymarferydd CAMHS 01745 448670

Rhianta/teulu

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae Teuluoedd yn Gyntaf all gefnogi eich teulu yn ystod cyfnod anodd gweithio i sicrhau bod pob angen yn cael eu diwallu mewn modd cydlynol (dull Tîm o Amgylch y Teulu).

Grŵp oedran targed

Plant a pobl ifanc hyd at 25 oed

Manylion cyswllt

Cael gwybod sut i gysylltu a gwneud atgyfeiriad i Teuluoedd yn Gyntaf

Camddefnyddio sylweddau/ysmygu

Camddefnyddio Sylweddau Cefnogaeth Un i Un

Cefnogaeth 1-i-1 i ddisgyblion sy’n ymwneud â chamddefnyddio sylweddau. Yn cynnwys ymyriad dwys 5 diwrnod ar gyfer achosion o gamddefnyddio sylweddau mewn ysgolion uwchradd ac arbennig.

Grŵp oedran targed

Ysgolion uwchradd ac arbennig

Manylion cyswllt

Cyfle Barnardo’s - Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Plant a Phobl Ifanc  - 01745 360084

Hidden Harm 

Cefnogaeth Hidden Harm ar gyfer disgyblion sydd â rhieni’n camddefnyddio sylweddau. Mae'r rhaglen yn darparu cefnogaeth emosiynol yn ogystal ag adeiladu hunan-barch, hyder a gwydnwch.

Grŵp oedran targed

Uwchradd, er gall y gwasanaeth weithio gyda phlant oedran cynradd os yw brawd neu chwaer hŷn hefyd yn cael eu hatgyfeirio.

Manylion cyswllt

Cyfle Barnardo’s - Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Plant a Phobl - 01745 360084

Camddefnyddio Sylweddau - hyfforddiant i staff yr ysgol 

Hyfforddiant ymwybyddiaeth o sylweddau sylfaenol ar gyfer holl staff yr ysgol.

Grŵp oedran targed

Uwchradd

Manylion cyswllt

Paula Roberts, Cydlynydd Ysgolion Iach - paula.roberts@denbighshire.gov.uk

Families Matter 2

Mae Families Matter 2 yn rhoi cefnogaeth i rieni sy'n camddefnyddio sylweddau i archwilio effaith hyn ar eu plant, gyda nhw. Mae'r gwasanaeth hefyd yn rhedeg y grŵp Paretn Factor i gefnogi rhieni yn y sefyllfa hon. 

Grŵp oedran targed

Uwchradd

Manylion cyswllt 

Cyfle Barnardo’s - Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Plant a Phobl - 01745 360084

Just B

Mae JustB SmokeFree yn rhaglen atal ysmygu mewn ysgolion ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8 er mwyn eu galluogi i drafod y risgiau o ysmygu a’r manteision o fod yn ddi-fwg. Ei nod yw adeiladu cymuned o bobl ifanc sydd yn wybodus am dactegau’r diwydiant tybaco a’u grymuso i hysbysu eraill.  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gydag ysgolion a dargedwyd ar draws Cymru.  Mae grŵp o fyfyrwyr dylanwadol blwyddyn 8 (Llysgenhadon) yn cael eu recriwtio o bob ysgol sy'n cymryd rhan. Yna, maent yn mynychu cwrs hyfforddi dau ddiwrnod sy'n ymdrin ag ystod eang o faterion a phynciau sy'n gysylltiedig ag ysmygu. Mae'r bobl ifanc yn cael eu cefnogi gan ap a gynlluniwyd yn arbennig ar y rhyngrwyd, sy'n eu helpu i ledaenu negeseuon a chofnodi eu sgyrsiau di-fwg gyda'u ffrindiau. Ar ddiwedd y rhaglen, mae’r bobl ifanc yn dod yn Llysgenhadon JustB Smoke Free.

Grŵp oedran targed

Secondary, year 8 - targeted schools only

Manylion cyswllt 

Phone: 029 20 227 744

Email: Justb.Smokefree@wales.nhs.uk 

Iechyd rhywiol/rhywioldeb

Prosiect Jiwsi

Rhaglenni addysg rhyw a pherthnasoedd wedi’u teilwra i grwpiau o bobl ifanc diamddiffyn mewn ysgolion.

Grŵp oedran targed

Dan 25 oed - cynradd, uwchradd, AB/AU

Manylion cyswllt

Family Planning Association - melanieg@fpa.org.uk

VIVA

Grwpiau a chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc  lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol, a'r rhai sy’n cwestiynu eu cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth o ran rhyw. Gall VIVA ddarparu cefnogaeth uniongyrchol i bobl ifanc a'u teuluoedd/gofalwyr, drwy gyfarfodydd un-i-un ac allgymorth. Gweithdai a rhaglenni cefnogi cwricwlwm ar gyfer ysgolion a cholegau i hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant, codi ymwybyddiaeth a dathlu amrywiaeth. Gwaith grŵp a mannau croesawgar, diogel i bobl ifanc. Cyfleoedd addysg anffurfiol, cefnogaeth gan gyfoedion a gweithwyr ieuenctid. Mae VIVA yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc gynyddu gwybodaeth a sgiliau, gwella hunan-barch, lles a hunan-hyder, a lleihau teimladau o unigedd, sy'n cefnogi cynnal perthnasoedd teulu a phersonol iach.

Grŵp oedran targed

Uwchradd, cefnogaeth a chyngor ar gael i ysgolion cynradd hefyd. 

Manylion cyswllt

01745 357 941

info@vivalgbt.co.uk