Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn ffurfio rhan o’r cwricwlwm sylfaenol yn holl ysgolion Cymru. Mae’n galluogi plant a phobl ifanc i ddatblygu ymdeimlad o hunanwerth ac i ryngweithio'n effeithiol gydag eraill.  

Cliciwch ar destun isod i ganfod adnoddau a chysylltiadau i helpu ysgolion i ddarparu gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol cydlynol.

Mater i bob ysgol yw gwirio cynnwys, ansawdd ac effeithiolrwydd yr adnoddau neu’r darparwyr sy'n dod i gynnal sesiynau mewn ysgol.

Dinasyddiaeth Weithgar

Cyngor yr Ysgol / llais y disgybl

Mae cynghorau ysgol yn statudol ym mhob ysgol gyda  disgyblion oedran 7+. Mae llais y disgyblion yn rhan bwysig gynyddol o fywyd yr ysgol i bob disgybl. Mae gwefan llais disgyblion Cymru yn darparu ystod o adnoddau a gweithgareddau i ennyn diddordeb eich cyngor ysgol ac i helpu i wella llais disgyblion yn eich ysgol. 

Grŵp Targed

Ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig  

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Llais Disgyblion Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn darparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol i helpu ysgolion i addysgu am y Cynulliad.  Gall ymweliadau â'r Senedd gael eu trefnu hefyd.

Mwy o wybodaeth ar dygynulliad.org

Grŵp Targed

Oed cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Dy Gynulliad di

Comisiynydd Plant Cymru

Mae’r Comisiynydd Plant yn treulio llawer o amser yn ymweld â phlant a phobl ifanc ar draws y wlad i roi gwybod beth mae'n ei wneud fel eu Comisiynydd, ac i rannu gwybodaeth am Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Os hoffech wahodd y Comisiynydd neu un o'i Swyddogion Cyfranogiad i'ch ysgol neu i gymryd rhan mewn digwyddiad rydych yn ei gynllunio, gallwch wneud cais

Grŵp Targed

Oed cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Comisiynydd Plant Cymru

Eco Sgolion - Cyngor Eco  

Mae'r rhaglen Eco-Sgolion, o Cadwch Gymru'n Daclus, yn ysbrydoli ac yn grymuso disgyblion i fod yn arweinwyr o newid yn eu hysgolion ac yn ehangu addysg y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth i ddatblygu agweddau ac ymrwymiad cyfrifol, yn y cartref ac yn y gymuned ehangach. 

Grŵp Targed

Ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  Cadwch Gymru'n Daclus

Gwobr Ysgolion Masnach Deg

Mae Gwobr Ysgolion Masnach Deg yn ymwneud â dysgu, hwyl a gweithredu. Mae'n cynnwys cymuned yr ysgol gyfan ac yn rhoi pobl ifanc wrth wraidd y gweithgareddau.

Cael gwybod sut i ddod yn Ysgol Fasnach Deg

Grŵp Targed

Ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  Cymru Masnach Deg

Llysgenhadon Gwych 

Mae cynllun Llysgenhadon Gwych Comisiynydd Plant Cymru yn fenter sy'n galluogi disgyblion i ddod yn Llysgenhadon y Comisiynydd o fewn eu hysgolion. Bydd dau ddisgybl, a etholir gan eu cyfoedion, yn cymryd rôl arweiniol wrth hyrwyddo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn a rôl y Comisiynydd Plant.

Grŵp Targed

Ysgolion cynradd ac arbennig

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Llysgenhadon Gwych 

Llysgenhadon Chwaraeon

Mae'r rhaglen Llysgenhadon Chwaraeon yn ceisio grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn arweinwyr drwy chwaraeon, er mwyn helpu i annog eu cyfoedion anweithgar i wirioni ar chwaraeon.

Grŵp Targed

Ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig    

Manylion cyswllt

Cael gwybod mwy am y rhaglen llysgenhadon ifanc a phwy i gysylltu

Junior Road Safety Officers

Mae Swyddogion Iau Diogelwch y Ffyrdd yn helpu Swyddog Diogelwch y Ffyrdd eu sir i hyrwyddo materion diogelwch ar y ffyrdd o fewn yr ysgol a'r gymuned leol.  Mae pob ysgol gynradd yn cael eu hannog i benodi dau Swyddog Iau Diogelwch y Ffyrdd o Flwyddyn 6 a dau ddirprwy Swyddog Iau Diogelwch y Ffyrdd o Flwyddyn 5.

Grŵp Targed

Ysgolion Cynradd 

Manylion cyswllt

Alan.hinchliffe@denbighshire.gov.uk

Lles Emosiynol

Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu  (SEAL)

Mae'r adnoddau ysgolion cynradd hyn yn cynnig ymagwedd ysgol gyfan ar gyfer datblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol ac i hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol.

Cael adnoddau SEAL ar gyfer ysgolion cynradd

Cael adnoddau ar gyfer ysgolion uwchradd

Grŵp Targed

Oed cynradd ac uwchradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Dysgu Cymru

Circletime

Mae Circletime yn ffordd effeithiol iawn o gyflwyno ABCh ar draws pob grŵp. Mae ystod o adnoddau ar gael am gost gan Jenny Mosely. Fodd bynnag, gall cyngor neu hyfforddiant lleol gael eu darparu gan y Tîm Seicoleg Addysg neu'r Tîm Cefnogi Ymddygiad.  

Grŵp Targed

Oed cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  Circletime

Datblygu Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando (DEAL) 

Adnodd addysgu yw DEAL a ddatblygwyd gan y Samariaid mewn ymgynghoriad â phobl ifanc ac ysgolion ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Find out more about the Samaritans' DEAL teaching resources

Grŵp Targed

14 Oed +

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  y Samariaid 

Sense – tyfu i fyny a chadw'n ddiogel

Mae Sense, Tyfu i Fyny a Chadw’n Ddiogel yn CD rom sy’n dilyn grŵp o gymeriadau trwy wahanol sefyllfaoedd a senarios. Fe'i rhennir yn bum adran. Sef:

 • bod yn iach
 • cadw'n ddiogel
 • mwynhau a chyflawni
 • gwneud cyfraniad cadarnhaol
 • lles economaidd a chymdeithasol.

Grŵp Targed

Oedran cyfnod allweddol 2

Manylion cyswllt

Cysylltwch â paula.roberts@denbighshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

DOVE Body Talk 

Gweithdai hyder corff.  Mae'r Dove Self-Esteem Project yn gweithio i helpu pobl ifanc adeiladu hunan-barch, codi hyder y corff, a chyflawni eu llawn botensial. Gall rhywun ddod i'r ysgol i gyflwyno sesiynau’n rhad ac am ddim. 

Cael gwybod mwy a sut i archebu gweithdy hyder corff

Grŵp Targed

11 - 14 oed 

Manylion cyswllt

Cysylltwch â doveselfesteem@edcoms.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Bwyd a Maeth

Tesco Fferm i’r Fforc

Profiadau i blant mewn siop Tesco neu gyflenwr.  Hefyd ystod eang o adnoddau addysgu yn y dosbarth a fideos am fwyd a bwyta'n iach.

Dysgwch ragor yn eathappyproject.com

Grŵp Targed

Oed cynradd  

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â y Eat Happy Project team

Food a  Fact of Life 

Cyfoeth o adnoddau am fwyta'n iach, coginio, bwyd a ffermio ar gyfer plant a phobl ifanc yn yr ysgol.

Mae'r adnoddau yn gynyddol, yn ysgogi dysg ac yn cefnogi'r cwricwlwm ledled y DU. Mae'r holl adnoddau yn cael eu cynllunio i sicrhau bod negeseuon cyson a chyfredol yn cael eu darparu.  

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Food a fact of Life

Clwb Pêl-droed Wrecsam 

Clwb Pêl-droed Wrecsam Yn cyflwyno clybiau pêl-droed ar ôl ysgol, ysgolion pêl-droed, gwersi Addysg Gorfforol, amrywiaeth o addysg drwy raglenni pêl-droed sy'n cwmpasu rhifedd, llythrennedd ac iechyd a lles.

Mae cost am hyn.

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Dod o hyd i fanylion cyswllt ar wefan y Racecourse Community Foundation

Canllaw Bwyta'n Iach 

Mae'r Canllaw Bwyta’n Dda o'r Newid am Oes  yn dangos y gwahanol fathau o fwyd y dylem ei fwyta - ac ym mha gyfrannau y dylid cael deiet iach a chytbwys.  Mae'r Canllaw yn berthnasol i'r rhan fwyaf o bobl waeth beth yw eu pwysau a chyfyngiadau dietegol. 

Lawrlwytho'r Canllaw Bwyta’n Dda

Grŵp Targed

Ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Newid am Oes

Hylendid

Llaw lân a'r glow bug

Mae holl ysgolion Sir Ddinbych wedi cael 'Glow Bug‘.  Mae hwn yn flwch golau UV sy'n helpu athrawon i ddangos i blant pa mor dda neu pa mor wael maent wedi golchi eu dwylo. Gall yr adnodd gael ei ddefnyddio hefyd i ddangos sut y gall germau gael eu lledaenu.

Grŵp Targed

Ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig

Manylion cyswllt

Cysylltwch â paula.roberts@denbighshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

e-Bug

Mae e-Bug yn cynnwys adnoddau i addysgu am ficro-organebau, lledaenu, atal a thrin haint. Mae'r wefan athrawon e-Bug yn cynnwys:

 • cynlluniau gwersi sydd yn ategu at y cwricwlwm cenedlaethol
 • taflenni gwaith
 • animeiddiadau
 • arddangosiadau gweithgaredd
 • cyflwyniadau PowerPoint. 

Mae'r wefan y myfyriwr e-Bug yn cynnig gemau ar-lein, tudalennau adolygu a llawer mwy er mwyn parhau â'r profiad dysgu yn y cartref.

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â e-Bug

Paratoi ar gyfer dysgu gydol oes

Sgiliau Bywyd Barclays 

Mae Sgiliau Bywyd, a grëwyd gyda Barclays, yn rhaglen rhad ac am ddim, sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, a ddatblygwyd gydag athrawon i helpu i wella sgiliau a chyflogadwyedd pobl ifanc.

Yn ogystal, gall gwirfoddolwyr o Dîm Banc Barclays ymweld â'ch ysgol a dod â sgiliau bywyd yn fyw gyda gwersi rhyngweithiol, yn cynnwys enghreifftiau o'r byd go iawn.

Grŵp Targed

Uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Sgiliau Bywyd Barclays

Diogelwch

Gwefan School Beat / Cyswllt yr Heddlu 

Mae Swyddogion Cyswllt yr Heddlu yn cael eu dyrannu i bob ysgol ac ar gael i ddarparu ystod o wersi yn ymwneud â diogelwch a sylweddau. 

Cael gwybod mwy ar SchoolBeat.org

Grŵp Targed

Oed cynradd ac uwchradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  SchoolBeat

Gwasanaeth Ysgolion NSPCC 

Mae Gwasanaeth Ysgolion NSPCC (Gwasanaethau Ysgolion ChildLine yn flaenorol) yn defnyddio gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi’n arbennig i siarad â phlant ysgol gynradd am gam-drin mewn ffordd sensitif sy’n addas i oedran.  Caiff sesiynau eu darparu i holl ysgolion Sir Ddinbych ar raglen dreigl ddwy flynedd.

Cael gwybod mwy ar wefan NSPCC

Grŵp Targed

Oed cynradd  

Manylion cyswllt

Cysylltwch â Rebecca.allen@nspcc.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Ymgyrch Pants NSPCC  – The Underwear Rule 

Adnoddau ar gyfer gwersi diogelwch plant am yr hyn sy'n gyhoeddus ac yn breifat.  

Darganfyddwch fwy ar y wefan NSPCC.

Grŵp Targed

Oed cynradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â y NSPCC

NSPCC Pwyllo Cyn Rhannu  

NSPCC Share Aware provide lesson plans and classroom guidance about staying safe online. 

Darganfyddwch fwy ar y wefan NSPCC

Grŵp Targed

Oed cynradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â y NSPCC

Sant Ioan Cymru – Gwobr Achubwr Bywyd Ifanc 

Mae'r cynllun achub bywyd hwn yn darparu adnoddau addysgu a gwybodaeth ddiddorol lle mae cymorth cyntaf yn ffitio i mewn i'r Cwricwlwm Cenedlaethol.

Darganfyddwch fwy ar wefan Gwobr Achubwr Bywyd Ifanc 

Grŵp Targed

7 – 16 oed

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  St John Cymru Wales

Think U Know 

Think U Know, gan Child Exploitation and Online Protection Command (CEOP), adnoddau addysgu ar gyfer addysgu plant am gadw'n ddiogel ar-lein.  

Darganfyddwch fwy ar wefan Think U Know

Grŵp Targed

5 oed i uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â CEOP

Powerwise

Mae Powerwise yn wefan addysgol gan Scottish Power.  Mae'n dysgu plant ac oedolion ifanc popeth am drydan a sut i gadw'n ddiogel o'i amgylch - y tu mewn a'r tu allan i'r cartref.  

Darganfyddwch fwy ar wefan Powerwise

Grŵp Targed

Oedran cynradd, uwchradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Powerwise

PentrePeryglon

Mae PentrePeryglon yn ganolfan addysg ryngweithiol arobryn yng Ngogledd Cymru. Mae'n cynnig cyfle i ddysgu am ddiogelwch gyda gweithgareddau rhyngweithiol a hwyliog. Dyluniwyd fel set ffilm, mae plant yn teithio o'r cartref i'r traeth, cefn gwlad, maes chwarae, fferm a lleoliadau eraill. 

Darganfyddwch fwy ar y wefan PentrePeryglon

Grŵp Targed

Ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  PentrePeryglon

Sense – tyfu i fyny a chadw’n ddiogel 

Mae'r CD sense ym mhob ysgol yn Sir Ddinbych. Tyfu i fyny a Chadw’n Ddiogel yn dilyn grŵp o gymeriadau trwy wahanol sefyllfaoedd a senarios. Fe'i rhennir yn bum adran. Un o'r adrannau yw 'bod yn ddiogel'.   

Grŵp Targed

Oed cynradd

Manylion cyswllt

Cysylltwch â paula.roberts@denbighshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Sgwrs gwasanaeth tân

Mae addysgwyr Diogelwch Cymunedol yn ymweld â phob ysgol gynradd ac uwchradd yng Ngogledd Cymru i addysgu plant am ddiogelwch tân.

Grŵp Targed

Cynradd a Uwchradd

Manylion cyswllt

Anfonwch e-bost un o'r canlynol am fwy o wybodaeth;

Criw Craidd

Mae’r Criw Craidd yn gynllun addysgol wedi'i anelu at ddisgyblion blwyddyn 7 ar hyd a lled Gogledd Cymru.  Mae'n ddull aml-asiantaeth sy'n anelu at addysgu'r disgyblion ynghylch sut i gadw'n ddiogel mewn amrywiol sefyllfaoedd peryglus. Mae'r asiantaethau hyn yn cynnwys y Gwasanaeth Tân ac Achub, yr Heddlu, Cymorth i Fenywod, y Groes Goch, Diogelwch y Ffyrdd, Gwylwyr y Glannau a Heddlu Trafnidiaeth Prydain. Mae’r grwpiau o ddisgyblion yn cylchdroi o un asiantaeth i'r llall, gan dreulio tua 20-25 munud yn gwrando ar hynny.

Grŵp Targed

Uwchradd

Manylion cyswllt

Gwawr Williams
01745 535 250 
gwawr.williams@gwastan-gogcymru.org.uk 

Ambiwlans 

Mae parafeddyg lleol ar gael i ymweld ag ysgolion gyda'i ambiwlans i siarad am ddiogelwch personol.

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd 

Manylion cyswllt

Gorsaf Amiwlans Y Rhyl: 01633 471332

Addysg Rhyw a Pherthnasau

Sense – growing up and keeping safe

Mae'r CD sense ym mhob ysgol yn Sir Ddinbych. Tyfu i fyny a Chadw’n Ddiogel yn dilyn grŵp o gymeriadau trwy wahanol sefyllfaoedd a senarios. Mae'r adran ynghylch bod yn iach yn cynnwys glasoed, cenhedlu a hylendid personol a gellir ei defnyddio ochr yn ochr â'r adnodd Tyfu i Fyny.

Grŵp Targed

Oedran cyfnod allweddol 2    

Manylion cyswllt

Cysylltwch â paula.roberts@denbighshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Tyfy I Fyny

Mae Tyfu i Fyny yn adnodd rhyngweithiol ar-lein sydd ar gael i'w lwytho i lawr trwy Paula Roberts.  Mae'n gweithio'n dda ochr yn ochr â’r CD Sense. Mae'n cynnwys amrywiaeth o wersi ar gyfer pob grŵp blwyddyn ysgol gynradd sy'n cwmpasu cyffwrdd amhriodol a phriodol, enwau rhannau o'r corff, glasoed, cenhedlu, beichiogrwydd a genedigaeth. 

Targeted group

Oed cynradd 

Manylion cyswllt

Cysylltwch â paula.roberts@denbighshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Nyrs yr Ysgol

Mae nyrs yr ysgol ar gael i gyflwyno gwersi sy'n ymwneud ag iechyd rhywiol. 

Grŵp Targed

Uwchradd 

Manylion cyswllt

Cysylltwch â'ch nyrs yr ysgol.

Sbectrwm

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu cyflwyno gan athro cymwys, ac yn hyrwyddo pwysigrwydd perthnasau iach a chodi ymwybyddiaeth o blant, pobl ifanc ac oedolion ynglŷn â materion cam-drin domestig, trais rhyw a thrais yn seiliedig ar ryw / ystrydebau rhyw.

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd 

Manylion cyswllt

Sian Griffiths 
07725 255412 
Sian.griffith@hafancymru.co.uk

Viva

Mae Viva yn darparu gweithdai neu gefnogaeth unigol / grŵp ar gyfer myfyrwyr o amgylch pynciau cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd. Gall VIVA hefyd roi hyfforddiant i staff. 

Grŵp Targed

Uwchradd

Manylion cyswllt

Gareth Davies 
01745 357 941 
gareth@vivalgbt.co.uk

Ysmygu

Blychau Addysg Tybaco 

Mae blwch addysg tybaco’n cynnwys ystod o adnoddau gweledol fel jar o dar, jar o fflem, ceg fudr ysmygwyr a mwy.  Fersiwn ar gyfer ysgolion cynradd (ar gael i'w fenthyca yn y tymor byr) a fersiwn ar gyfer ysgolion uwchradd (ar gael ym mhob ysgol uwchradd gyda nyrs yr ysgol). 

Grŵp Targed

Ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig

Manylion cyswllt

Cysylltwch â paula.roberts@denbighshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Sesiynau allweddol Ysmygu

Sesiynau allweddol Ysmygu yn sy'n cynnwys deg sesiwn allweddol sy'n cwmpasu agweddau ar wybodaeth a dealltwriaeth, agweddau a datblygu sgiliau gyda gweithgareddau, gan ddefnyddio amrywiaeth o arddulliau dysgu. Mae’n cynnwys:

 • Beth sydd mewn mwg tybaco
 • Sut mae ysmygu yn effeithio ar y corff
 • Beth yw effeithiau ehangach ysmygu
 • Beth yw’r manteision o fod yn ddi-fwg
 • Sut gallwch chi helpu pobl eraill i fod yn ddi-fwg. 

Grŵp Targed

Oed cynradd

Manylion cyswllt

Cysylltwch â paula.roberts@denbighshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Pecyn Offer Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau  

Mae’r adnodd ar-lein hwn yn darparu amrywiaeth o gynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu ac ystafell ddosbarth i gefnogi darpariaeth o Addysg Defnydd a Chamddefnyddio Sylweddau o’r cyfnod sylfaen hyd at flwyddyn 6. Mae’n cynnwys adnoddau di-fwg. 

Mewngofnodi neu gofrestru i lawrlwytho'r adnoddau.

Grŵp Targed

Oed cynradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru

Lle bydd mwg bydd tân

Lle bydd mwg bydd tân ydy llyfr yn cynnwys deg sesiwn hawdd a rhyngweithiol gan ddefnyddio amrywiaeth o arddulliau addysgu a dysgu. Mae pwyslais yr adnodd ar fanteision bod yn ddi-fwg.  Mae'r sesiynau yn cynnwys:

 • Beth ydych chi'n ei wybod yn barod am ysmygu?
 • Yr effeithiau
 • Ysmygu goddefol
 • A yw'n ddrud
 • Hysbysebu
 • Merched ac ysmygu
 • Helpu rhywun i roi'r gorau iddi

Grŵp Targed

Oed uwchradd  

Manylion cyswllt

Cysylltwch â paula.roberts@denbighshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Camddefnyddio Sylweddau

Alcohol education boxes 

Blwch addysg alcohol sy'n cynnwys ystod o adnoddau gweledol.  Ar gael ym mhob ysgol uwchradd ac arbennig gyda nyrs yr ysgol. 

Grŵp Targed

Ysgolion uwchradd ac arbennig

Manylion cyswllt

Cysylltwch â paula.roberts@denbighshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Pecyn Offer Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau  

Mae’r adnodd ar-lein hwn yn darparu amrywiaeth o gynlluniau gwersi ac adnoddau addysgu ac ystafell ddosbarth i gefnogi darpariaeth o Addysg Defnydd a Chamddefnyddio Sylweddau o’r cyfnod sylfaen hyd at flwyddyn 6. Mae’n cynnwys adnoddau di-fwg. 

Mewngofnodi neu gofrestru i lawrlwytho'r adnoddau.

Grŵp Targed

Oed cynradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru

Paid â Chyffwrdd, Dwêd 

Mae Paid â Chyffwrdd – Dwêd yn hyrwyddo negeseuon 'cadw'n ddiogel' o ran ymwybyddiaeth cyffuriau ac alcohol.  Mae'r sioe yn cael ei gyflwyno gan bypedwyr.  Mae'r sesiynau yn cael eu hariannu ar gyfer bob ysgol gynradd yng Ngogledd Cymru. 

Grŵp Targed

Ysgolion Cynradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Cais

School Beat / Cyswllt yr Heddlu

Mae Swyddogion Cyswllt yr Heddlu yn cael eu dyrannu i bob ysgol ac ar gael i ddarparu ystod o wersi yn ymwneud â diogelwch a sylweddau. 

Darganfyddwch fwy ar y wefan SchoolBeat.org

Grŵp Targed

Oed cynradd ac uwchradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â SchoolBeat

Dewiswch Fywyd 

Dewiswch Fywyd esbonio yr effaith y gall cymryd cyffuriau ei chael ar eich bywyd.  Straeon caled o fywyd go iawn, drama, holi ac ateb, a gweithdai.  Mae hyn wedi cael ei ariannu ar gyfer pob ysgol uwchradd yn Sir Ddinbych.

Grŵp Targed

Oed uwchradd  

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Dewiswch Fywyd

Barnardo’s – Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau i Bobl Ifanc

Mae Barnardos yn darparu gwasanaeth cymorth camddefnyddio sylweddau i bobl ifanc yn Sir Ddinbych.  Gallant hefyd weithio gydag ysgolion uwchradd i ddatblygu rhaglenni wedi'u teilwra am sylweddau i fyfyrwyr, er enghraifft ar gyfer rhai sydd mewn mwy o berygl, alcohol ac ymddygiad rhywiol peryglus.   Gallant hefyd ddarparu hyfforddiant neu wasanaethau staff; yn anffodus nid ydynt yn gallu cyflwyno gwersi dosbarth. 

Grŵp Targed

Ysgolion uwchradd ac arbennig 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Barnardo's

Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Masnach Deg Cymru

Masnach Deg Cymru yn darparu ystod o adnoddau sy'n helpu i ddatblygu dealltwriaeth o sut mae masnach fyd-eang yn gweithio, yr heriau a wynebir gan gynhyrchwyr a ffyrdd y mae pobl yn ceisio sicrhau newid.  

Darganfyddwch fwy ar y wefan Masnach Deg Cymru

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Masnach Deg Cymru

Oxfam 

Mae Addysg Oxfam yn cynnig ystod eang o syniadau, adnoddau a chefnogaeth ar gyfer datblygu dysgu byd-eang yn yr ystafell ddosbarth a'r ysgol gyfan. Mae pob un o'r adnoddau yn cefnogi Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Oxfam

The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB)

Mae dysgu am y byd naturiol y tu allan i'r ystafell ddosbarth yn rhoi profiad i’w gofio i blant, a chyfle i roi cynnig ar bethau newydd a chyffrous. Mae'r ganolfan ymwelwyr yng Nghonwy yn darparu amrywiaeth o weithgareddau sy'n cyd-fynd â Chwricwlwm Cenedlaethol Cymru.

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â RSPB

Dŵr Cymru Welsh Water Education - Alwen

Gwersi a gyflwynir gan athrawon cymwys, yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol.  Mae'r pynciau yn cynnwys cylch dŵr, effeithlonrwydd dŵr, saffari bwystfilod bach, coed a system eco a mwy.  Datblygir gwersi newydd yn flynyddol. 

Darganfyddwch fwy ar y wefan byw a dysgu gyda dŵr

Grŵp Targed

Oed cynradd a blwyddyn 7 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â  Dŵr Cymru Welsh Water Education

Maint Cymru 

Mae Maint Cymru yn cynnig gwasanaethau a gweithdai am ddim i ysgolion ledled Cymru. Eu nod yw codi ymwybyddiaeth o'r mater o ddatgoedwigo a grymuso pobl ifanc i gymryd rhan mewn cymryd camau yn ei erbyn.

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd 

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â Maint Cymru

Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd (CEWC)

Mae CEWC yn darparu sesiynau ystafell ddosbarth ar gyfer pob oedran, gan helpu disgyblion i ddeall materion byd-eang a datblygu fel dinasyddion gweithgar.Gall gweithdai neu sgyrsiau gynnwys:

 • hawliau dynol / hawliau plant
 • gwaith y Cenhedloedd Unedig
 • datblygu cynaliadwy
 • cyfranogiad democrataidd
 • dinasyddiaeth fyd-eang
 • ffoaduriaid a cheiswyr lloches
 • neu bynciau eraill o'ch dewis. 

Grŵp Targed

Oedran cynradd ac uwchradd

Manylion cyswllt

Canfod sut i gysylltu â CEWC