Cynllun Ysgolion Iach

Mae Ysgolion Iach yn gynllun cenedlaethol.  Mae ‘Ysgol Iach' yn hyrwyddo, diogelu ac ymgorffori iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol ei chymuned drwy gymryd camau cadarnhaol. Y themau iechyd yw:

  • Bwyd a Ffitrwydd
  • Amgylchedd yr Ysgol
  • Diogelwch
  • Datblygiad Personol a Pherthnasoedd
  • Hylendid
  • Defnyddio a Chamddefnyddio Sylweddau (yn cynnwys cyffuriau, alcohol a thybaco)
  • Iechyd a Lles Emosiynol a Meddyliol (gan gynnwys iechyd a lles staff)

Pwy all ymuno â'r cynllun?

Mae pob ysgol yn Sir Ddinbych yn cymryd rhan yn y cynllun.

Sut mae'r Cynllun Ysgolion Iach yn gweithio?

Rhaid i ysgolion weithio mewn 6 cham. Ym mhob cam byddant yn creu, yn gweithredu ac yn gwerthuso camau gweithredu sy'n hybu iechyd. Ar ddiwedd pob cam (sef o leiaf blwyddyn) caiff yr ysgol ei hasesu. Mae'r ysgolion sy'n cyrraedd y safon ofynnol yn cael plac gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae hyn yn diweddu gyda Gwobr Ansawdd Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Iach yng ngham 6.

Cymorth gyda'r cynllun

Tra byddant yn rhan yn y cynllun, mae ysgolion yn cael eu cefnogi gan Gydlynwyr Ysgolion Iach i gwblhau'r meini prawf a darparu tystiolaeth. Mae ysgolion yn cael mynediad i hyfforddiant ac adnoddau sy'n cyd-fynd â'r cynllun.

Adnoddau Cynllun Ysgolion Iach

Cliciwch bennawd isod i