Self-Harm Pathway

Mae pobl ifanc sydd wedi cyflawni gweithred o hunan-niwed ac wedi cyflwyno gyntaf yn y Gwasanaethau Addysg yn achosi mwy a mwy o bryder. Mae llwybr asiantaethau ar y cyd wedi ei ddatblygu a'i weithredu rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) arbenigol ac adran Gwasanaethau Addysg Awdurdod Lleol Sir Ddinbych, y nod yw darparu ymateb diogel a gefnogir i helpu pobl ifanc sy'n hunan-niweidio ac sy’n dod i sylw staff yn gyntaf mewn lleoliadau ysgol. Mae'r llwybr yn sicrhau pan fydd hunan-niwed yn cael ei ddatgelu gyntaf mewn lleoliad addysg, bydd Swyddog Cyswllt Hunan-Niwed wedi'u hyfforddi yn:

  • gwrando ar y person ifanc gyda thosturi
  • casglu gwybodaeth gychwynnol am yr hyn sydd wedi digwydd, gan gynnwys sut y mae'r person ifanc yn teimlo/cyflwyno
  • a chysylltu â CAMHS arbenigol bob amser i drafod a chytuno ar gynllun rheoli risg cychwynnol

Mae'r llwybr yn diffinio'n glir yr hyn y mae angen ei wneud a phryd, pwy ddylai ei wneud a phwy sy'n gyfrifol am beth yn ystod pob cam. Yn sail i bob cynllun rheoli mae ymagwedd gydgysylltiedig at unrhyw anghenion cymorth parhaus ar gyfer pobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod anghenion monitro yn glir ac y cytunwyd arnynt.

Lle cytunir bod rhan o gynllun diogelwch yn gofyn am asesiad iechyd meddwl cynhwysfawr gyda pherson ifanc, bydd atgyfeirio i mewn i'r tîm CAMHS arbenigol lleol yn cael ei hwyluso trwy'r cysylltiadau a sefydlwyd eisoes gyda Phwynt Mynediad Sengl y tîm CAMHS.

Swyddogion Cyswllt Hunan-Niwed yn seiliedig mewn lleoliadau ysgol

Dewiswyd gweithwyr proffesiynol mewn ysgolion gan Benaethiaid i weithredu'r llwybr y cytunwyd arno ym mhob ysgol uwchradd. Yn Sir Ddinbych gelwir y bobl hyn yn Swyddogion Cyswllt Hunan‑Niwed. Rhoddwyd cyngor i ysgolion ar y nodweddion gofynnol ar gyfer y rôl a'r cymorth parhaus sydd ei angen gan yr ysgol ar gyfer gweithredu llwyddiannus.

Mae’r dolenni isod yn anelu at ddarparu Swyddogion Cyswllt Hunan-niwed mewn ysgolion gyda gwybodaeth ategol ychwanegol yn dilyn presenoldeb yn yr hyfforddiant a ddarperir gan y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) yn eich ardal leol.

Mae'r llyfryn ar gael i'r rhai sydd wedi mynychu'r hyfforddiant dynodedig ac wedi'i nodi fel Swyddog Cyswllt Hunan-Niwed yn unig.

Mae'r Rhestr Wirio Hunan-niwed a dogfennau Cynllun Diogelwch hefyd ar gyfer defnydd Swyddogion Cyswllt Hunan-Niwed dynodedig yn unig.

Mae'r ddolen i'r daflen yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i weithwyr proffesiynol, pobl ifanc a theuluoedd ynghylch Codi Ymwybyddiaeth am Hunan-Niwed ac Atal Hunanladdiad mewn Ysgolion.

I drafod pobl ifanc sydd wedi (neu wedi dangos y byddant yn) niweidio eu hunain, neu i drafod gydag ymarferydd iechyd meddwl unrhyw bryder yn ymwneud ag iechyd meddwl pobl ifanc, cysylltwch â phwynt mynediad sengl eich tîm CAMHS arbenigol lleol ddydd Llun i ddydd Gwener ar 01745 448670 rhwng 09:00 ac 17:00pm.

I gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a chymorth dilynol cysylltwch â'ch swyddog cyswllt yn y Gwasanaethau Addysg.